Catella AB – Delårsrapport januari-juni 2017

25 augusti 2017 07:00 | Catella Group

Totala intäkter ökade med 141 miljoner kronor, motsvarande 15 procent, vilket medförde en ökning i rörelseresultatet om 15 procent i jämförelse med första halvåret föregående år. Under de senaste 12 månaderna har vi ökat vårt förvaltade kapital med 25 miljarder, motsvarande en ökning om 18 procent, vilket är i linje med vår tillväxtstrategi. Jämfört med första kvartalet var totalt förvaltat kapi-tal oförändrat men med en mycket bättre kvalitet i sammansättningen vilket ger både högre fasta intäkter men också ökad möjlighet till prestationsbaserade intäkter.

ANDRA KVARTALET 2017

 • Totala intäkter 587 mkr (478)
 • Nettoomsättning 586 mkr (475)
 • Rörelseresultat 78 mkr (64)
 • Resultat före skatt 84 mkr (287, exkl. Visa; 67*)
 • Periodens resultat 61 mkr (198, exkl. Visa; 50*), varav hänförligt till moderbolagets aktieägare 33 mkr (182, exkl. Visa; 35)
 • Resultat per aktie** 0,40 kr (2,23, exkl. Visa; 0,43*)
 • Catella har emitterar ett nytt femårigt icke säkerställt obligationslån om 500 mkr och noterat obligationslånet på Nasdaq Stockholm under tredje kvartalet.

FÖRSTA HALVÅRET 2017

 • Totala intäkter 1 081 mkr (940)
 • Nettoomsättning 1 079 mkr (926)
 • Rörelseresultat 144 mkr (125)
 • Resultat före skatt 156 mkr (361, exkl. Visa; 142*)
 • Periodens resultat 114 mkr (253, exkl. Visa; 106*), varav hänförligt till moderbolagets aktieägare 66 mkr (199, exkl. Visa; 52*)
 • Resultat per aktie** 0,81 kr (2,44, exkl. Visa; 0,63*)
 • Eget kapital** 1 577 mkr (1 484)
 • Eget kapital per aktie** 19,27 kr (18,14)

* Försäljning av aktier i Visa Europe gav engångsintäkt om 219 kr före skatt som redovisas i finansnettot och 147 mkr efter skatt under andra kvartalet 2016.
** Hänförligt till moderbolagets aktieägare.