Finansiella rapporter

Första kvartalet är passerat och vi ser återigen fram emot de första vårtecknen. Som alltid blandas de mer positivt varslande, såsom solvarma söderväggar och fågelkvitter, med oväntade korta bakslag med isande vindar och plötsliga snöfall. Mitt i denna brytningstid roade jag mig idag med att läsa Riksbankens senaste penningpolitiska rapport, som släpptes i februari 2017.

Erik Kjellgren, chef för svenska fondverksamheten

Vd-ord

Låt mig dela ett citat: "Den svenska konjunkturen är god och väntas stärkas ytterligare under prognosperioden, även om det finns risker för bakslag kopplade till den politiska osäkerheten i omvärlden. Resursutnyttjandet är för närvarande över den normala nivån enligt flera indikatorer. De kommande åren, med en tillväxt som är snabbare än normalt, väntas resursutnyttjandet stiga ytterligare. Den svenska BNP-tillväxten har sedan en tid tillbaka varit stark" Det låter väl inte så tokigt? God nivå på konjunkturell tillväxt i nuläget. Fortsatt förväntad tillväxt och redan nu ett högt resursutnyttjande...

Trots detta beslutar direktionen att behålla styrräntan oförändrad på -0,50 procent och dessutom avspeglar den så kallade "räntebanan" att det fortsatt finns en större sannolikhet för sänkning än en höjning den närmaste tiden.

Samtidigt fortsätter de svenska hushållen att konsumera för lånade pengar. Lånetillväxten har under de senaste månaderna legat på 7,2 procent i årstakt, vilket leder till en ständigt stigande skuldsättning. Hushållens skulder i förhållande till den disponibla inkomsten ligger nu på cirka 180 procent och förväntas, enligt Riksbanken, stiga till 195 procent under de närmaste 3 åren.

I ett mer globalt perspektiv ser vi motsvarande tecken på hög optimism på flera håll. Konsumentförtroendet avseende nuläget i USA nådde i mars de högsta nivåerna sedan år 2000. Detta återspeglas även i en stark börs, vars utveckling starkt korrelerar med konsumenternas förtroende. Frågan är väl bara om den reala utvecklingen sedan kommer att kunna leva upp till förväntningarna.

Vad händer den dagen som den svenska lånetillväxten bromsar in? Eller den dag som någon eller något triggar en önskan om att lånebördan borde minska? Då skall en mångårig överkonsumtion övergå i ett sparande. Det kommer sannolikt att göra ont någonstans. Ett eller annat köpcentrum kanske avfolkas och någon juicebar måste stängas ner.

I denna miljö försöker vi på Catella Fonder fortsatt att försöka skapa ett mervärde för er andelsägare. Året har börjat lovande, med positiv avkastning i samtliga förvaltade produkter. Såväl våra hedgefonder som räntefonder med absolutavkastning som mål har startat året riktigt bra. Vi har dock en försiktig syn på marknaden och håller exempelvis en mycket låg exponering mot aktiemarknaden i Catella Hedgefond. Stort fokus ligger på att begränsa och diversifiera riskerna inför en potentiellt tuffare marknad. Vi förordar alltid en väl diversifierad portfölj med inslag av produkter med positiv absolutavkastning som mål, inte minst när euforin hos investerarna är hög. Det finns risk för bakslag.

Avslutningsvis vill jag, som alltid, tacka för ert stöd som kunder och distributörer och hoppas på en fortsatt tät dialog.

Mars, 2017
Erik Kjellgren

Viktig information
Investeringar i fondandelar är förenade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Fonderna Catella Balanserad, Catella Credit Opportunity, och Catella Hedgefond är specialfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Catella Sverige Aktiv Hållbarhet och Catella småbolagsfond får använda derivat och fondernas värde kan variera kraftigt över tid. Värdet på Catella Sverige Index kan variera kraftigt över tid. Catella Avkastningsfond får använda derivat och får ha en större andel av fonden investerad i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder, enligt 5 kap. § 8 Lag (2004:46) om värdepappersfonder. Catella Nordic Long Short Equity och Catella Nordic Corporate Bond Flex får använda derivat och får ha en större andel av fonderna investerade i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder. För mer information, fullständig informationsbroschyr, fondfaktablad, årsberättelse och halvårsredogörelse se vår hemsida catella.se/fonder alternativt telefon 08-614 25 00.
  2016 2015  2014 2013 2012 2011 2010 2009
Årsredogörelse textdel
   
Årsredogörelse sifferdel
 

Halvårsredogörelse textdelHalvårsredogörelse sifferdel
 


Årsredogörelse SICAV (eng)  
     
Halvårsredogörelse SICAV (eng)    
     
2017 2016 2015  2014  2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Q1 Q1 Q1 Q1 Q1 Q1 Q1 Q1 Q1 Q1
Q2
Q2 Q2 Q2 Q2 Q2 Q2 Q2 Q2
Q3 Q3 Q3 Q3  Q3 Q3 Q3 Q3 Q3
Q4 Q4 Q4
Q4  Q4 Q4 Q4 Q4 Q4 Q4
                     
  2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999
Årsberättelse


Halvårsredogörelse


Catella Case (fd Fokus Tillväxt) Årsberättelse                
Catella Case (fd Fokus Tillväxt) Halvårsredogörelse                
Catella Fokus Årsberättelse  
 
 
 
Catella Fokus halvårsredogörelseCatella Sverige Passiv (fd. Ikano) Årsberättelse
Catella Sverige Passiv (fd. Ikano) halvårsredogörelse