Uppgång i nedgången!

05 september 2017, Stockholm, Sverige | Mutual Funds

Under sommaren har aktiemarknaden bjudit på rejäla kast. Börsen har gått ned och det har varit en rekyl på en tidigare hygglig börs. Samtidigt har Catella Hedgefond lyckats generera avkastning – särskilt under sommaren.

Fyra av hedgefondens förvaltare – de aktieinriktade Martin Nilsson och Martin Jonsson samt de räntefokuserade Thomas Elofsson och Stefan Wigstrand – samlades för att diskutera det gångna året och framtiden.

Hedgefonden har haft en positiv avkastning – den är positionerad så att den inte tar någon marknadsrisk för tillfället och det innebär en betydande kortsida i portföljen. Den har när börsen gått ner gett ett positivt bidrag till avkastningen. Samtidigt har räntesidan fortsatt att tjäna pengar, även om förvaltarna gläds extra mycket åt att långsidan i portföljen, som man skulle kunna vänta sig gick ned när börsen gick ned, gett ett hyggligt positivt bidrag.

Sedan årsskiftet är fonden upp cirka 3 procent (2017-08-31) och under sommaren ökade den i värde samtidigt som börsen föll tillbaka 6-7 procent.

Det betyder ju att ni skapar något som är okorrelerat med marknaden. Hur har ni lyckats med det?

"Vi hade en period i början på året då vi tjänade pengar och då börsen huvudsakligen gick upp, och i sommar har vi tjänat pengar när börsen gått ned. När vi kom in, som delvis ett nytt team, under hösten och gjorde ett omtag på fonden hade vi som fokus att skapa okorrelerad avkastning, att fonden ska vara okorrelerad mot aktiemarknaden", säger Martin Jonsson i en podcast av Catella Fonder.

Han förklarar att det innebär att börsen inte ska vara den huvudsakliga förklaringsvariabeln för utvecklingen.

"Tittar man på de flesta hedgefonder så har man en ganska hög korrelation mot aktiemarknaden, kanske 60-70 procent av resultatet förklaras av hur börsen går och så tycker vi inte det ska vara – det ska mer vara stockpicking som avgör. Det vi gjort är att ersätta marknadsrisken med bolagsrisk", fortsätter Martin Jonsson.

Ni har också breddat portföljen och har kanske 2 procent i de största enskilda innehaven, medan de flesta snarare ligger på 1 procent. Diversifieringen har ökat.

"Det var ett medvetet val att få en större spridning för att hantera risken i portföljen bättre. Det är något vi lyckats med i år, om vi tittar på den långa sidan i portföljen har vi väldigt få förlustpositioner egentligen", säger Martin Jonsson.

Hedgefondens ränteben är ganska stort, och består av en kombination av aktiv ränteförvaltning och kassahantering. I och med att aktiesidan har ganska lågt netto så drar den inte lika mycket kapital – det gör att det blir ganska mycket kassa att ta hand om.

"Aktiesidan konsumerar i regel inte särskilt mycket kapital och det hamnar därmed hos oss på räntesidan att förvalta. Det är en dagligt handlad fond vilket gör att vi måste sörja för att det finns en god likviditet för kundernas önskemål, och kapacitet för nya investeringar. I och med att vi har valt att hålla en förhållandevis hög del i företagsobligationer snarare än statsobligationer, är likviditeten väsentligt sämre vilket gör att vi även av den anledningen måste hålla en hög andel likviditet", säger Thomas Elofsson.

Ni kan investera i allt inom det övergripande begreppet fixed income, men för närvarande har ni ganska mycket företagsobligationer och så kassa - är det mest bostadsobligationer i dagens läge?

"Det är en mix av trippel-A-bostadsobligationer, lite statsobligationer och en del företagscertifikat", säger Stefan Wigstrand.

På kreditsidan har det varit en ganska bra period och spreadarna har gått ihop rejält. Detta faktum har hedgefonden dragit nytta av.

