Mot en mer hållbar finansmarknad

01 juni 2017, Stockholm, Sverige | Mutual Funds

Vad är egentligen hållbara investeringar? Begreppet Hållbara Investeringar är ett koncept som vuxit fram och förändrats över tid. Till en början låg tyngdpunkten på företagens välgörenhetsarbete och det som ofta benämns CSR (Company social responsibility). Från aktieägarsynpunkt talade man om SRI (Socially responsible investing). 2006 lade FN fram 6 principer för ansvarsfulla investeringar (PRI) som byggde på begreppet ESG (miljö, sociala hänsynstaganden och ägarfrågor). Till dagens datum har FNs dokument attraherat över 1 700 underskrifter från institutionella investerare som förbinder sig att inkorporera ESG-aspekter i sina investeringar. Hållbara investeringar är idag en självklar del av finanskollektivets ordbok och kommer allt högre upp på agendan för såväl bolag och förvaltare som institutionella investerare och småsparare.

Det är inte bara innehållet i begreppet, utan även tillvägagångssättet för hållbara investeringar, som har utvecklats och förfinats över tid. Till en början handlade det främst om att utesluta specifika produkter och tjänster som ansågs kontroversiella eller direkt oetiska. Ganska snart insåg man att även bolag i en ifrågasatt bransch kan ha en hög standard på sitt interna ESG-arbete. Investerare började analysera det interna arbetet och anamma en "bäst i klassen" strategi. Samtidigt användes ägandet för att aktivt påverka de bolag som inte nådde ända fram i sitt hållbarhetsarbete. Under åren byggde kapitalförvaltare och banker upp separata organisationer kring ägande- och hållbarhetsfrågor samtidigt som investeringsbeslutet fortfarande togs av förvaltare, vilka istället satte finansiella aspekter i främsta rummet. Det blev med andra ord svårt att tillgodogöra sig varandras arbete, då man inte talade samma språk. Nu integrerar allt fler kapitalförvaltare hållbarhetsaspekterna med de finansiella möjligheterna och riskerna. Detta är ett naturligt, men inte desto mindre spännande, steg som tas. Det är också just i mötet mellan hållbarhet och finans som vi på Catella Fonder tror att extra värde till våra andelsägare skapas.

Varför är det viktigt att sammankoppla hållbarhet med finans?

Vi har nog alla tagit till oss att världen står inför rad globala utmaningar. Många försöker dra sitt strå till stacken genom att sortera sopor, använda kollektiva färdmedel och spara pensionen i hållbara fonder. Företagen sitter på många viktiga nycklar till smarta och hållbara lösningar både för oss konsumenter och näringslivet. Det skapar affärsmöjligheter för de som förvaltar det rätt. För oss på Catella Fonder tillför det en dimension när vi väljer investeringar till våra portföljer och att vi, genom att leta efter bolag vars affärsmodell drivs av hållbarhet, kan hitta aktier som över tid ger en högre avkastning än marknaden som helhet.

En djupare förståelse av de finansiella aspekterna av ett bolags interna hållbarhetsarbete är viktigt även för bolag som inte har hållbarhet som direkt värdedrivare. Ett gott hållbarhetsarbete kan kosta mer än det smakar kortsiktigt. Genom att hålla en högre standard inom sin leverantörskedja, erbjuda sina anställda utbildning och utvecklingsmöjligheter, ta hand om utsläpp och avfall eller att lägga om produktionen till en mer miljövänlig anläggning kan i många fall vara förknippat med kostnader. Kostnader som i det korta perspektivet tynger lönsamheten, men långsiktigt ger företaget fördelar i form av lägre personalomsättning, tillgång till nya marknader, ökade konkurrensfördelar eller helt enkelt en möjlighet att fortsätta bedriva sin verksamhet om regleringar påkallar en förändring. En kortsiktig investerare kan lätt missa den långsiktiga potentialen.

Nu tar vi på Catella Fonder nästa steg!

Catella Fonders resa inom hållbarhet började år 2009 då vi skrev på FNs principer för hållbara investeringar. Vi har sedan dess tagit fram arbetsmetoder och processer för att hålla våra produkter rena från bolag som bryter mot FNs principer och konventioner inom miljö, sociala aspekter och ägande. Sommaren år 2016 utökades resurserna kopplade till hållbarhet och vi satte ambitionen att lansera vår Sverigefond under nytt hållbarhetsflagg. Vi är därför oerhört stolta över att kunna presentera Catella Sverige Aktiv Hållbarhet. Att analysera bolag på djupet är en del av Catella Fonders DNA. När vi lägger ihop hållbarhet med den finansiella analysen utökar vi vår kunskap och möjligheten att identifiera bolag med en lönsam tillväxt som underskattas av marknaden. Avkastning med hjärta och hjärna!

Viktig information
Investeringar i fondandelar är förenade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Fonderna Catella Balanserad, Catella Credit Opportunity, och Catella Hedgefond är specialfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Catella Sverige Aktiv Hållbarhet och Catella småbolagsfond får använda derivat och fondernas värde kan variera kraftigt över tid. Värdet på Catella Sverige Index kan variera kraftigt över tid. Catella Avkastningsfond får använda derivat och får ha en större andel av fonden investerad i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder, enligt 5 kap. § 8 Lag (2004:46) om värdepappersfonder. Catella Nordic Long Short Equity och Catella Nordic Corporate Bond Flex får använda derivat och får ha en större andel av fonderna investerade i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder. För mer information, fullständig informationsbroschyr, fondfaktablad, årsberättelse och halvårsredogörelse se vår hemsida catella.se/fonder alternativt telefon 08-614 25 00.