Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Catellas valberedning

Valberedningen utgörs av representanter för de större aktieägarna i Catella AB, i enlighet med instruktion för valberedningen som antagits av bolagsstämman.

Valberedningens sammansättning

Valberedningens sammansättning inför årsstämman 2025 kommer att presenteras i god tid och senast sex månader före årsstämman.

Valberedningen inför årsstämman 2024 bestod av Eje Wictorson (ordförande i valberedningen och utsedd av Claesson & Anderzén), Erik Eikeland (utsedd av Alcur Fonder) och Henrik Abrahamsson (utsedd av Symmetry Invest).

 

Valberedningens arbete

Valberedningen ska bereda bolagsstämmans beslut i val och arvoderingsfrågor. Valberedningen ska till bolagsstämma lämna förslag till:

 • val av ordförande vid stämman,
 • beslut om antal styrelseledamöter,
 • val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen,
 • beslut om styrelsearvode till styrelseordförande och för envar av övriga styrelseledamöter, jämte för arbete i styrelsens utskott,
 • beslut om antal revisorer,
 • val och arvodering av revisor, samt
 • förslag till ändringar i instruktionen för valberedningen i den mån så anses erforderligt.

Valberedningens arbete ska bedrivas i enlighet med den instruktion för valberedningen som antogs av årsstämman 2024. Instruktionen för valberedningen gäller fram till dess att bolagsstämman beslutar annat och finns tillgänglig nedan.

 

Instruktion för valberedningen

Denna instruktion ska gälla till dess att bolagsstämman fattar beslut om annan instruktion för valberedningen.

Hur valberedningen utses

Valberedningen i Catella ska bestå av tre ledamöter. Styrelsens ordförande ska under september månad varje år kontakta var och en av de tre röstmässigt största aktieägarna baserat på uppgifter från Euroclear Sweden AB och annan tillförlitlig ägarinformation per den sista handelsdagen i augusti samma år, som var och en ska utse en representant att tillsammans utgöra valberedning för tiden intill dess att ny valberedning utsetts. Om någon av de tre röstmässigt största aktieägarna väljer att avstå från sin rätt att utse en representant övergår rätten till den aktieägare som, efter dessa tre aktieägare, har det röstmässigt största innehavet till dess att valberedningen är fulltalig. Fler än högst fem ytterligare aktieägare behöver dock inte kontaktas, om inte styrelsens ordförande finner att det finns särskilda skäl därtill. En ledamot i valberedningen ska, innan uppdraget accepteras, noga överväga om en intressekonflikt eller andra omständigheter föreligger, som gör det olämpligt att medverka i valberedningen. Valberedningen utses för en mandattid från den tidpunkt då dess sammansättning offentliggörs fram till dess att nästa valberedning bildas. Sammansättningen av valberedningen ska offentliggöras på Bolagets hemsida i god tid och senast sex månader före årsstämman.

Majoriteten av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen. Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen ska inte vara ledamot av valberedningen. Minst en av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till den i Bolaget röstmässigt största aktieägaren eller grupp av aktieägare som samverkar om Bolagets förvaltning. Styrelseledamöter kan ingå i valberedningen men ska inte utgöra en majoritet av dess ledamöter. Om mer än en styrelseledamot ingår i valberedningen får högst en av dem vara beroende i förhållande till Bolagets större aktieägare.

Förändringar i valberedningens sammansättning

Om under valberedningens mandatperiod en eller flera av de aktieägare som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de röstmässigt större aktieägarna så ska ledamöter utsedda av dessa aktieägare ställa sina platser till förfogande och den eller de aktieägare som tillkommit bland de röstmässigt större aktieägarna ska tillfrågas om de vill utse sin eller sina ledamöter till valberedningen. Om ej särskilda skäl föreligger ska dock inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast marginella förändringar i aktieinnehav ägt rum eller förändringen inträffar senare än två månader före bolagsstämma där förslag från valberedningen ska behandlas. Aktieägare som utsett ledamot i valberedningen äger rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny ledamot till valberedningen. Likaså ska, om ledamot på egen begäran lämnar valberedningen under mandattiden, den aktieägare som utsett ledamoten äga rätt att utse ny ledamot till valberedningen. Förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart sådana skett.

Valberedningens uppdrag

Den ledamot som nominerats av den till röstetalet största aktieägaren kallar valberedningen till ett konstituerande möte. Vid det konstituerande mötet ska valberedningen inom sig utse en ledamot att vara valberedningens ordförande. Valberedningens ordförande leder och fördelar arbetet i valberedningen och är ansvarig för alla kontakter med Catella. Styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot ska inte vara valberedningens ordförande. Valberedningen är beslutför om mer än hälften av hela antalet ledamöter i valberedningen är närvarande. Vid valberedningens sammanträden ska styrelsens ordförande närvara så länge valberedningen finner det lämpligt, dock ej som ledamot av valberedningen.

Valberedningen ska i fullgörandet av sitt uppdrag iaktta tillämpliga lagar och regler och särskilt Svensk kod för bolagsstyrning. Valberedningen ska tillämpa regel 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning som mångfaldspolicy.

Valberedningen ska bereda bolagsstämmans beslut i val och arvoderingsfrågor. Valberedningen ska till bolagsstämma lämna förslag till:

 • val av ordförande vid stämman,
 • beslut om antal styrelseledamöter,
 • val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen,
 • beslut om styrelsearvode till styrelseordförande och för envar av övriga styrelseledamöter, jämte för arbete i styrelsens utskott,
 • beslut om antal revisorer,
 • val och arvodering av revisor, samt
 • förslag till ändringar i denna instruktion i den mån så anses erforderligt.

Valberedningen ska inför bolagsstämma där styrelse- eller revisorsval ska äga rum lämna ett motiverat yttrande beträffande sitt förslag till styrelse med beaktande av valberedningens mångfaldspolicy. Yttrandet ska även innehålla en kort redogörelse för valberedningens arbete.

Valberedningen ska vidarebefordra sådan information till Catella som Catella behöver för att kunna fullgöra sin informationsskyldighet i enlighet med Svensk kod för bolagsstyrning och andra tillämpliga lagar och regler. Catella ska på begäran av valberedningen tillhandahålla personella resurser såsom sekreterarfunktion i valberedningen för att underlätta valberedningens arbete. Vid behov ska Catella även svara för skäliga kostnader för externa konsulter och liknande som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag. Inget arvode ska utgå till valberedningens ledamöter.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:              
Eje Wictorson
Ordförande i valberedningen
+46 70 600 19 58
eje.wictorson@claessonanderzen.com