Catella Hedgefond

Med målsättning att leverera en jämn, positiv avkastning oavsett utvecklingen på aktiemarknaderna. Stabilt, med andra ord.

Förvaltarkommentar

Makrostatistiken var relativt stabil under juli månad – mest noterbart var snarare det fortsatta fallet i den amerikanska dollarn samt stigande råvarupriser på bred front. Världens börser steg generellt under månaden med den svenska börsen som ett tydligt undantag. På hemmaplan dominerade ett svagare utfall för flera tunga bolag vad gällde kvartalsrapporterna för det andra kvartalet. Som exempel kan nämnas Atlas Copco, Autoliv, Ericsson, Getinge och Telia. För de cykliska bolagen som helhet var rapporterna inte sämre än konsensus men kursreaktionerna var generellt sett negativa drivet av höga förväntningar. Fonden lyckades återigen skapa en positiv avkastning i en fallande börsmiljö. Bruttoexponeringen minskade under månaden då vi tog vinst i flera långa innehav som gett god avkastning i en fallande marknad.

Catella Hedgefond steg med 0.7% under juli månad. Det nordiska börsindexet VINX föll med 0.5% under samma tid men uppvisade stora variationer på landsbasis. Oslobörsen steg kraftigt drivet av en återhämtning i oljepriset medan Stockholmsbörsen föll drygt 3% då flertalet storbolagsrapporter inte nådde upp till högt ställda förväntningar. För fondens räkning fortsatte räntesidan att ge en positiv avkastning men huvuddelen av intjäningen kom från aktiesidan där det är särskilt glädjande att långa positioner gav ett positivt bidrag. På aktiesidan gav innehav i Pandora och Storebrand störst positiva bidrag medan förlustbidragen var mer begränsade i omfattning.

Martin Jonsson, 2017-07-31

Både aktiesidan och räntesidan bidrog till fondens positiva avkastning.

Fakta om fonden

Startdatum: 2004/03/01
Risknivå: 3
Positiva månader sedan start: 75%
Sharpe-kvot sedan start: 1,25
Standardavvikelse, 2 års veckodata på årsbasis:
3,44%
Avkastning i år: 2,91%
Förvaltningsavgift: 1,0%+20% perf. fee (OMRX T-BILL)

Data per 2017-07-31

Hållbarhetsprofilen


Förvaltare

Thomas Elofsson

Telefon: +46 8 614 25 62
Visa profil

Martin Jonsson

Telefon: +46 8 614 25 59
Visa profil

Martin Nilsson

Telefon: +46 8 614 25 64
Visa profil

Sven Thorén

Telefon: +46 8 614 25 72
Visa profil

Anders Wennberg

Telefon: +46 8 614 2550
Visa profil

Stefan Wigstrand

Telefon: +46 8 614 25 58
Visa profil

Riskindikator

Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Fonden kan med tiden flytta både till höger och till vänster på skalan. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti för framtida risk/avkastning. För information om respektive fonds riskklacificering se fondens Faktablad.

Lägre risk
Högre risk
Lägre möjlig avkastning
Högre möjlig avkastning
1
2
3
4
5
6
7

Fondfakta

Catella Hedgefond har som målsättning att leverera en jämn, positiv avkastning oavsett utvecklingen på aktiemarknaderna.

För att tjäna pengar i uppgång såväl som nedgång i marknaden investerar förvaltarna i nordiska räntebärande papper och aktier, samt skyddar sig för nedgång via derivat. Tajming är med andra ord ingen fråga vid investeringar i Catella Hedgefond och låg risk är en hörnpelare för fonden.Totalt sex förvaltare sköter fonden.Teamets erfarenhet och kunskap skapar förvaltningsresultat.

Priser och utnämningar

  • Bästa Hedgefond 2015- Fondmarknaden.se
  • Årets Hedgefond- Privata Affärer 2014
  • Bästa Hedgefond 2014- Fondmarknaden.se
  • Nominerad Euro Hedge Awards 2014 
  • Nominerad Nordic Hedge Award 2014
  • Nominerad Investors Choice European Multi Strategy Fund of 2014

HISTORISK UTVECKLING

1 dag
hittills i år
1 år
3 år
5 år
10 år
NAV
Date
Risk
-0,01
2,96
3,53
7,98
26,76
42,62
173,34
18 aug
3
Faktablad
Informationsbroschyr
Fondbestämmelser
Produktblad
Teckningsanmälan
Försäljningsblankett
Byte av fond
Intygande angående skatteskyldighet i USA, Fysisk person
Intygande angående skatteskyldighet i USA, Juridisk person
Personer i politisk ställning - PEP
Hel - Halvårsrapport
Juli 2017
Juni 2017
Maj 2017
April 2017
Mars 2017
Februari 2017
Januari 2017
December 2016
November 2016
Oktober 2016
September 2016
Augusti 2016

Riskinformation

Investeringar i fondandelar är förenade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Fonderna Catella Balanserad, Catella Credit Opportunity, Catella Hedgefond och ICA-fonderna är specialfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Catella Sverige Aktiv Hållbarhet och Catella småbolagsfond får använda derivat och fondernas värde kan variera kraftigt över tid. Värdet på Catella Sverige Index kan variera kraftigt över tid. Catella Avkastningsfond får använda derivat och får ha en större andel av fonden investerad i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder, enligt 5 kap. § 8 Lag (2004:46) om värdepappersfonder. Catella Nordic Long Short Equity och Catella Nordic Corporate Bond Flex får använda derivat och får ha en större andel av fonderna investerade i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder. För mer information, fullständig informationsbroschyr, fondfaktablad, årsberättelse och halvårsredogörelse se vår hemsida catella.se/fonder alternativt telefon 08-614 25 00.