Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Etisk profil

Catella Fondförvaltning AB (Bolaget) är ett fondbolag som erbjuder ett brett fondsortiment med fokus på Norden.

Ur ett värdeutvecklingsperspektiv av Bolagets fonder är det viktigt att även frågor om etik och hållbarhet beaktas i Bolagets förvaltningsverksamhet och av de bolag som fondernas medel investeras i. Av detta skäl har Bolaget gjort ett etiskt ställningstagande genom undertecknandet av UNPRI (United Nations Principles for Responsible Investments), anta en etisk policy och öppet redovisa etikarbetet. Detta utgör stommen i vår etiska profil. Det är initierat av oss själva i kombination med våra kunders önskemål och har resulterat i att vi har integrerat miljö-, sociala- och ägarstyrningsaspekter i vår förvaltningsverksamhet.

Policyns omfattning

Policyn omfattar Bolagets aktiefonder, med undantag av Catella Sverige Index, och deras nordiska aktieinnehav. Här undantas dock även aktieinnehav som inte innehas längre tid än 1 (en) månad.

Riskinformation

Investeringar i fondandelar är förenade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Fonderna Catella Balanserad, Catella Credit Opportunity, Catella Hedgefond och ICA-fonderna är specialfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Catella Sverige Aktiv Hållbarhet och Catella småbolagsfond får använda derivat och fondernas värde kan variera kraftigt över tid. Värdet på Catella Sverige Index kan variera kraftigt över tid. Catella Avkastningsfond får använda derivat och får ha en större andel av fonden investerad i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder, enligt 5 kap. § 8 Lag (2004:46) om värdepappersfonder. Catella Nordic Long Short Equity och Catella Nordic Corporate Bond Flex får använda derivat och får ha en större andel av fonderna investerade i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder. För mer information, fullständig informationsbroschyr, fondfaktablad, årsberättelse och halvårsredogörelse se vår hemsida catella.se/fonder alternativt telefon 08-614 25 00.

Vi använder cookies på den här sidan för att förbättra användarupplevelsen.

Genom att klicka på någon länk på denna sida ger du ditt samtycke till att vi använder cookies.