Catella Nordic Corporate Bond Flex RC

En aktivt förvaltad räntefond med fokus på företagsobligationer emitterade i Norden. Fonden har möjlighet att parera såväl stigande som sjunkande marknadsräntor. Vidare använder fonden från tid till annan skydd för att begränsa kreditrisk i portföljen. Exponering mot valutarisker säkras genom valutaterminer.

Förvaltarkommentar

Starkare tillväxt och minskade deflationsrisker under 2017 kommer att skapa en intressant miljö för mer riskfyllda obligationer, high yield. Vår tro är att centralbankerna under året kommer att röra sig mer i takt med styrräntehöjningar från den amerikanska centralbanken Fed samt mindre expansiv penningpolitik i Europa. Flera europeiska länder har val under året och den omläggning av finanspolitiken som signaleras i USA kommer att påverka även den finanspolitiska inriktningen i Europa. Sammantaget tror vi att utfallsrummet för långa obligationsräntor är skevt och att man bör ha låg ränterisk i sina investeringar. 

Fondens andelsvärde steg med 0,83% i februari. Överlag utvecklades fondens större innehav tillfredsställande. Inga större förändringar har skett bland de största innehaven. Nytt större innehav är en hybridobligation utgiven av den danske telekomoperatören TDC. Under perioden har fonden framförallt breddat investeringarna till fler innehav och sektorer. Fondens ränterisk varierades under månaden och uppgick till 3,51 i slutet av perioden jämfört med negativ duration i början på månaden. 

Thomas Elofsson, 2017-02-28

Fondens andelsvärde steg med 1,05%

Fakta om fonden

Startdatum: 2010/12/17
Risknivå: 2
Sharpe-kvot sedan start: 1,58
Standardavvikelse, 2 års veckodata på årsbasis: 2,05%
Duration: 3,51
Current Yield: 5,26%
Avkastning i år: 1,89%
Förvaltningsavgift: 0,5%+20% perf. fee

Data per 2017-02-28

Förvaltare

Thomas Elofsson

Telefon: +46 8 614 25 62
Visa profil

Stefan Wigstrand

Telefon: +46 8 614 25 58
Visa profil

Riskindikator

Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Fonden kan med tiden flytta både till höger och till vänster på skalan. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti för framtida risk/avkastning. För information om respektive fonds riskklacificering se fondens Faktablad.

Lägre risk
Högre risk
Lägre möjlig avkastning
Högre möjlig avkastning
1
2
3
4
5
6
7

Fondfakta

Catella Nordic Corporate Bond Flex är en alternativ räntefond som huvudsakligen investerar i företagsobligationer emitterade i Norden. Mandatet ger möjlighet att allokera mellan olika räntebärande tillgångsslag. Fonden kan använda derivat för att parera såväl stigande som sjunkande marknadsräntor. Vidare används från tid till annan skydd för att begränsa kreditrisk i portföljen. Exponering mot valutarisker säkras genom valutaterminer.

Fonden eftersträvar en absolut avkastning genom att tillämpa en kombination av top-down makroanalys och en bottom-up bolagsanalys. Fonden utgör ett enkelt sätt att få tillgång till ett relativt komplicerat tillgångsslag där likviditet och analyskapacitet kan göra skillnad mellan bra och dålig avkastning.

Fonden har dessutom varit nominerad till "Best UCITS Fund in Europe 2013" av EuroHedge Awards, "European Credit Fund of 2013" Hedge Po Investors Choice samt "Best Fund under 50m Euro 2011" UCITS HFS Index Awards.

Fonden passar dig som söker en något högre risk och möjlighet till högre avkastning än traditionellt räntesparande.

Fonden får använda derivat och får ha en större andel av fonden investerad i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder.

Catella Nordic Corporate Bond Flex är en dagligt handlad alternativ UCITS räntefond som är Luxemburg registrerad. Minsta investering: 100SEK/€10.

Historisk utveckling

1 dag
hittills i år
1 år
3 år
5 år
10 år
NAV
Date
Risk
0,01
1,66
5,25
2,34
18,36
n/a
123,61
23 mar
2
Faktablad
Fullständigt prospekt
 
Fondbestämmelser  
Produktblad
Teckningsanmälan för förvaltarregistrerade
Teckninganmälan för juridiska personer
Köp- och försäljningsblankett
Februari 2017
Januari 2017
December 2016
November 2016
Oktober 2016
September 2016
Augusti 2016
Juli 2016
Juni 2016
Maj 2016
April 2016
Mars 2016

Riskinformation

Investeringar i fondandelar är förenade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Fonderna Catella Balanserad, Catella Credit Opportunity, Catella Hedgefond och ICA-fonderna är specialfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). För mer information, fullständig informationsbroschyr, fondfaktablad, årsberättelse och halvårsredogörelse kontakta oss enligt uppgifterna nedan.