Catella Sverige Aktiv Hållbarhet

En fond med hållbarhet som mål bör inte bara välja bort bolag, utan i stället aktivt söka upp bolag där hållbarheten ligger i själva affärsidén. Det är tanken bakom Catella Sverige Aktiv Hållbarhet.

Förvaltarkommentar

Under augusti fortsatte börsen sin kräftgång och föll närmare 1%. Svagaste sektorerna under månaden var IT och Konsument Sällanköp medan Finans och Industri gick mot strömmen och steg i en fallande börs. Industrisektorn, som varit ordentligt tyngd av en svagare dollar, vände uppåt igen vilket gynnade fonden som har en hög andel i sektorn. Vidare steg även svenska bankaktier till följd av den stigande räntan vilket gynnat fonden som ökat sin andel i sektorn. Globala börser har än så länge tagit de ökade geopolitiska riskerna kring Nordkorea med ro då man gör bedömningen att riskerna är fortsatt låga för en militär insats. 

Innehaven i Catella Sverige Aktiv Hållbarhet har som aggregat stått emot den fallande trenden. Innehaven i finanssektorn och industri, samt undervikten i IT har varit gynnsam för fondens relativa utveckling. Starkaste bidrag på bolagsnivå kom från stora innehav i de gruvrelaterade Industribolagen Outotec och Atlas Copco, samt undervikten i Eriksson som fortsatt falla. Sämsta bidrag kom från byggbolaget JM som sett sin börskurs sjunka i takt med att investerare blivit allt mer skeptiska till byggtrenden i Norden och den påverkan det har på priserna på nybyggnation i storstäderna.  

Anna Strömberg, 2017-08-31

Börsen fortsatte sin kräftgång och föll närmare 1%.

Fakta om fonden

Startdatum: 1998/02/16
Risknivå: 5
Sharpe-kvot sedan start: 0,33
Standardavvikelse, 2 års veckodata på årsbasis: 15,16%
Avkastning i år: 4,70%
Förvaltningsavgift: 1,5%

 Data per 2017-08-31

Hållbarhetsprofilen

Förvaltare

Anna Strömberg

Telefon: +46 8 614 25 76
Visa profil

Henrik Gripenvik

Telefon: +46 8 614 25 56
Visa profil

Henrik Holmer

Telefon: +46 8 614 25 28
Visa profil

Riskindikator

Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Fonden kan med tiden flytta både till höger och till vänster på skalan. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti för framtida risk/avkastning. För information om respektive fonds riskklacificering se fondens Faktablad.

Lägre risk
Högre risk
Lägre möjlig avkastning
Högre möjlig avkastning
1
2
3
4
5
6
7

Fondfakta

Catella Sverige Aktiv Hållbarhet erbjuder en koncentrerad portfölj av noga utvalda svenska aktier, det vill säga en möjlighet att få bättre avkastning än index. Fonden investerar  med inriktning på större och medelstora företag.

Fonden får använda derivat och fondens värde kan variera kraftigt över tid. Fonden riktar sig till dig som vill ha en aktiv förvaltning av svenska aktier och med en placeringshorisont på minst fem -sju år. 

Historisk utveckling

1 dag
hittills i år
1 år
3 år
5 år
10 år
NAV
Date
Risk
0,12
7,09
12,78
23,08
77,72
73,71
437,86
19 sep
5
Kundbrev namnändring april 2017
Faktablad
Informationsbroschyr  
Fondbestämmelser
Hållbarhetspolicy
Teckningsanmälan
Försäljningsblankett
Byte av fond
Intygande angående skatteskyldighet i USA, Fysisk person
Intygande angående skatteskyldighet i USA, Juridisk person
Personer i politisk ställning - PEP
Hel - Halvårsrapport
Augusti 2017
Juli 2017
Juni 2017
Maj 2017
April 2017
Mars 2017
Februari 2017
Januari 2017
December 2016
November 2016
Oktober 2016
September 2016

Riskinformation

Investeringar i fondandelar är förenade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Fonderna Catella Balanserad, Catella Credit Opportunity, Catella Hedgefond och ICA-fonderna är specialfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Catella Sverige Aktiv Hållbarhet och Catella småbolagsfond får använda derivat och fondernas värde kan variera kraftigt över tid. Värdet på Catella Sverige Index kan variera kraftigt över tid. Catella Avkastningsfond får använda derivat och får ha en större andel av fonden investerad i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder, enligt 5 kap. § 8 Lag (2004:46) om värdepappersfonder. Catella Nordic Long Short Equity och Catella Nordic Corporate Bond Flex får använda derivat och får ha en större andel av fonderna investerade i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder. För mer information, fullständig informationsbroschyr, fondfaktablad, årsberättelse och halvårsredogörelse se vår hemsida catella.se/fonder alternativt telefon 08-614 25 00.