Catella AB (publ) offentliggör prospekt och ansöker om notering av obligationslån på Nasdaq Stockholm

27 juli 2017 11:20 | Catella Group

Catella AB (publ) ("Catella") emitterade den 15 juni 2017 ett icke säkerställt obligationslån om SEK 500 000 000 inom ett totalt rambelopp om upp till SEK 750 000 000 på den svenska obligationsmarknaden. Obligationslånet löper med en rörlig ränta om STIBOR 3m + 4,00 procentenheter per år och har slutförfall 15 juni 2022.

Catella har ansökt om notering av obligationslånet på företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm. Obligationerna kommer att tas upp till handel på eller omkring 8 augusti 2017.

Med anledning av detta har Catella upprättat ett prospekt. Prospektet har godkänts av och registrerats hos Finansinspektionen i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Prospektet kommer att hållas tillgängligt via Finansinspektionens (www.fi.se) och Catellas (www.catella.com) webbplatser.

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Knut Pedersen                       Marcus Holmstrand 
Vd och koncernchef Finanschef
+46 8-463 33 10                                           +46 8-463 33 10
knut.pedersen@catella.se              marcus.holmstrand@catella.se 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Catella AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (596/2014/EU). Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 27 juli 2017 klockan 11:20 CET.

Catella är en ledande specialist inom fastighetsinvesteringar, fondförvaltning och bank, med verksamhet i tolv länder i Europa. Koncernen omsätter cirka 2 miljarder kronor och förvaltar kapital om cirka 150 miljarder kronor. Catella är noterat på Nasdaq Stockholm inom segmentet Mid Cap. Läs mer på catella.com.