Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Equity, Hedge and Fixed income funds

Som en av Nordens främsta oberoende fondförvaltare erbjuder Catella privata och institutionella investerare fonder med aktiv förvaltning och nordiskt investeringsfokus. För institutionella investerare erbjuder Catella också systematiska fonder med hög riskjusterad avkastning och låg korrelation mot andra tillgångsslag.

Aktivt förvaltade fonder med nordiskt fokus

Inom Mutual Funds erbjuder Catella aktivt förvaltade aktie-, ränte- och hedgefonder med fokus på nordiska tillgångar. Catella förvaltar för närvarande tio fonder med olika inriktning. Målsättningen är att erbjuda privata och institutionella investerare attraktiva, långsiktiga alternativ oavsett marknadsläge och behov. Ett starkt inslag i erbjudandet är produkter vars syfte är att generera en positiv avkastning oberoende av marknadsutveckling.

Gå till Catella Fonder

Global aktör inom systematiska fonder

Catella har en stark ställning inom området Systematic Funds. Institutionella investerare från hela världen väljer att placera i dessa globalt konkurrenskraftiga produkter. De systematiska fonderna förvaltas med stöd av statistiska modeller, där stora mängder data från hela världen sammanställs och ligger till grund för strategier med historiskt vinstgivande utfall. Fonderna investerar globalt i likvida värdepapper på valuta-, ränte- och aktiemarknaden och har en skalbar affärsmodell som kan hantera stora volymer.

Det relativa oberoendet av såväl aktiemarknaden som andra tillgångsslag är positiv för den riskjusterade avkastningen i kundernas portföljer. Som en av pionjärerna inom området smarta betastrategier skapar Catella genom Systematic Funds mervärde genom exponering på aktiemarknaden oavhängigt av bolagens marknadsvärde – och erbjuder därmed ett tydligt alternativ till passivt förvaltade indexmandat.

Gå till Systematic Funds

Fokus 2018

Catella fokuserar fortsatt på att stärka relationen med befintliga kunder och återförsäljare. Vidare på att inom Mutual Funds bredda direktförsäljningen mot institutionella kunder i Sverige och internationellt.

Den lite mer oroliga aktie- och räntemarknaden i inledningen av 2018 kan bidra till ett ökat intresse för såväl Mutual Funds absolutavkastande alternativ som Systematic Macro. Samtliga erbjuder avkastning som är mindre beroende av de generella aktiemarknaderna och utvecklingen för obligationer.

Det nya EU-direktivet MiFID 2 trädde i kraft 3 januari 2018. Lagstiftningen ökar transparensen vid försäljning till kunder och syftar till att skapa mer jämbördiga villkor på finansmarknaderna. Såväl Catella som branschen som helhet förberedde sig under hösten 2017 inför det nya regelverket och kundernas reaktioner var begränsade under de första månaderna av 2018. En stor del av Catellas försäljning inom Systematic Funds sker direkt till institutioner och berörs inte av förändringarna i samma utsträckning.

Digitala plattformar för direktförsäljning av fonder blir allt vanligare, liksom användningen av internetbankslösningar. Catella fokuserar därför på att öka synligheten och komplettera vår personbaserade service med att skapa tydlighet och därmed trygghet också i digital miljö. Några exempel är de investeringspoddar och månadsbrev som Mutual Funds erbjuder i dessa kanaler.

Utvecklingen med ett allt större inslag av digitala distributionsstrategier gör det än viktigare för Catella att erbjuda väl positionerade och tydliga produkter. Affärsområdet fortsätter också att utveckla mer nischade fonder, som kan utgöra intressanta alternativ och komplettera den befintliga produktpaletten.

Head of Equity, Hedge and Fixed income funds

Sverige

Erik Kjellgren

Chef för svenska fondverksamheten
Direkt: +46 8 614 25 12

This website uses cookies as described in our Cookie Policy. To see what cookies we serve and set your own preferences, please use your web browser's settings. Otherwise, if you agree to our use of cookies, please continue to use our website.