Vad kan man förvänta sig av ränteplaceringar nästa år?

06 december 2017, Stockholm, Sverige | Mutual Funds

Om man har undvikit penningmarknadsinstrument så har ränteplaceringar överlag gett en god avkastning i år. Speciellt de investerare som valt att ta högre risk och lagt större delen av ränteportföljen i High Yield obligationer. Catellas räntefonder tillhör det absoluta toppskiktet i respektive kategori, vilket vi är mycket stolta över.

Catella Avkastningsfond, den av våra räntefonder med lägst risk, är i skrivande stund upp 1,14* procent i år. Det med nästan halva portföljen placerat i Stat- och Bostadsobligationer som i dagens miljö faktiskt ger negativ ränta. Vår strategi för att skapa positivt bidrag till avkastning, är att aktivt arbeta med både ränte- och kreditdurationen. En annan viktig del är också att hitta de mest köpvärda krediterna, där den största delen av avkastningen kommer ifrån. Portföljen är också väldiversifierad vad gäller branscher och utgivare. Catella Avkastningsfond har haft cirka 10 procents andel i High Yield och i kombination med en aktiv förvaltning har Thomas Elofsson och Stefan Wigstrand lyckats visa på god avkastning.

Catella Nordic Corporate Bond Flex, vår fond med en något högre risk än tidigare nämnda. Förvaltarna har använt samma strategi, men andelen High Yield har varit högre och därmed även avkastningen. Fonden har möjlighet att gå såväl lång 10 år i ränteduration som kort -5 år. Vilket skapar bra möjligheter oavsett ränteutveckling. Fonden är upp 4,61* procent i år.

Catella Credit Opportunity är vår mest flexibla räntefond där mandatet ger oss möjlighet investera hela portföljen i High Yield eller helt avstå. Även i denna fond har förvaltarna möjlighet att gå såväl lång som kort i ränteduration utan begränsning. Baserat på ränteteamets analys och aktiva beslut, har andelen High Yield varit betydande under året och andelsägarna har fått en avkastning på 6,29* procent.

Hur ser då förutsättningarna ut inför nästa år. Är krediter fortfarande en intressant investering?

För att svara på det behöver vi först titta i backspegeln vad som hänt under året. Vid inledningen av 2017 gav en 10-årig statsobligation lägre ränta än idag. Under sommaren började räntan att stiga efter, bland annat, signaler från centralbankerna att den extrema penningpolitiken nu började gå mot sitt slut. Räntan steg snabbt upp mot 1 procent. Efter sommaren fick begreppet bostadsbubbla fäste i Sverige och såväl media som faktiska data visade att bostadspriserna i Sverige hade börjat falla, främst i Stockholm. Detta fick obligationsräntorna på fall igen, men trots att kreditmarknaden till stor del innehåller fastighetsobligationer har krediter överlag klarat hösten bra.

Detta är dock en viktig faktor att hålla koll på även framöver. Skulle inte prisfallet avta inom närmsta månaderna så kan det mycket väl bli oroligt även på kreditmarknaden och då främst bolag inom bygg- och fastighetssektorn. Vi tror att perceptionen om att prisfallet är högre än vad det är, redan nu har påverkat byggandet i landet och att detta kommer synas i nästa års BNP-tillväxt i Sverige. Då bostadsinvesteringar de senaste åren stått för cirka 1/3-del av BNP-tillväxten får vi räkna med att tillväxten vi vant oss vid de senaste åren i Sverige är ett minne blott.

Catella Fonder påbörjade redan i slutet av 2016 att vikta ner andelen fastighetskrediter i samtliga räntefonder och i skrivande stund har Catella Nordic Corporate Bond Flex cirka 9 procent exponering mot "fastigheter". Vi tror ändå att 2018 fortsatt kommer vara gynnsamt för krediter generellt, eftersom vi inte tror att lågkonjunkturen är här ännu. Krediter trivs ju i alla miljöer utom just lågkonjunktur. ECB kommer fortsätta sina köp av företagsobligationer under 2018, vilket vi har lärt oss är fördelaktigt för krediter i alla riskklasser.

Nyckeln till framgång är även fortsättningsvis att ha en välanalyserad och diversifierad portfölj, samt att vara aktiv i valet av ränte- och kreditduration. För att kunna göra det måste verktygen finnas för förvaltaren att utnyttja. I samtliga av Catellas räntefonder finns den möjligheten och vi ser med tillförsikt fram mot 2018.

Tveka inte att kontakta oss när/om ni har frågor,

Stort tack för ert förtroende och vi på Catella önskar ett gott slut på 2017!

Catella Avkastningsfond

Catella Credit Opportunity

Catella Corporate Bond Flex

*2017-12-01 avkastning efter avgifter

Viktig information
Investeringar i fondandelar är förenade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Fonderna Catella Balanserad, Catella Credit Opportunity, och Catella Hedgefond är specialfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Catella Sverige Aktiv Hållbarhet och Catella småbolagsfond får använda derivat och fondernas värde kan variera kraftigt över tid. Värdet på Catella Sverige Index kan variera kraftigt över tid. Catella Avkastningsfond får använda derivat och får ha en större andel av fonden investerad i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder, enligt 5 kap. § 8 Lag (2004:46) om värdepappersfonder. Catella Nordic Long Short Equity och Catella Nordic Corporate Bond Flex får använda derivat och får ha en större andel av fonderna investerade i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder. För mer information, fullständig informationsbroschyr, fondfaktablad, årsberättelse och halvårsredogörelse se vår hemsida catella.se/fonder alternativt telefon 08-614 25 00.