Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Bolagsstyrning

Catella AB (publ) är ett publikt svenskt aktiebolag med säte i Stockholm, Sverige. Catella är noterat på Mid Cap vid Nasdaq Stockholm sedan 2016 och lyder under den svenska aktiebolagslagen, Svensk kod för bolagsstyrning samt Nasdaq Stockholms regelverk.

Styrning och kontroll

Ansvaret för ledning och kontroll av verksamheteni Catella med dotterbolag fördelas mellan aktieägarna på årsstämman, styrelsen, verkställande direktören, övriga ledande befattningshavare samt internrevisions-, compliance- och riskfunktionerna. Ansvaret tar sin utgångspunkt i aktiebolagslagen, bolagsordningen, Svensk kod för bolagsstyrning, Nasdaq Stockholms regelverksamt interna arbetsordningar, policyer och instruktioner. Dessa tillämpas och följs upp med hjälp av gemensamma rapporteringsrutiner och standarder.

Catella har sedan införandet av den svenska koden för bolagsstyrning (“Koden”) tillhandahållit en Bolagsstyrningsrapport. Bolagsstyrningsrapporten återfinns i den publicerade års- och hållbarhetsredovisningen.

 

Kontakt

Sverige

Michel Fischier

CFO
Direkt: +46 8 463 33 86
Ladda ner vCard