Förvaltningsresultat med hållbarhet i fokus!

07 juni 2017, Stockholm, Sverige | Mutual Funds

En fond med hållbarhet som mål bör inte bara välja bort bolag, utan i stället aktivt söka upp bolag där hållbarheten ligger i själva affärsidén. Det är tanken bakom Catella Sverige Aktiv Hållbarhet, som är den gamla Reavinstfondens nya skepnad.

Förvaltare Henrik Gripenvik, Anna Strömberg och Henrik Holmer

Lyssna på senaste podcasten om hållbarhetCatella Sverige Aktiv Hållbarhet

Fonden har rötter från 1998, men har i år fått nytt namn och ny inriktning och förvaltas numera av teamet Anna Strömberg, Henrik Gripenvik och Henrik Holmer. Anna Strömberg som under flera år arbetat på Nordea som förvaltare av svenska och globala aktier sysslade under sin senare tid på banken med hållbarhetsfrågor och nu, med Catella Sverige Aktiv Hållbarhet, är det dags att förverkliga ambitionerna.

"Det som lockade var att jobba både med förvaltning och hållbarhetsaspekterna, och verkligen se det göra skillnad i portföljen. Inte bygga upp en separat struktur utan jobba med det fullt integrerat. Det är väldigt spännande att se vilka affärsmöjligheter som skapas", säger Anna Strömberg.

När förvaltarna satte sig ned vid ritbordet funderade de på hur hållbarhetsfrågorna kunde hanteras på ett sätt som skapar värde för andelsägarna. Hållbarhetsfrågorna i sig handlar vanligtvis om risk- och omvärldsanalys, men teamet valde att fokusera på möjligheterna och affärsmodeller i större utsträckning. På att hitta bolag där hållbarhet är en värdedrivare för affären och välja bolag som tjänar på hållbarhet.

Henrik Gripenvik, som har jobbat som verkstadsanalytiker och täckt många nordiska bolag, tycker att trion kompletterar varandra väl.

"Jag har jobbat mycket med fundamental bolagsanalys. Intresset från investerarkollektivet har ökat successivt, liksom från bolagen själva, och det är frågor som diskuterats löpande", säger han.

Henrik Holmer, som har varit på Catella sedan 2005 och som sedan 2010 ingick i det gamla teamet för Catella Reavinstfond, beskriver den gamla fonden som en traditionell svensk aktiefond.

"Fonden startade 1998 och har haft en bra utveckling, förutom de senaste tre åren då den haft svagare utveckling jämfört med index och vi kände att det var dags att profilera om fonden. Det kändes naturligt att lägga till hållbarhet till fondens profilering ", säger han.

Anna Strömberg beskriver hur teamet betraktar begreppet hållbarhet från tre olika vinklar: vad man investerar i, vad man inte investerar i, samt bolagens interna arbete.

"Vi vill vara tydliga med vad vi investerar i och där handlar det om positiv selektion: att se möjligheterna, hitta bolagen som drivs av hållbarhet och tjänar pengar genom sina hållbara produkter och tjänster. Men det är också viktigt att vara tydlig med vad vi inte investerar i. Därför har vi valt att exkludera kontroversiella produkter och tjänster som står i kontrast till vår hållbarhetsfilosofi. Sedan följer vi hela tiden upp bolagens interna hållbarhetsarbete", säger hon.

Bolag med hållbarhet som sin affärsinriktning, kan ni berätta mer om det?

"Vi letar främst efter bolag vars hela affärsidé drivs av den här typen av frågor. Ta finska Outotec som vi har i portföljen: det är ett bolag som hjälper gruvbolag att utvinna metaller ur den brutna malmen och är kanske inte ett uppenbart hållbarhetscase", säger Henrik Gripenvik och fortsätter:

"Men vi tycker att det har många relevanta hållbarhetsteman, som energieffektivitet och reducering av växthusgaser. Outotec hjälper sina kunder att öka produktiviteten genom att få ut mer metall ur samma mängd bruten malm och samtidigt använda betydligt mindre naturresurser i form av vatten och el, och även mindre kemikalier. Det känns som en väldigt intressant hållbarhetsvinkel. Sedan är det rent finansiellt ett superspännande case inom gruvindustrin där alla kunder reducerat investeringarna under ett antal år, vilket gjort att mycket utrustning blivit gammal och investeringsbehovet blivit väldigt stort".

Men vi har ju bolag som bara fokuserar på hållbarhet också?

"Ja, teknik är ofta nyckeln till mer effektiva lösningar. Ett exempel är Nibe, vars hela affärsidé är att sälja energibesparande lösningar som ersätter olja, gas och el för uppvärmning. Om man tittar på vilka typer av globala utmaningar vi står inför har Nibe ett väldigt intelligent svar på flera av dem. Tomra är ett annat - hela deras affärsidé bygger på att återvinna metaller. De är båda exempel på rena hållbarhetsbolag där det är tydligt att hållbarhet är i kärnan av affären", säger Anna Strömberg.

