Förvaltningsprocesser

Catella använder olika förvaltningsprocesser och strategier beroende på vilken produkt som avses. En gemensam nämnare för alla produkter är att vår förvaltning är analysdriven och att vi är aktiva investerare.

CASE-förvaltning

Catella är känt för sin case-orienterade förvaltningsstil. Vi genomför hundratals företagsträffar årligen och gör löpande bedömningar om både enskilda bolags och branschers potential. Fokus är på nordiska bolag. Ett case kan vara ett bolag som vill flytta fram sina positioner på marknaden genom att lansera nya produkter, genom förvärv eller snabb organisk tillväxt. Ett case kan också vara ett bolag som vill renodla verksamheten för att kunna satsa på något specifikt affärsområde. Gemensamt för alla case är att verksamheten förändras och därigenom skapar förutsättningar för en omvärdering av bolaget. Catella strävar som förvaltare att ta en aktiv del i, driva på och underlätta denna förändring. I en typisk case-investering köper vi en betydande andel av bolaget och inleder ett aktivt arbete genom valberedningar och täta kontakter med företagsledningen. Catella avstår från att ta styrelseplatser för att undvika de inlåsningseffekter som detta medför. Catella har ett brett kontaktnät och arbetar med bolag i flera branscher och kan därför tillföra kunskap och kompetens på bägge nivåer. Catella har vid ett flertal tillfällen initierat strukturaffärer där vi agerat för att ta fram värden för våra kunder.

Övrig förvaltning

Catellas förvaltare har mycket lång branscherfarenhet, i flera fall över 20 år. Våra förvaltare arbetar kontinuerligt med att vidareutveckla analysmodeller och gör löpande analyser av hundratals nordiska och europeiska bolag. Alla förvaltare sitter placerade tillsammans och delar information från egna analyser, företagsbesök och har även tillgång till de bästa specialisterna hos marknadens mäklar- och analyshus. Vårt unika kontaktnät i marknaden där vi får information om flöden och affärer kommer också våra kunder tillgodo. För de marknader där Catella saknar egen analyskompetens och behov finns av investeringar utnyttjar vi högt rankade förvaltare.

I vår aktieförvaltning arbetar vi med en portfölj, vars sammansättning bygger på en analys av faktorer som styr utvecklingen för till exempel konjunktur och räntor. Därefter identifierar vi branscher och företag som bör gynnas av den utveckling vi ser framför oss och i dessa sektorer och bolag läggs sedan tyngdpunkten i fondernas portfölj. Placeringarna utvärderas kontinuerligt både mot jämförelseindex och individuellt per innehav för att balansera riskerna i portföljen.

Förvaltningsteam

Alla beslut om att ta en ny position eller avveckling av ett befintligt innehav kräver ett beslut av förvaltningsteamet.

Riskhantering

Vi har också en aktiv riskhantering där både förvaltaren och en oberoende kontrollfunktion (riskfunktionen) löpande följer upp förvaltningen och att fonderna håller sig inom sina givna riskmandat.