Catella Nordic Corporate Bond Flex IC

En aktivt förvaltad räntefond med fokus på företagsobligationer emitterade i Norden. Fonden har möjlighet att parera såväl stigande som sjunkande marknadsräntor. Vidare använder fonden från tid till annan skydd för att begränsa kreditrisk i portföljen. Exponering mot valutarisker säkras genom valutaterminer.

Förvaltarkommentar

Starkare tillväxt och minskade deflationsrisker under 2017 kommer att skapa en intressant miljö för mer riskfyllda obligationer. Vår tro är att centralbankerna under året kommer att röra sig mer i takt med styrräntehöjningar från den amerikanska centralbanken Fed samt mindre expansiv penningpolitik i Europa. Vi har under månaden minskat risken mot företagsobligationer och ökat ränterisken. Sammantaget har det skapat en portföljkomposition som vi förväntar oss kan klara en tuffare miljö för mer riskabla tillgångar de närmaste månaderna.

Fondens andelsvärde sjönk med 0,08 % i mars. Överlag utvecklades fondens större innehav tillfredsställande. Primärmarknadsaktiviteten har varit hög under månaden. Fonden har deltagit i ett antal intressanta transaktioner. Den högre ränterisken drog ned avkastningen under de två inledande veckorna men gav positivt bidrag de avslutande veckorna i månaden. Med tanke på årets starka inledning för företagsobligationer och mer riskabla tillgångar har vi positionerat om fonden för att den ska klara ett mer ogynnsamt investeringsklimat.

Thomas Elofsson, 2017-03-31

Fondens andelsvärde steg med 1,01%

Fakta om fonden

Startdatum: 2010/12/17
Risknivå: 3
Sharpe-kvot sedan start: 1,64
Standardavvikelse, 2 års veckodata på årsbasis: 2,05%
Duration: 3,51
Current Yield: 5,26%
Avkastning i år: 1,78%
Förvaltningsavgift: 0,35%+20% perf. fee (OMRX T-BILL)

Data per 2017-03-31

Förvaltare

Thomas Elofsson

Telefon: +46 8 614 25 62
Visa profil

Stefan Wigstrand

Telefon: +46 8 614 25 58
Visa profil

Riskindikator

Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Fonden kan med tiden flytta både till höger och till vänster på skalan. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti för framtida risk/avkastning. För information om respektive fonds riskklacificering se fondens Faktablad.

Lägre risk
Högre risk
Lägre möjlig avkastning
Högre möjlig avkastning
1
2
3
4
5
6
7

Fondfakta

Catella Nordic Corporate Bond Flex är en alternativ räntefond som huvudsakligen investerar i företagsobligationer emitterade i Norden. Mandatet ger möjlighet att allokera mellan olika räntebärande tillgångsslag. Fonden kan använda derivat för att parera såväl stigande som sjunkande marknadsräntor. Vidare används från tid till annan skydd för att begränsa kreditrisk i portföljen. Exponering mot valutarisker säkras genom valutaterminer.

Fonden eftersträvar en absolut avkastning genom att tillämpa en kombination av top-down makroanalys och en bottom-up bolagsanalys. Fonden utgör ett enkelt sätt att få tillgång till ett relativt komplicerat tillgångsslag där likviditet och analyskapacitet kan göra skillnad mellan bra och dålig avkastning.

Fonden har dessutom varit nominerad till "Best UCITS Fund in Europe 2013" av EuroHedge Awards, "European Credit Fund of 2013" Hedge Po Investors Choice samt "Best Fund under 50m Euro 2011" UCITS HFS Index Awards.

Fonden passar dig som söker en något högre risk och möjlighet till högre avkastning än traditionellt räntesparande.

Fonden får använda derivat och får ha en större andel av fonden investerad i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder.

Catella Nordic Corporate Bond Flex IC är en institutionell andelsklass av den dagligt handlade fonden Catella Nordic Corporate Bond flex. Fonden är en alternativ UCITS räntefond som är Luxemburg registrerad. Minsta investering: 10 miljoner SEK.

Historisk utveckling

1 dag
hittills i år
1 år
3 år
5 år
10 år
NAV
Date
Risk
-0,02
2,30
4,80
2,86
19,99
n/a
125,62
28 apr
2

Webb-tv: Ränteteamet

Faktablad
Fullständigt prospekt
 
Fondbestämmelser  
Teckningsanmälan för förvaltarregistrerade
Teckninganmälan för juridiska personer
Köp- och försäljningsblankett

Riskinformation

Investeringar i fondandelar är förenade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Fonderna Catella Balanserad, Catella Credit Opportunity, Catella Hedgefond och ICA-fonderna är specialfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Catella Sverige Aktiv Hållbarhet och Catella småbolagsfond får använda derivat och fondernas värde kan variera kraftigt över tid. Värdet på Catella Sverige Index kan variera kraftigt över tid. Catella Avkastningsfond får använda derivat och får ha en större andel av fonden investerad i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder, enligt 5 kap. § 8 Lag (2004:46) om värdepappersfonder. Catella Nordic Long Short Equity och Catella Nordic Corporate Bond Flex får använda derivat och får ha en större andel av fonderna investerade i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder. För mer information, fullständig informationsbroschyr, fondfaktablad, årsberättelse och halvårsredogörelse se vår hemsida catella.se/fonder alternativt telefon 08-614 25 00.