Svalor och svarta svanar

28 juni 2017, Stockholm, Sverige | Mutual Funds

Många arter av svalor lever nära människan och bygger ofta bon i anslutning till och ibland inuti hus och lador. Svalan är på flera håll i världen en symbol för livet och en lyckobringare. Här på hemmaplan förknippas den ofta med att sommaren är i antågande. Uttrycket "En svala gör ingen sommar" antyder kopplingen, men vill dock samtidigt påvisa att en enskild händelse inte nödvändigtvis räcker som statistiskt bevis.

När Nassim Nicholas Taleb skriver om svarta svanar handlar det också till viss del om sannolikheter, men framförallt om förväntningsbilder. Om världsbilden baserats på att "alla svanar är vita" och man plötsligt upptäcker en svart svan blir resultatet smått chockerande. En svart svan definieras utifrån detta synsätt som en oväntad händelse med extrema konsekvenser som sker utan förvarning och är omöjlig att förutse.

Vi har under det senaste året fått uppleva ett antal oväntade händelser. Att omröstningen i England ledde till att "Brexitsidan" vann var en sådan. Att Donald Trump ett antal månader senare ungefär lika överraskande vann det amerikanska presidentvalet var, rent statistiskt, en överraskande händelse. Var detta exempel på "Svarta Svanar"? Nej, knappast. Båda valen var extremt väl bevakade och om man skall uttrycka sig statistiskt var det ju det näst mest väntade utfallet som slutligen vann. Lite oväntat, men inte mycket mer än så.

Om man granskar finansmarknadens utveckling under det senaste halvåret slås jag av en sak. Utvecklingen på börserna är, trots ständiga nya små orosmoln, positiv på de flesta stora marknader i Europa, Asien och Amerika under det första halvåret.Givet den mycket låga riskfria räntan har aktiemarknaderna med råge infriat avkastningskravet, mätt som den långa historiska riskpremien på marknaden. Således väldigt odramatiskt.

Något som däremot sticker ut är den låga volatiliteten. Det mest kända måttet på marknadens volatilitet är VIX-index, som mäter den implicita volatiliteten i det amerikanska breda indexet S&P 500, via underliggande derivat. Detta index beräknas av Chicago Board of Exchange (CBOE) och brukar betraktas som ett "fear index", alltså ett slags mått på investerarnas rädsla för oväntade rörelser. Detta mått har beräknats sedan 1986, då det första gången beskrevs av ett par akademiker och sedermera föreslogs beräknas och kvoteras på daglig basis.

Om man granskar historiska mönster har VIX-index oftast haft en starkt negativ korrelation med börsen. När det blivit fall på börsen har VIX-index gått upp och när oron lägger sig faller VIX-index åter tillbaka. Det som just nu sticker ut är att detta index under juni månad noterat en ny lägstanivå sedan det första gången började beräknas 1986. Det betyder att investerare just nu är oerhört trygga i den pågående börstrenden och inte oroar sig speciellt mycket för att den skall förändras, eller att något oförutsett ska kunna inträffa. Risken för att en "svart svan" skall dyka upp bedöms som den lägsta på 30 år. Trots att den positiva börstrenden varat i 8 år...

Det som gör investeringar i aktiemarknaden intressant och samtidigt spännande är osäkerheten. Inför framtiden är vi på något sätt alla lika. Ingen vet vad som skall hända imorgon, hur mycket fakta vi än samlar på oss. Vi kan räkna på historiska sannolikheter med kraftfulla hjälpmedel, men det blir ändå ingen garanti att de mönster man då hittar kommer att upprepas i framtiden. Rimligen bör vi med denna stora grad av osäkerhet vara lika oroade för "svarta svanar" hela tiden. Kanske är det så att marknaden just nu har blivit lite för trygg i sig själv och attraherat för mycket pengar i trendföljande strategier och "Low volatility strategies", som alla baseras på att det som nu sker kommer att fortsätta ske. Det får framtiden utvisa.

Under tiden jag filosoferat över detta har ytterligare ett par svalor flugit förbi. Betyder det att sannolikheten för en bra sommar nu ökat? Jag hoppas det! Oavsett vilket så tillönskar jag er alla en riktigt fin sommar och fortsatt stort tack för förtroendet!

Viktig information
Investeringar i fondandelar är förenade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Fonderna Catella Balanserad, Catella Credit Opportunity, och Catella Hedgefond är specialfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Catella Sverige Aktiv Hållbarhet och Catella småbolagsfond får använda derivat och fondernas värde kan variera kraftigt över tid. Värdet på Catella Sverige Index kan variera kraftigt över tid. Catella Avkastningsfond får använda derivat och får ha en större andel av fonden investerad i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder, enligt 5 kap. § 8 Lag (2004:46) om värdepappersfonder. Catella Nordic Long Short Equity och Catella Nordic Corporate Bond Flex får använda derivat och får ha en större andel av fonderna investerade i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder. För mer information, fullständig informationsbroschyr, fondfaktablad, årsberättelse och halvårsredogörelse se vår hemsida catella.se/fonder alternativt telefon 08-614 25 00.