Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Equity, Hedge and Fixed income funds

Som en av Nordens främsta oberoende fondförvaltare erbjuder Catella privata och institutionella investerare fonder med aktiv förvaltning och nordiskt investeringsfokus. För institutionella investerare erbjuder Catella också systematiska fonder med hög riskjusterad avkastning och låg korrelation mot andra tillgångsslag.

Aktivt förvaltade fonder med nordiskt fokus

Inom Mutual Funds erbjuder Catella aktivt förvaltade aktie-, ränte- och hedgefonder med fokus på nordiska tillgångar. Catella förvaltar för närvarande tio fonder med olika inriktning. Målsättningen är att erbjuda privata och institutionella investerare attraktiva, långsiktiga alternativ oavsett marknadsläge och behov. Ett starkt inslag i erbjudandet är produkter vars syfte är att generera en positiv avkastning oberoende av marknadsutveckling.

Gå till Catella Fonder

Global aktör inom systematiska fonder

Catella har en stark ställning inom området Systematic Funds. Institutionella investerare från hela världen väljer att placera i dessa globalt konkurrenskraftiga produkter. De systematiska fonderna förvaltas med stöd av statistiska modeller, där stora mängder data från hela världen sammanställs och ligger till grund för strategier med historiskt vinstgivande utfall. Fonderna investerar globalt i likvida värdepapper på valuta-, ränte- och aktiemarknaden och har en skalbar affärsmodell som kan hantera stora volymer.

Det relativa oberoendet av såväl aktiemarknaden som andra tillgångsslag är positiv för den riskjusterade avkastningen i kundernas portföljer. Som en av pionjärerna inom området smarta betastrategier skapar Catella genom Systematic Funds mervärde genom exponering på aktiemarknaden oavhängigt av bolagens marknadsvärde – och erbjuder därmed ett tydligt alternativ till passivt förvaltade indexmandat.

Gå till Systematic Funds

Fokus 2020

Catella fokuserar fortsatt på att produktutveckla fonder som har låg eller negativ korrelation med marknaden. Det finns en ökande efterfrågan från institutionella investerare och strategin stämmer väl överens med ambitionen att göra Catella mindre beroende av konjunktur och andra makroekonomiska faktorer.

Utvecklingen med ett allt större inslag av digitala distributionsstrategier gör det än viktigare att erbjuda väl positionerade och tydliga produkter. Affärsområdet fortsätter också att utveckla mer nischade fonder som kan utgöra intressanta alternativ och komplettera den befintliga produktpaletten, bland annat inom hållbarhet.

Catella fokuserar också på att stärka relationen med befintliga kunder och återförsäljare, bland annat genom att öka synligheten och komplettera personbaserad service med att skapa tydlighet och därmed trygghet också i digital miljö.