Catella Sverige Aktiv Hållbarhet

Catella Fondförvaltning AB har per 19 april 2017 erhållit Finansinspektionens tillstånd att ändra fondens namn till Catella Sverige Aktiv Hållbarhet (tidigare Catella Reavinstfond) samt ändra fondbestämmelser för att återspegla och tydliggöra fondens placeringsinriktning mot just hållbara investeringar/bolag. Catella Sverige Aktiv Hållbarhet är till för dig som vill ha en mer aktiv förvaltning av dina sparmedel. Ett noggrant urval av ett färre antal aktier för att få högre avkastning.

Förvaltarkommentar

Stockholmsbörsen fortsatte starkt under mars och steg 2,14%, till stor del drivet av verkstadssektorn. Amerikansk statistik förbättrades ytterligare och FED höjde som väntat räntan samtidigt som ECB upprepade budskapet om fortsatt låga räntor över en längre tid. Sammantaget har förväntansbilden skruvats upp ytterligare, främst på grund av ledande indikatorer, vilket gör att bevisbördan på rapportsäsongen, som drar igång inom kort, har ökat markant.

Fonden steg med 2,61% och  gynnades av en stor exponering mot verkstadssektorn, där Volvo stod ut i positiv bemärkelse.  Fonden har under en längre tid haft en låg exponering mot fastighetssektorn vilket lönade sig under månaden då den var en av de sämst presterande sektorerna. På den negativa sidan finns It-bolaget Tobii som har haft en tuff period sen den senaste kvartalsrapporten.

Henrik Gripenvik, 2017-03-31

Fonden gynnades av en stor exponering mot verkstadssektorn.

Fakta om fonden

Startdatum: 1998/02/16
Risknivå: 6
Sharpe-kvot sedan start: 0,34
Standardavvikelse, 2 års veckodata på årsbasis: 16,20%
Avkastning i år: 4,91%
Förvaltningsavgift: 1,5%

 Data per 2017-03-31

 

Förvaltare

Anna Strömberg

Telefon: +46 8 614 25 76
Visa profil

Henrik Gripenvik

Telefon: +46 8 614 25 56
Visa profil

Henrik Holmer

Telefon: +46 8 614 25 28
Visa profil

Riskindikator

Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Fonden kan med tiden flytta både till höger och till vänster på skalan. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti för framtida risk/avkastning. För information om respektive fonds riskklacificering se fondens Faktablad.

Lägre risk
Högre risk
Lägre möjlig avkastning
Högre möjlig avkastning
1
2
3
4
5
6
7

Fondfakta

Catella Sverige Aktiv Hållbarhet erbjuder en koncentrerad portfölj av noga utvalda svenska aktier, det vill säga en möjlighet att få bättre avkastning än index. Fonden investerar  med inriktning på större och medelstora företag.

Fonden får använda derivat och fondens värde kan variera kraftigt över tid. Fonden riktar sig till dig som vill ha en aktiv förvaltning av svenska aktier och med en placeringshorisont på minst fem -sju år. 

Historisk utveckling

1 dag
hittills i år
1 år
3 år
5 år
10 år
NAV
Date
Risk
0,24
9,63
18,72
29,52
89,70
70,69
448,23
28 apr
6
Kundbrev namnändring april 2017
Faktablad
Informationsbroschyr  
Fondbestämmelser
Hållbarhetspolicy
Teckningsanmälan
Försäljningsblankett
Byte av fond
Intygande angående skatteskyldighet i USA, Fysisk person
Intygande angående skatteskyldighet i USA, Juridisk person
Personer i politisk ställning - PEP
Hel - Halvårsrapport
Mars 2017
Februari 2017
Januari 2017
December 2016
November 2016
Oktober 2016
September 2016
Augusti 2016
Juli 2016
Juni 2016
Maj 2016
April 2016

Riskinformation

Investeringar i fondandelar är förenade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Fonderna Catella Balanserad, Catella Credit Opportunity, Catella Hedgefond och ICA-fonderna är specialfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Catella Sverige Aktiv Hållbarhet och Catella småbolagsfond får använda derivat och fondernas värde kan variera kraftigt över tid. Värdet på Catella Sverige Index kan variera kraftigt över tid. Catella Avkastningsfond får använda derivat och får ha en större andel av fonden investerad i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder, enligt 5 kap. § 8 Lag (2004:46) om värdepappersfonder. Catella Nordic Long Short Equity och Catella Nordic Corporate Bond Flex får använda derivat och får ha en större andel av fonderna investerade i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder. För mer information, fullständig informationsbroschyr, fondfaktablad, årsberättelse och halvårsredogörelse se vår hemsida catella.se/fonder alternativt telefon 08-614 25 00.