Skapa värde med hållbarhet

06 november 2017, Stockholm, Sverige | Mutual Funds

För oss på Catella Fonder är hållbarhet en integrerad del av investeringsbeslutet. Ambitionen är att leverera en hållbar produkt med tydligt profil utan att tumma på avkastning. Vi koncentrerar oss på möjligheterna som hållbarhet bär med sig samt att identifiera underskattade vinst och tillväxtpotential.

Begreppet hållbarhet har gått från att endast vara ett tillägg till att idag vara ett centralt begrepp i finansbranschen. Utvecklingen har också gjort branschen smartare. Till en början byggde kapitalförvaltare och banker upp separata organisationer kring ägande- och hållbarhetsfrågor samtidigt som investeringsbeslutet fortfarande togs av förvaltare.

Fokus låg främst på att utesluta specifika produkter och tjänster som ansågs kontroversiella eller direkt oetiska. Ganska snart insåg man att gränsdragningen är svår och att även bolag i en ifrågasatt bransch kan hålla en hög standard och åtnjuta fördelar av sitt interna ESG-arbete.

Idag har man kommit långt i förståelsen i det finansiella värdet av hållbarhet och integrerar hållbarhetsaspekterna med de finansiella. Det är också sättet som Catella Fonder valt när man ändrar fokus på Sverigefonden som nu går under namnet Catella Sverige Aktiv Hållbarhet.

Vi söker aktivt efter bolag där hållbarheten ligger i själva affärsidén, säger Anna Strömberg som är en del av teamet kring Catella Sverige Aktiv Hållbarhet.

Hållbarhet som värdedrivare

Anna som har en lång bakgrund på Nordea som förvaltare arbetade även i hållbarhetsteamet med att hitta det gemensamma språket mellan aktieförvaltning och hållbarhetsanalysen för att få fram det finansiella värdet mellan teamen. När hon kom i kontakt med Catella Fonder som hade en uttalad ambition att integrera hållbarhetsanalysen och investeringsbeslutet, lockade rollen direkt. Som en nytappning av den tidigare Reavinstfonden skapades Catella Sverige Aktiv Hållbarhet, med avsikt att gå i bräschen för Catella Fonders hållbarhetsarbete.

Tillsammans med förvaltarna Henrik Gripenvik och Henrik Holmer satte sig Anna ned vid ritbordet och funderade de på hur hållbarhetsfrågor kunde hanteras på ett sätt som skapar värde för andelsägarna. Hållbarhetsfrågorna i sig handlar vanligtvis om exkludering och riskhantering vilket såklart också är en viktig komponent, men teamet valde att fokusera ännu mer på möjligheterna och hållbara affärsmodeller.

Det är i mötet mellan hållbarhet och finans som vi tror på att extra värde till våra andelsägare skapas, säger Anna. Det är vår tro att bolag som tillvaratar de möjligheter som hållbarhet skapar kan uppvisa en långsiktig och lönsam tillväxt vilket ofta underskattas av marknadens, i övrigt ganska närsynta, förväntningar, säger Anna.

Catella Fonders hållbarhetsresa

Företagets resa inom hållbarhet började år 2009 då man skrev på FNs principer för hållbara investeringar. Sedan dess har man tagit fram arbetsmetoder och processer som håller företagets produkter rena från bolag som bryter mot FNs principer och konventioner inom miljö, sociala aspekter och ägande. Sommaren 2016 utökades resurserna kopplade till hållbarhet då man satte ambitionen att lansera en Sverigefond under nytt hållbarhetsflagg.

Att analysera bolag på djupet är en del av Catella Fonders DNA. När vi lägger ihop hållbarhet med den finansiella analysen utökar vi vår kunskap och möjligheten att identifiera bolag med en lönsam tillväxt. Avkastning med hjärta och hjärna! avslutar Anna. Vi är därför oerhört stolta över att kunna presentera Catella Sverige Aktiv Hållbarhet, avslutar Anna.

Viktig information
Investeringar i fondandelar är förenade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Fonderna Catella Balanserad, Catella Credit Opportunity, och Catella Hedgefond är specialfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Catella Sverige Aktiv Hållbarhet och Catella småbolagsfond får använda derivat och fondernas värde kan variera kraftigt över tid. Värdet på Catella Sverige Index kan variera kraftigt över tid. Catella Avkastningsfond får använda derivat och får ha en större andel av fonden investerad i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder, enligt 5 kap. § 8 Lag (2004:46) om värdepappersfonder. Catella Nordic Long Short Equity och Catella Nordic Corporate Bond Flex får använda derivat och får ha en större andel av fonderna investerade i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder. För mer information, fullständig informationsbroschyr, fondfaktablad, årsberättelse och halvårsredogörelse se vår hemsida catella.se/fonder alternativt telefon 08-614 25 00.