Förvaltartrion poängterar att de söker efter en "uppsidepotential", det vill säga någon eller några faktorer som marknaden ännu inte helt uppmärksammat och som kan tänkas lyfta bolagets aktiekurs framöver. Här finns det inga enkla trick utan det är kunskapsinhämtning som krävs. Hållbarhetsfokus kan öka informationsövertaget och ger större träffsäkerhet. En aktie med starka hållbarhetsaspekter men med för hög värdering ges ingen plats i portföljen enkom på hållbarhetsaspekterna.

Då har ni en grupp företag som är extra attraktiva med hållbarhet som tydlig värdedrivare. Kan ni ge exempel på bolag som kanske inte har en tydlig hållbarhetsvinkling?

"Vi kan ta till exempel SOBI. Läkemedelsindustrin har fått mycket kritik för att man tar ut höga priser vilket gör att alla inte kan få tillgång till viktiga läkemedel. SOBI, forskar inom ovanliga sjukdomar - så kallade orphan diseases, som drabbar en liten del av befolkningen men där de drabbade ofta behöver vård under hela livet", säger Henrik Holmer och fortsätter beskriva vad det innebär för SOBI.

"Deras största område är inom blödarsjuka, där det finns ett jättestort behov av vård. 75 procent av de som är drabbade av blödarsjuka har inte tillgång till den vård de behöver. Här har SOBI ett läkemedel som de säljer i USA och nu börjat rulla ut försäljning av även i Europa och i emerging markets. Försäljningen växer snabbt, den var upp 85 procent nu i första kvartalet jämfört med sista kvartalet förra året. Det intressanta med SOBI ur hållbarhetsperspektiv är att man valt att sätta priset på produkten ur ett patientperspektiv istället för att som läkemedelsföretagen brukar göra, ta ut ett så högt pris som möjligt. Genom en lägre prisnivå når man också ut till fler patienter. En effektiv produkt som både hjälper patienten och den når sin patientgrupp"

Men ni har också valt att välja bort en del bolag?

Hållbarhet i namnet förpliktigar. "När vi säger att vi har en hållbarhetsfond, har vi våra kunders etiska inställning att förhålla oss till. Vi drar en gräns vid kontroversiella produkter som vi anser inte hör hemma i en hållbarhetsfond. Det är tobak, alkohol, pornografi, och spelbolag. Vi har också valt att utesluta produktion och utvinning av fossila bränslen, men inte servicebolagen. Oljeservicebolagen kan verkligen passa in i vår fond om de har en lösning som gör produktion och utvinning mer miljövänligt och effektivt", säger Anna Strömberg.

Henrik Holmer påpekar att det åtminstone i Sverige inte är någon större andel av bolagen som därmed försvinner.

"På hela index är det runt 3,5 procent som försvinner. Vi har inte så mycket oljeproduktion, men några spelbolag och något tobaksbolag".

Vi tror inte att det kostar något att exkludera dessa bolag men tror inte heller att vi skapar värde genom en uteslutande strategi.

Börsen har dragit rätt mycket sedan årsskiftet och förra året var starkt - vi har haft en tämligen stark börs sedan 2011, då det var en kort dipp. Är det dyrt i marknaden?

"Man får nog säga att i dagsläget är det ganska höga multiplar. Det finns väldigt mycket politisk osäkerhet och även lite osäkerhet om vart cykeln ska ta vägen. Vi har valt att hålla en lite högre kassanivå, i fall det skulle komma en sättning", säger Henrik Gripenvik.

Han tillägger dock att det också finns saker som talar för motsatsen.

"Vi är i en fas där vi börjar få se höjda vinstestimat för många bolag. Positiva justeringar av marknadens förväntningar har vi inte sett på länge. Vi är ännu bara i början av fasen så det kan kanske vara starkare än vi tror.

De senaste åren har det varit mer drivkraft i små bolag än i stora. Den här fonden har historiskt haft mer stora och medelstora bolag?

"Små bolag har gått bättre relativt länge och har en premievärdering mot stora bolag. Men vinsttillväxten har också varit starkare bland småbolagen. Fonden har ökat sina investeringar i småbolag och även bolag i övriga Norden. Det ökar utbudet av bolag med hållbarhetsvinkel,. men det är viktigt att vara selektiv, ", säger Henrik Holmer och poängterar att det är kurspotentialen som styr innehavet.

Viktig information
Investeringar i fondandelar är förenade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Fonderna Catella Balanserad, Catella Credit Opportunity, och Catella Hedgefond är specialfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Catella Sverige Aktiv Hållbarhet och Catella småbolagsfond får använda derivat och fondernas värde kan variera kraftigt över tid. Värdet på Catella Sverige Index kan variera kraftigt över tid. Catella Avkastningsfond får använda derivat och får ha en större andel av fonden investerad i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder, enligt 5 kap. § 8 Lag (2004:46) om värdepappersfonder. Catella Nordic Long Short Equity och Catella Nordic Corporate Bond Flex får använda derivat och får ha en större andel av fonderna investerade i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder. För mer information, fullständig informationsbroschyr, fondfaktablad, årsberättelse och halvårsredogörelse se vår hemsida catella.se/fonder alternativt telefon 08-614 25 00.