Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Ledningens arbete och ersättning

Koncernledningen har det övergripande ansvaret för verksamheten inom Catellakoncernen i enlighet med den strategi och de långsiktiga målsättningar som fastställts av styrelsen för Catella AB.

Ledningens arbete

Bolagets verkställande direktör utses av styrelsen. Den verkställande direktören har, tillsammans med övriga koncernledningen, det övergripande ansvaret för den löpande förvaltningen av Catellakoncernens verksamhet i enlighet med styrelsens instruktioner och föreskrifter.
Utöver den verkställande direktören består koncernledningen av CFO, Head
of Group Legal, Head of Group HR och Head of Investor Relations and Group
Communications. För mer information om medlemmarna i koncernledningen,
se avsnittet ”Koncernledning”. Den verkställande direktören har även utsett
affärsområdeschefer och dotterbolagschefer, som styrs genom av styrelsen fastställda arbetsordningar, instruktioner och policys med viss delegerad beslutanderätt, för att hantera den löpande verksamheten i Catella-koncernens dotter- och intressebolag. Koncernledningen arbetar nära med affärsområdes- och dotterbolagschefer för att etablera koncerngemensamma värderingar, visioner, strategier och policys utifrån de mål som fastställs
av styrelsen. Den verkställande direktören leder och sammankallar regelbundet koncernledningen och affärsområdescheferna. CFO har kvartalsvisa avstämningar med dotterbolagschefer för att
diskutera resultat och andra finansiella frågor. Styrelsen utvärderar fortlöpande verkställande direktörens arbete. Denna fråga behandlas särskilt på ett styrelsemöte per år varvid ingen från koncernledningen närvarar.
Under våren 2021 offentliggjordes styrelsens beslut att utse Christoffer
Abramson till verkställande direktör och koncernchef. Christoffer Abramson tillträdde positionen den 12 april 2021 och ersatte den tillförordnade verkställande direktören, tillika styrelseledamoten, Johan Claesson. Christoffer Abramson ingår i koncernledningen sedan 2020 och var tidigare CFO i bolaget. Under året har koncernledningens övriga positioner tillsatts. Den 29 mars 2021 tillträdde Mattias Brodin som tillförordnad CFO och den 1
augusti 2021 som ordinarie CFO. Mathias de Maré tillträdde som Head of Group HR i januari 2020 och ingår i koncernledningen sedan mars 2021. Den 1 juni 2021 tillträdde Johanna Bjärnemyr som Head of Group Legal och Michel Fischier som Head of Investor Relations and Group Communications.

 

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Nuvarande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare antogs av årsstämman 2022.

Dessa riktlinjer omfattar verkställande direktören och övriga personer i koncernledningen från tid till annan samt till styrelseledamöter såvitt avser ersättningar utöver det styrelsearvode som stämman fattar beslut om. För närvarande består koncernledningen, i tillägg till den verkställande direktören, av finanschefen, kommunikationschefen, personalchefen och chefsjuristen. Riktlinjerna ska tillämpas på ersättningar som avtalas, och förändringar som görs i redan avtalade ersättningar, efter det att riktlinjerna antagits av årsstämman 2022. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas av bolagsstämman.

 

Formerna av ersättning samt främjande av bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet
Bolagets verksamhet är beroende av att kvalificerade medarbetare kan rekryteras och behållas. Den sammanlagda ersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig, vilket är en förutsättning för en framgångsrik implementering av bolagets affärsstrategi samt tillvaratagande av långsiktiga intressen, inklusive hållbarhet. Ersättningen ska vidare stå i relation till ansvar och befogenheter.

Ersättning till verkställande direktören och övriga personer i koncernledningen utgörs av fast lön, rörlig ersättning och pension samt övriga förmåner.

Den rörliga ersättningen baseras på finansiella eller icke-finansiella resultat i förhållande till individuellt definierade kvalitativa och kvantitativa mål som tar hänsyn till bolagets affärsstrategi, långsiktiga mål samt hållbarhetsarbete.

Uppfyllelse av kriterier för utbetalning av rörlig kontantersättning ska mätas under en period om ett år. Den rörliga ersättningen kan högst uppgå till 100 procent av den fasta årliga kontantlönen. Ytterligare kontant rörlig ersättning kan utgå vid extraordinära omständigheter, förutsatt att sådana extraordinära arrangemang är tidsbegränsade och endast görs på individnivå antingen i syfte att rekrytera eller behålla befattningshavare, eller som ersättning för extraordinära arbetsinsatser utöver personens ordinarie arbetsuppgifter. Sådan extraordinär ersättning som utgår i tillägg till ersättning enligt ovan får inte överstiga ett belopp motsvarande 100 procent av den fasta årliga kontantlönen och får inte utges mer än en gång per år och per individ. Beslut om sådan ersättning ska beslutas av styrelsen efter beredning i ersättningsutskottet.