"Har man en investerad portfölj drar man ju nytta av en sådan utveckling. Sedan har vi helt klart fått kursvinster i många obligationer. Tittar man på marknaden som helhet är spreadarna låga, för att inte tala om totalyielden som på high yield-marknaden i Europa förmodligen är den lägsta någonsin. Spreadarna är tillbaka ungefär där de var för tio år sedan, före finanskrisen. Det är klart att i ett sådant läge bör man vara observant och i vårt fall har vi valt att minska risken mot en hel del högavkastande företagsobligationer – vi har tagit hem en del vinster helt enkelt", säger Stefan Wigstrand.

Ränteförvaltarna har tre räntefonder under förvaltning och samtliga har haft en stark utveckling, inte minst hittills under året.

"Det vi gillar är typiskt sett strukturer där det kan finnas någon uppsida om det är företag som säljs, eller kommer till börsen – då kan man nå en aktieliknande avkastning. Vi har väl haft både tur och skicklighet, men vi hade en vy i början av året att när räntorna är så här enormt låga och konjunkturen ändå är någorlunda hygglig är det den bästa av alla marknader för den typen av tillgångar", säger Thomas Elofsson.

Den yttersta konsekvensen för er som långivare är ju att bolaget går i konkurs, och det händer väl främst i en riktig lågkonjunktur. Där är vi väl inte riktigt än?

"Nej, det är inte riktigt vad vi ser framför oss", säger Thomas Elofsson.

Ny data som kommit har varit lite starkare än förväntat.

"Tillväxten revideras upp och förväntningarna blir högre globalt. Det som blir avgörande för alla tillgångar är om tillväxten överraskar väldigt positivt, då får man försöka hitta bolag som kan klara sig bra i en sådan miljö. Om tillväxten å andra sidan blir väldigt mycket sämre får man försöka hitta bolag som klarar en sådan miljö också", säger Thomas Elofsson.

Den amerikanska marknaden har mattats något, efter att börsen har dragit mycket en tid. Svenska aktier har dock utvecklats i sin egen takt, med ett par starka kvartal i ryggsäcken.

"Tittar man på ett lite längre perspektiv är det ett fåtal bolag som drivit USA uppåt. Några giganter, framför allt inom tech-sektorn. Tittar vi sedan på den nordiska marknaden lite i backspegeln hade vi ett fjärde kvartal som var väldigt bra för bolagen, vilket gjorde att analytikerna höjde sina förväntningar inför det första kvartalet – som kom in fantastiskt. Många bolag slog förväntningarna och aktiekurserna gick upp ganska kraftigt. Då höjde man förväntningarna igen för andra kvartalet, som jag skulle säga kom in i linje med förväntningarna. Det räckte inte för att aktiekurserna skulle fortsätta stiga", säger Martin Nilsson, medan Martin Jonsson pekar på valutans betydelse.

"Vinstestimaten i USA har faktiskt gått upp tack vare att dollarn är svag, och det har hjälpt den amerikanska börsen medan det varit motsvarande motvind i Europa och framför allt i Stockholm, där vinsterna revideras ned", säger han.

Råvarorna har stuckit upp en del den senaste tiden.

"Nu har oljepriset kommit upp, även om det vid denna tidpunkt har kommit ner till följd av orkanen Harwey, vilket resulterat i att en stor del av den amerikanska raffinaderinäringen ligger nere. Tittar vi på metaller så har de gått fantastiskt, och det finns många orsaker till det. De tre främsta anser jag är, ett, en starkare utveckling i Kina, två, dollarförsvagningen, och som nummer tre, ett spekulativt intresse", säger Martin NIlsson

Har ni dragit nytta av det?

"Det har vi absolut. Vi har haft långa positioner bland våra innehav som definitivt gynnats av stigande råvarupriser", fortsätter Martin Nilsson, som lyfter fram finländska Outokumpu som exempel. Bolaget gör rostfritt stål och gynnas av att nickelpriset går upp, eftersom det driver upp priset på rostfritt stål.

Sysselsättningen har ökat både i USA och i Sverige och i många sektorer är det svårt att hitta arbetskraft. Kommer inflationstakten att stiga nu?

