Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Styrelsens arbete och ersättning

Styrelsen i Catella AB ska bestå av sex ordinarie styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter. Vid årsstämman 2023 valdes Samir Kamal och Sofia Watt till nya styrelseledamöter och Johan Claesson, Tobias Alsborger, Johan Damne och Anneli Jansson omvaldes till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Styrelsen består av Johan Claesson, Tobias Alsborger, Johan Damne, Anneli Jansson, Samir Kamal och Sofia Watt. Årsstämman 2023 beslutade vidare att på nytt välja Johan Claesson till styrelsens ordförande.

Styrelsens ansvarsområden

Styrelsen ansvarar för organisation och förvaltning av bolaget och koncernen i enlighet med den svenska aktiebolagslagen, och utser även verkställande direktör och koncernchef samt revisions- och ersättningsutskott. Styrelsen beslutar även om lön och annan ersättning till verkställande direktör och koncernchef samt övriga i koncernledningen. Styrelsen har fastställt en arbetsordning, vilken inkluderar inrättandet av revisions och ersättningsutskott. Styrelsen har även fastställt en instruktion för ekonomisk rapportering och en instruktion till verkställande direktören samt fastställt nya och uppdaterade policyer. Arbetsordningen reglerar bland annat ordförandens uppgifter, de ärenden som ska behandlas vid varje styrelsemöte samt ärenden som behandlas vid särskilt tillfälle under året. Styrelsen säkerställer kvaliteten avseende den finansiella rapporteringen genom en serie koncernpolicyer, arbetsordningar, ramverk, tydliga strukturer med definierade ansvarsområden och dokumenterade befogenheter.

Styrelsens arbete under 2022


Antalet styrelsemöten under 2022 uppgick till 15 (14) varav 3 (4) var per capsulam. Varje styrelseledamots deltagande i dessa möten redovisas i tabellen nedan. Alla sammanträden under året har följt en dagordning som, tillsammans med dokumentation för varje punkt på dagordningen, tillhandahållits ledamöterna i god tid före styrelsemötena. Utöver den löpande verksamheten har frågor avseende översyn av koncernövergripande policys, styrning av dotter- och intressebolag samt investeringar och avyttringar inom verksamhetsområdet Principal Investments ägnats särskilt fokus under året. Styrelsens ordförande har lett styrelsens arbete och har haft kontinuerlig kontakt och dialog med bolagets verkställande direktör. Styrelsen har vid ett tillfälle under året träffat bolagets revisor utan närvaro av någon från koncernledningen och fått del av deras synpunkter på bolagets finansiella rapportering och interna kontroll. Protokoll vid styrelsens sammanträden förs av bolagets Head of Group Legal. Protokollen justeras av ordföranden samt en av styrelsens ledamöter.

Gå till finansiella rapporter