Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Disclaimer

Allmänt

Informationen på hemsidan är framtagen av Catella Bank Filial (Banken). Informationen är framtagen i enlighet med svensk lagstiftning och det är inte säkert att innehållet överensstämmer med lagstiftningen i andra länder.

Särskild information för kunder bosatta i USA, Storbritannien eller andra länder

Information och åsikter som framförs på webbplatsen är inte avsedda för spridande till eller användande av fysiska eller juridiska person i en jurisdiktion eller ett land där sådan distribution eller användning strider mot gällande lagstiftning.

Informationen på hemsidan är inte riktad till eller avsedd för ”US Persons” enligt definitionen i United States Securities Act of 1933 och United States Securities Exchange Act of 1934.

Informationen på denna webbplats är inte riktad till eller avsedd för någon privatperson i Storbritannien eller Nordirland.

Om informationen

Innehållet på denna hemsida är framtagen endast i informationssyfte. Informationen ska inte uppfattas som ett erbjudande eller en förfrågan om ett erbjudande om att köpa eller sälja någon av Bankens produkter eller tjänster.

Ansvarsbegränsning

Även om skäliga åtgärder vidtagits för att säkerställa att innehållet inte är osant eller missvisande, så lämnas inga garantier om riktigheten eller fullständigheten och inget ansvar kan göras gällande för felskrivningar eller utelämnanden. Banken är inte heller ansvarig för ändamålsenligheten i informationen eller innehållet på hemsidan.

Information, beräkningar, bedömningar och värderingar på hemsidan utgör inte investeringsrådgivning eller en förfrågan om ett erbjudande om att köpa eller sälja något finansiellt instrument. Det ska inte heller tolkas som rekommendationer eller råd kring juridiska eller regulatoriska frågor, bokföringsmässiga åtgärder eller skattemässiga konsekvenser avseende någon särskild fysisk eller juridisk person. Banken tar inget ansvar för eventuella åtgärder som vidtagits enbart på grundval av informationen på denna hemsidan.

Som kund ansvarar du själv för de ekonomiska konsekvenserna av dina egna beslut och investeringar. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i någon av de fonder eller andra finansiella instrument som marknadsförs genom Banken kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Priser, villkor m.m.

Priser, kurser och andra siffror som anges på hemsidan tillhandahålls endast i informationssyfte och bör därmed betraktas som indikativa, såvitt annat inte särskilt anges. De villkor som anges på hemsidan kan komma att vara föremål för ändringar. Således bör prisuppgifter och villkor bekräftas av Banken innan de läggs till grund för genomförandet av en transaktion.

Länkar

Banken ska ej hållas ansvariga för länkar till hemsidor tillhörande tredje part. Banken kan ej heller hållas ansvariga för information, material, produkter eller tjänster som tillhandahålls av tredje part.

IT-säkerhet

Banken kan inte hållas ansvariga för skada eller förlust, varken direkt eller indirekt, som orsakas av tekniskt fel på denna hemsida. Med sådana fel avses virus eller andra fel som kan komma att orsaka skador på program eller hårdvara.

Immateriella rättigheter

Banken är upphovsman till det material och information som publiceras på hemsidan. Banken har äganderätt, upphovsrätt och övriga immateriella rättigheter till all information på hemsidan, förutom i de fall annat anges.

All användning av materialet och informationen på hemsidan, såsom kopiering, mångfaldigande, överlåtelse, försäljning, överföring eller kommersiellt utnyttjande av innehållet kräver Bankens skriftliga medgivande.