"Historiskt har det varit så att när arbetsmarknaden blivit tajt och de flesta har jobb är det normala att lönerna börjar stiga, vilket bolagen kompenserar genom att höja priserna lite. Den här gången är många förvånade: trots att arbetsmarknaden är ganska tajt händer inte så mycket med lönerna, och ännu mindre med priserna. Men inflation beror också på hur man mäter den, vissa saker blir ju absolut dyrare som till exempel mat. Bostäder har stigit ganska mycket liksom tillgångar generellt. Sedan finns det saker som drar ned, som elektronik och kläder", säger Thomas Elofsson.

Berätta om några innehav i portföljen.  

På aktiesidan i portföljen är Storebrand ett av bolagen som finns med. En placering som förvaltarna är mycket nöjda med.

"Storebrand är en av de bästa placeringar vi gjort. Det är ju ett norskt försäkringsbolag – inte sakförsäkring utan mer andra produkter – och vi investerade när de handlades till ett pris i relation till bokfört värde på ungefär 0,4. Nu börjar vi närma oss 1, och vi har haft en avkastning i investeringen på över 100 procent. Ändå tycker vi att den är fortsatt attraktivt värderad i förhållande till andra finansaktier", säger Martin Nilsson.

Martin Jonsson framhåller vårdbolaget Ambea. "De har en väldigt stark pipeline inom äldreomsorg, där de bygger egna boenden som kommer att ge tillväxt 2018-2020. Bolaget är välskött och har en bra ledning, och vi ser att man kommer att kunna växa cirka 8 procent under ett antal år samtidigt som bolaget värderas till 14-15 gånger vinsten", säger han.

Även Electrolux gillas av hedgefondens förvaltare. Aktien har en längre tid funnits med som en långposition och som motiv för det nämns en rad nya produktintroduktioner som väntas framöver, och som väntas stärka bolagets pris/mix.

På kortsidan då?

"Ett bra exempel, där vi låst in en vinst som uppstått på kort tid, är JM. Det visar lite av vikten av att vara ute i verkligheten: jag var på en massa visningar i våras där jag insåg att det var allt annat än drag under galoscherna på marknaden. JM:s värdering ser ganska attraktiv ut, men det man inte får glömma är att när man får rejäla sättningar i sektorn i lågkonjunkturer brukar aktien gå ned med en 80-90 procent. Det tror vi inte på nu men vad som sker framför allt i Stockholm och även andra delar av Sverige är att det är ett överutbud, samtidigt som skillnaden mellan köpare och säljare är stor vilket gör marknaden försiktig. Att säga att det är en krasch undviker jag, framför allt med tanke på den låga räntenivån, men det är tuffare därute att sälja. Byggstarterna kommer att vika, vilket är en av de största drivkrafterna för JM, så vi kortade aktien på 315 kronor före sommaren", säger Martin Nilsson.

Summerat kan vi säga att Catella Hedgefond har lyckats uppnå mer okorrelerad avkastning mot marknaden och positiv avkastning även i negativ miljö. Tack vare ökat riskfokus, diversifiering i många olika sektorer, bra bolagsval av korta aktier och en stark ränteförvaltning har man lyckats prestera en relativt hög avkastning i förhållande till lågt tagen risk.

Viktig information
Investeringar i fondandelar är förenade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Fonderna Catella Balanserad, Catella Credit Opportunity, och Catella Hedgefond är specialfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Catella Sverige Aktiv Hållbarhet och Catella småbolagsfond får använda derivat och fondernas värde kan variera kraftigt över tid. Värdet på Catella Sverige Index kan variera kraftigt över tid. Catella Avkastningsfond får använda derivat och får ha en större andel av fonden investerad i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder, enligt 5 kap. § 8 Lag (2004:46) om värdepappersfonder. Catella Nordic Long Short Equity och Catella Nordic Corporate Bond Flex får använda derivat och får ha en större andel av fonderna investerade i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder. För mer information, fullständig informationsbroschyr, fondfaktablad, årsberättelse och halvårsredogörelse se vår hemsida catella.se/fonder alternativt telefon 08-614 25 00.