En djupdykning i Catella Hedgefond

05 september 2017, Stockholm, Sverige | Mutual Funds

För att få en bättre bild av hur våra förvaltare arbetar, bad vi två av våra hedgefondsförvaltare att dyka lite djupare och beskriva hur de resonerar kring ett par av sina innehav just nu. Sven Thorén beskriver lite kort sin syn på Volvo och Anders Wennberg går in på djupet på Wallenius Wilhelmsen.

Sven lyfter fram att verkstadsaktier, drivet av en acceleration av tillväxten och ökade vinstförväntningar, har gått mycket bra sedan förra hösten. Kvartalsrapporterna, framförallt första kvartalet i år, tog investerare lite på sängen och var oväntat starka. Rapportutfallet i andra kvartalet 2017 var också bättre än väntat även om det överlag inte var lika starkt som tidigare kvartal. Det blev dessutom negativa vinstrevideringar om än små och mest på grund av valutaeffekter. Mycket av vinsttillväxten är nu diskonterad och det är svårt att hitta långsiktigt köpvärda aktier i och med höga värderingar och avtagande eller tom negativt vinstmomentum, säger Sven. Volvo är ett bolag som vi haft i portföljen länge och som vi fortfarande gillar. De gynnas av en fortsatt stark efterfrågan i Europa. Volvos aktie sjönk efter rapporten i andra kvartalet trots att resultatet var starkare än väntat. Problemet är inte efterfrågan utan snarare brist på komponenter relaterat till flaskhalsar internt och hos externa leverantörer. Det är dock troligt att det problemet är löst redan under andra halvan av 2017. Vi ser dessutom en stark återhämtning i den amerikanska marknaden samt deras affär inom anläggningsmaskiner. Därtill kan vi komma att se strukturella förändringar, påpekar Sven. Aktien är attraktivt värderad både i ett historiskt perspektiv och jämfört med övriga bolag i sektorn. Den nya ledningen har också visat att bolaget inte är riktigt lika konjunkturkänsligt som det historiskt varit. Det är givetvis fortfarande cykliskt, men ett utökat serviceerbjudande, samt en proaktiv kostnadsfokuserad ledning bådar gott även om efterfrågan skulle avmattas.

Anders Wennberg har ett annat sätt att investera i temat med bättre Capex (Capital Expenses eller Expenditures, är utgifter för nyutveckling eller nya investeringar) hos gruvor, anläggningsmaskiner, jordbruksmaskiner etcetera och det är via rederiet Wallenius Wilhelmsen. De skeppar den typen av utrustning, ett segment som kallas High & Heavy. Visserligen är High & Heavy bara cirka 24 procent av volymen (den största varan de skeppar är bilar), men priserna är bättre för High & Heavy. Segmentet är mer volatilt än bilar och när det vänder brukar tillväxten kunna bli kraftig. Flottan av Ro/Ro, bil och High & Heavy skepp växer med bara cirka 2-3 procent om året just nu på grund av en liten orderbok och en del av den tillväxten absorberas av ökad bilexport. Om High & Heavy får den återhämtning som vi och marknaden spår, då kan utbuds-/efterfrågebalansen bli väsentligt bättre, säger Anders. Vidare har Wallenius Wilhelmsen skapats via samgående mellan Wallenius och Wilhelmsen och bolaget är på god väg att leverera synergier på USD 100 M. Det gör att bolaget har god förutsättning för bra vinstutveckling de kommande två åren och P/E-talet för 2019 kan vara så lågt som 6. Aktien har alltid varit billig, vilket hänger ihop med dålig likviditet i aktien historiskt, liten free float och rörig struktur. Efter samgåendet mellan Wallenius och Wilhelmsen har strukturen blivit renare och en placing av aktier har förbättrat aktiehandeln, därför finns inte samma skäl till låg värdering längre.

Anders menar att även inom container shipping har marknaden konsoliderat och marknadsbalansen ser ut att kunna bli lite bättre. Vi tycker dock att detta ligger fullt ut i Mærsk-kursen som har minst dubbelt så högt P/E-tal som Wallenius Wilhelmsen. Detta trots att vi tagit med både antaganden om bättre containermarknad och synergier från förvärvet av Hamburg Süd. Mærsk kan alltså vara en short (sälj) mot ett innehav i Wallenius Wilhelmsen om man vill neutralisera positionen inom shipping. Vi är också lite oroliga för att Mærsk mycket fina kostnadsutveckling de senaste åren stannat av, i andra kvartalet 2017 var både bunkerförbrukningen per flyttad container och övriga kostnader per container upp för första gången på flera år. Mærsks lönsamhetsledarskap jämfört med industrin har gått från runt 5-6 procent bättre marginal till bara någon enstaka procentenhet bättre marginal än snittet.

Inom transport tycker Anders att LNG shipping är en långsiktigt intressant marknad. Branschen har lidit flera år av överkapacitet, men det medför också att väldigt få fartyg blivit beställda. När nya exportterminaler i USA och Australien kommer igång de kommande åren ser marknadsbalansen intressant ut. LNG är nerkyld naturgas och ett mycket renare alternativ till att bränna olja eller kol. Det finns ganska få aktier i Norden, men en sådan är Flex LNG, påpekar Anders.

Avslutningsvis vill vi förtydliga att våra förvaltare löpande analyserar bolagen. Vår syn på bolagen och aktier kan variera över tiden, Innehav kan såväl vara långsiktiga som kortsiktiga, baserat på analys och nuläge.

 

Viktig information
Investeringar i fondandelar är förenade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Fonderna Catella Balanserad, Catella Credit Opportunity, och Catella Hedgefond är specialfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Catella Sverige Aktiv Hållbarhet och Catella småbolagsfond får använda derivat och fondernas värde kan variera kraftigt över tid. Värdet på Catella Sverige Index kan variera kraftigt över tid. Catella Avkastningsfond får använda derivat och får ha en större andel av fonden investerad i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder, enligt 5 kap. § 8 Lag (2004:46) om värdepappersfonder. Catella Nordic Long Short Equity och Catella Nordic Corporate Bond Flex får använda derivat och får ha en större andel av fonderna investerade i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder. För mer information, fullständig informationsbroschyr, fondfaktablad, årsberättelse och halvårsredogörelse se vår hemsida catella.se/fonder alternativt telefon 08-614 25 00.