Torrt krut, aktiva förvaltare och riskspridning - nyckeln till framgångsrik ränteförvaltning

08 februari 2017, Stockholm, Sverige | Mutual Funds

I takt med att riksbanken sänkt styrräntorna och därigenom pressat ned den riskfria räntan har möjligheterna för framtida avkastning i allt sparande minskat. Detta faktum gäller i synnerhet för räntebärande placeringar. Är det då dags att ”tacka för kaffet” och sälja sina räntefonder för att söka ny hemvist för sina sparpengar? Vårt svar är nej.

Sparande i räntefonder fyller fortsatt sitt syfte. Även sparande i de minst riskfyllda och mest lågavkastande obligationer har ett syfte då, av- kastningen i dessa är förvisso i dagsläget negativ, men den är förutsägbar. I en alltmer skuldsatt värld och i en miljö med upptrissade värderingar på de flesta tillgångar kan investeringar i lågavkastande, men säkra obligationer agera stötdämpare i en portfölj med tillgångar som, när olyckan är framme, kan halveras i värde. Om en lågkonjunktur drabbar världen kan noll eller minus en halv procent om året visa sig vara en billig försäkring i en portfölj bestående av mer riskfyllda investeringar som till exempel aktier eller fastigheter. Investeringar i säkra och lågavkastande obligationer ska ses som en krigskassa för sämre tider.

Vår vy inför 2017 är att sannolikheten för en lågkonjunktur är låg, men med brasklappen att möjligheten att spå i framtiden är låg och det därför alltid är på sin plats att planera för det värsta. I vårt fall innebär det att vi i samtliga portföljer håller en relativt hög andel av säkra värdepapper för att kunna ha ”torrt krut” att nyttja om ogynnsamma (och oförutsägbara) händelser inträffar. Du bör göra samma sak med dina investeringar.

Vid det här laget vet vi alla att centralbankerna bedriver en extremt expansiv och i många fall skadlig penningpolitik som riskerar att ge en rejäl baksmälla på världens finansmarknader den dag då festen är över. När är då festen över? Även om riksbanken försäkrar om att de inte planerar att höja reporäntan de närmaste åren så är det precis som riksbankens chef Stefan Ingves så tydligt upplyser oss alla om vid varje presskonferens: reporänteprognosen är en just en prognos och inte ett löfte. Vi anser att man just därför i stor utsträckning bör vara försiktig med investeringar i illikvida tillgångar som riskerar att drabbas den dag då riksbanken lägger om kurs. Vidare är dagens långräntenivåer kraftigt nedtryckta av både negativa styrräntor och köp av obligationer, så kallade kvantitativa lättnader. Den dag då riksbanken avslutar sina köp av obligationer kommer allt närmare. Tillhör man dem som tror att riksbanken har lyckats att få ned räntorna med sin politik borde logiken också betyda att man bör förvänta sig att räntorna går upp då dessa tillgångsköp avslutas. I takt med att tillväxten fortsätter och arbetslösheten sjunker är vår bästa gissning att tillgångsköpen kommer att avslutas i år.

Vår bästa bedömning är att tillväxten fortsätter i år och nästa år och att sannolikheten för lågkonjunktur är låg. Mer riskfyllda obligationer, så kallade high yield, har en fortsatt bra avkastningspotential och hotet mot dessa tillgångar är just en lågkonjunktur då betalningsinställelser ofta är en konsekvens av dåliga tider. Även om vi är väl medvetna om att vi inte kan se in i framtiden tycker vi att investeringar i high yield är intressant, om inte det mest intressanta för tillfället. Kom ihåg att så länge företagen inte ställer in sina betalningar kommer du att få en avkastning kring 5 procent. En nivå som vi tror kommer att kunna mäta sig med vad aktiemarknaden kommer att kunna ge från dagens historiskt sett höga aktievärderingar.

Viktig information
Investeringar i fondandelar är förenade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Fonderna Catella Balanserad, Catella Credit Opportunity, och Catella Hedgefond är specialfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Catella Reavinstfond och Catella småbolagsfond får använda derivat och fondernas värde kan variera kraftigt över tid. Värdet på Catella Sverige Index kan variera kraftigt över tid. Catella Avkastningsfond får använda derivat och får ha en större andel av fonden investerad i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder, enligt 5 kap. § 8 Lag (2004:46) om värdepappersfonder. Catella Nordic Long Short Equity och Catella Nordic Corporate Bond Flex får använda derivat och får ha en större andel av fonderna investerade i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder. För mer information, fullständig informationsbroschyr, fondfaktablad, årsberättelse och halvårsredogörelse se vår hemsida catella.se/fonder alternativt telefon 08-614 25 00.