CREDI indikerar fortsatt stigande kreditmarginaler och i övrigt relativt stabil kreditmarknad

29 juni 2017 07:00 | Corporate Finance

I juniupplagan av Catellas kreditbarometer CREDI minskar huvudindex från 46,5 till 41,8, vilket visar att såväl banker som fastighetsbolag anser att finansieringsklimatet har försämrats.

”I årets andra CREDI-enkät ser vi en försämring i CREDI:s huvudindex, från 46,5 till 41,8. Den främsta orsaken till försämringen är en nedgång i delindexet som mäter kreditmarginaler. Bankernas syn är fortsatt mer återhållsam jämfört med de noterade fastighetsbolagens. En anledning till detta kan vara att bankerna har blivit mer selektiva i sin utlåning till mindre och nya låntagare, och att åtstramningen därför inte har drabbat noterade fastighetsbolag i lika hög grad”, säger Martin Malhotra, projektledare på Catella.

”Utvecklingen av CREDI:s framåtblickande index indikerar att vi kan förvänta oss en avmattning av bankernas utlåning samt även transaktionsvolymen på fastighetsmarknaden under de kommande 9–12 månaderna. Just nu finns ett tydligt säljtryck utanför storstadsregionerna i takt med att allt fler aktörer fokuserar på stor- och regionstäder. Tack vare det försämrade finansieringsklimatet i kombination med den ökade likviditeten utanför storstäderna kan kunniga aktörer med tillgång till finansiering i dagsläget investera med begränsad konkurrens”, säger Arvid Lindqvist, analyschef på Catella.

”Samtidigt som tillgången till banklån försämrats har vi haft ett starkt kvartal för företagsobligationer. Under det första kvartalet 2017 emitterade de noterade fastighetsbolagen på Stockholmsbörsens huvudlista SEK- och EUR-obligationer för nästan 17 miljarder kronor, vilket ökade den utestående volymen med hela 33 procent. Vid slutet av andra kvartalet uppgick obligationerna till knappt 21 procent av fastighetsbolagens räntebärande skulder, vilket är den högsta andelen någonsin”, avslutar Martin Malhotra.

Den nittonde upplagan av Catellas kreditbarometer CREDI (Catella Real Estate Debt Indicator) finns bifogad och går även att ladda ned från catella.com/credi. CREDI består av två delar: dels ett index baserat på en enkät till noterade fastighetsbolag och aktiva banker, dels en uppsättning index baserade på allmänt tillgängliga uppgifter. Läs mer om metodiken på catella.com/credi. I denna upplaga ingår även en analys av preferensaktier och en överblick av fastighetsmarknaden.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Martin Malhotra Arvid Lindqvist 
Projektledare 
Analyschef
08-463 34 05  
08-463 33 04
martin.malhotra@catella.se  arvid.lindqvist@catella.se   

Catella är en ledande specialist inom fastighetsinvesteringar, fondförvaltning och bank, med verksamhet i tolv länder i Europa. Koncernen omsätter cirka 2 miljarder kronor och förvaltar kapital om cirka 150 miljarder kronor. Catella är noterat på Nasdaq Stockholm inom segmentet Mid Cap. Läs mer på catella.se.