Pensionsförmåner, innefattande sjukförsäkring, ska vara premiebestämda. Rörlig kontantersättning ska inte vara pensionsgrundande. Pensionspremierna för premiebestämd pension ska uppgå till högst 30 procent av den fasta årliga kontantlönen.

Övriga förmåner får innefatta livförsäkring, sjukvårdsförsäkring och bilförmån. Sådana förmåner får sammanlagt uppgå till högst 10 procent av den fasta årliga kontantlönen.

Bolaget har aktiebaserade incitamentsprogram. I den utsträckning ytterligare aktiebaserade incitamentsprogram införs framgent ska dessa vara föremål för beslut av bolagsstämma och således inte omfattas av dessa riktlinjer.

Upphörande av anställning
Vid uppsägning av anställningsavtal från bolagets sida ska uppsägningstiden vara högst 12 månader och från den anställdes sida högst 6 månader. Uppsägningslön och avgångsvederlag får sammantaget inte överstiga 100 procent av den fasta årliga kontantlönen.

Därutöver kan ersättning för eventuellt åtagande om konkurrensbegränsning utgå. Sådan ersättning ska kompensera för eventuellt inkomstbortfall och ska endast utgå i den utsträckning som den tidigare befattningshavaren saknar rätt till avgångsvederlag. Ersättningen ska baseras på den fasta kontantlönen vid tidpunkten för uppsägningen och uppgå till högst 60 procent av månadsinkomsten vid tidpunkten för uppsägningen och utgå under den tid som åtagandet om konkurrensbegränsning gäller, vilket ska vara högst 9 månader efter anställningens upphörande.

Bolaget har inte rätt enligt avtal att återkräva rörlig ersättning. Styrelsen ska ha möjlighet att enligt lag eller avtal och med de begränsningar som må följa därav helt eller delvis återkräva rörlig ersättning som utbetalats på felaktiga grunder.

Beslutsprocessen för att fastställa, se över och genomföra riktlinjerna
Processen för att bereda, se över och genomföra ersättningsriktlinjerna hanteras i ett separat ersättningsutskott. Styrelsen ska, efter beredning av ersättningsutskottet, upprätta förslag till nya riktlinjer åtminstone vart fjärde år och lägga fram förslaget för beslut vid årsstämman. Riktlinjerna ska gälla till dess att nya riktlinjer antagits av bolagsstämman. Ersättningsutskottet har dels en rådgivande (uppföljning och utvärdering), dels en beredande funktion för beslutsärenden innan behandling och beslut sker i bolagets styrelse. Utöver styrelseordföranden, som även är ordförande i utskottet, är övriga bolagsstämmovalda ledamöter oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Ersättningsutskottet håller minst två ordinarie sammanträden årligen, i god tid före ordinarie styrelsesammanträden som behandlar ersättningsfrågor. Samtliga medlemmar av ersättningsutskottet, verkställande direktören och personalchefen ska om möjligt delta vid ersättningsutskottets sammanträden (dock med beaktande av aktiebolagslagens jävsbestämmelser). Annan person som förordnas att föredra ärende för ersättningsutskottet ska delta vid ersättningsutskottets sammanträden ifråga i den utsträckning ersättningsutskottet finner det lämpligt. De som berörs av besluten närvarar dock inte på möten i ersättningsutskottet eller styrelsen vid tidpunkt för beredande och beslutande av dennes ärende.

Lön och anställningsvillkor för anställda
Ersättningsutskottet genomför varje år en analys för att se hur den totala lönestrukturen och anställningsvillkoren för bolagets anställda står sig jämfört med ersättningen till verkställande direktören och ledande befattningshavare. Detta utgör beslutsunderlag vid bedömningen av dessa riktlinjers skälighet.

Frångående av riktlinjerna
Styrelsen får frångå dessa riktlinjer, helt eller delvis, endast om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, eller för att säkerställa bolagets ekonomiska bärkraft.

Information om beslutade ersättningar som inte förfallit till betalning
Styrelsen ska till förslaget om riktlinjer för ersättning som lämnas inför årsstämman foga information om tidigare beslutade ersättningar som inte har förfallit till betalning.

Information om avsteg från de riktlinjer för ersättning som beslutades av årsstämman 2021
Enligt de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som antogs på årsstämman 2021 har styrelsen bemyndigats att kunna frångå riktlinjerna om särskilda skäl föreligger. Inga sådana avsteg har gjorts.

 

Utvärdering av verkställande direktör

Styrelsen utvärderar fortlöpande verkställande direktörens arbete. Styrelsen behandlar denna fråga särskilt vid minst ett sammanträde varje år, varvid varken verkställande direktören eller annan person från koncernledningen närvarar.

Gå till finansiella rapporter