Catella Credit Opportunity

En aktivt förvaltad räntefond med fokus på företagsobligationer emitterade i Norden. Fonden har med sitt breda mandat en större verktygslåda för att bättre kunna anpassa sig till olika marknadsscenarion. Fonden investerar i hela den räntebärande kapitalstrukturen.

FÖRVALTARKOMMENTAR

Starkare tillväxt och minskade deflationsrisker under 2017 kommer att skapa en intressant miljö för mer riskfyllda obligationer. Vår tro är att centralbankerna under året kommer att röra sig mer i takt med styrräntehöjningar från den amerikanska centralbanken Fed samt mindre expansiv penningpolitik i Europa. Vi har under månaden minskat risken mot företagsobligationer och ökat ränterisken. Sammantaget har det skapat en portföljkomposition som vi förväntar oss kan klara en tuffare miljö för mer riskabla tillgångar de närmaste månaderna.

Fondens andelsvärde steg med 0,39 % i mars. Fondens innehav i inkassobolag utvecklades positivt under månaden. Vidare bidrog de stora positionerna i Preem och Bayport till månadens avkastning. Primärmarknadsaktiviteten har varit hög under månaden. Fonden har deltagit i ett antal intressanta transaktioner. Den högre ränterisken drog ned avkastningen under de två inledande veckorna men gav positivt bidrag de avslutande veckorna i månaden. även om Fondens ränterisk varierades under månaden och uppgick till 1,36 i slutet av perioden. 

Thomas Elofsson, 2017-03-31

Fondens innehav i inkassobolag utvecklades positivt under månaden.

Fakta om fonden

Startdatum: 2014/11/24
Risknivå: 4
Sharpe-kvot sedan start: 1,39
Standardavvikelse. 2 års veckodata på årsbasis: 2,81%
Duration: 1,36
Current Yield: 7,40%
Avkastning i år: 2,47%
Förvaltningsavgift: 0,95%+20% perf. fee

Data per 2017-03-31

Förvaltare

Thomas Elofsson

Telefon: +46 8 614 25 62
Visa profil

Stefan Wigstrand

Telefon: +46 8 614 25 58
Visa profil

Riskindikator

Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. Kategori 4 innebär inte att fonden är riskfri. Fonden kan med tiden flytta både till höger och till vänster på skalan. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti för framtida risk/avkastning. För information om respektive fonds riskklacificering se fondens Faktablad.

Lägre risk
Högre risk
Lägre möjlig avkastning
Högre möjlig avkastning
1
2
3
4
5
6
7

Fondfakta

Catella Credit Opportunity är konstruerad för att möta en utmanande räntemiljö och för att bättre kunna anpassa sig till olika marknadsscenarion.

Fonden är en absolut avkastande specialfond med inriktning mot räntebärande värdepapper. Fonden har ett brett placeringsmandat vilket möjliggör investeringar i hela den räntebärande kapitalstrukturen. Av fondens kapital investeras minst 50 procent i nordiska innehav.

Fonden investerar företrädesvis i ägda obligationer, konvertibla förlagsbevis, preferensaktier samt kassahållning. Fondens oberoende av jämförelseindex ger utrymme för affärsmässiga och flexibla beslut. Fonden kommer att använda derivat såväl opportunistiskt som för att skydda kapitalet mot de två primära riskerna; ränterisk och kreditrisk.

Fonden är en vidareutveckling av den framgångsrika och prisbelönta fonden Catella Nordic Corporate Bond Flex. Den  nya fonden har ett ännu bredare förvaltningsmandat, den tar mer risk i placeringarna men har även större möjlighet till att nyttja derivat som skydd.

Historisk utveckling

1 dag
hittills i år
1 år
3 år
5 år
10 år
NAV
Date
Risk
0,05
3,34
7,01
n/a
n/a
n/a
108,75
28 apr
4
Faktablad
Informationsbroschyr
Fondbestämmelser  
Produktblad
Teckningsanmälan
Försäljningsblankett
Byte av fond  
Intygande angående skatteskyldighet i USA, Fysisk person
Intygande angående skatteskyldighet i USA, Juridisk person
Personer i politisk ställning - PEP
Hel- och Halvårsrapporter
Mars 2017
Februari 2017
Januari 2017
December 2016
November 2016
Oktober 2016
September 2016
Augusti 2016
Juli 2016
Juni 2016
Maj 2016
April 2016

Riskinformation

Investeringar i fondandelar är förenade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Fonderna Catella Balanserad, Catella Credit Opportunity, Catella Hedgefond och ICA-fonderna är specialfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Catella Sverige Aktiv Hållbarhet och Catella småbolagsfond får använda derivat och fondernas värde kan variera kraftigt över tid. Värdet på Catella Sverige Index kan variera kraftigt över tid. Catella Avkastningsfond får använda derivat och får ha en större andel av fonden investerad i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder, enligt 5 kap. § 8 Lag (2004:46) om värdepappersfonder. Catella Nordic Long Short Equity och Catella Nordic Corporate Bond Flex får använda derivat och får ha en större andel av fonderna investerade i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder. För mer information, fullständig informationsbroschyr, fondfaktablad, årsberättelse och halvårsredogörelse se vår hemsida catella.se/fonder alternativt telefon 08-614 25 00.