Catella Avkastningsfond

En aktivt förvaltad räntefond med mål om låg risk och högre avkastning än genomsnittet på den svenska räntemarknaden. Bjuder på en ovanligt rak kurva skulle man kunna säga.

Förvaltarkommentar

Starkare tillväxt och minskade deflationsrisker under 2017 kommer att skapa en intressant miljö för mer riskfyllda obligationer. Vår tro är att centralbankerna under året kommer att röra sig mer i takt med styrräntehöjningar från den amerikanska centralbanken Fed samt mindre expansiv penningpolitik i Europa. Flera europeiska länder har val under året och den omläggning av finanspolitiken som signaleras i USA kommer att påverka även den finanspolitiska inriktningen i Europa. Sammantaget tror vi att utfallsrummet för långa obligationsräntor är skevt och att man bör ha låg ränterisk i sina investeringar. 

Fondens andelsvärde steg med 0,13% i februari. Månadens avkastning har gynnats av fondens investeringar i mer riskfyllda obligationer som t ex Vattenfall. Med tanke på den låga räntenivån bidrar fondens lågriskinvesteringar negativt till månadens avkastning. Under perioden har fondens ränterisk varierats och uppgick till 1,38 vid utgången av perioden jämfört med 0,16 i början på månaden. 

Thomas Elofsson, 2017-02-28

Fondens andelsvärde steg med 0,13% i februari.

Fakta om fonden

Startdatum: 1999/02/01
Risknivå: 2
Sharpe-kvot sedan start: 1,61
Standardavvikelse, 2 års veckodata på årsbasis: 0,79%
Duration: 1,38
Currrent Yield: 2,09%
Avkastning i år: 0,27%
Förvaltningsavgift: 0,7%

Data per 2017-02-28

Förvaltare

Thomas Elofsson

Telefon: +46 8 614 25 62
Visa profil

Stefan Wigstrand

Telefon: +46 8 614 25 58
Visa profil

Riskindikator

Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Fonden kan med tiden flytta både till höger och till vänster på skalan. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti för framtida risk/avkastning. För information om respektive fonds riskklacificering se fondens Faktablad.

Lägre risk
Högre risk
Lägre möjlig avkastning
Högre möjlig avkastning
1
2
3
4
5
6
7

Fondfakta

Catella Avkastningsfond är en aktivt förvaltad räntefond som investerar i företagsobligationer med högt kreditvärderingsbetyg (investment grade) och lågt kreditvärderingsbetyg (high yield) men även i sådana företagsobligationer där kreditvärderingsbetygsaknas och där en intern bedömning görs. Målsättningen är att uppnå en långsiktigt god värdetillväxt, till en väl avvägd risk, givet de marknadsförutsättningar som råder. Fonden har en historik sedan 1999 och har under tiden uppvisat en stabil avkastning vilket understryker fondens profil som ett lågrisk alternativ bland ränteplaceringar. 

Fonden passar dig som vill ha en aktiv förvaltad räntefond med inriktning mot företagsobligationer med hög kreditvärdighet. 

Fonden får använda derivat och får ha en större andel av fonden investerad i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder, enligt 5 kap. § 8 Lag (2004:46) om värdepappersfonder.

Historisk utveckling

1 dag
hittills i år
1 år
3 år
5 år
10 år
NAV
Date
Risk
0,01
0,26
1,53
2,07
10,30
33,18
128,04
24 mar
2
Faktablad
Informationsbroschyr
Fondbestämmelser  
Teckningsanmälan
Försäljningsblankett
Byte av fond  
Intygande angående skatteskyldighet i USA, Fysisk person
Intygande angående skatteskyldighet i USA, Juridisk person
Personer i politisk ställning - PEP
Hel- och Halvårsrapporter
Februari 2017
Januari 2017
December 2016
November 2016
Oktober 2016
September 2016
Augusti 2016
Juli 2016
Juni 2016
Maj 2016
April 2016
Mars 2016

Riskinformation

Investeringar i fondandelar är förenade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Fonderna Catella Balanserad, Catella Credit Opportunity, Catella Hedgefond och ICA-fonderna är specialfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). För mer information, fullständig informationsbroschyr, fondfaktablad, årsberättelse och halvårsredogörelse kontakta oss enligt uppgifterna nedan.