Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Hållbarhet för oss

Catella Fondförvaltning AB, förvaltar idag fonder med olika förvaltarstil och riskprofil. Vi erbjuder fyra typer av fonder och placeringsinriktningar; alternativa fonder, aktiefonder, räntefonder och blandfonder. Vårt geografiska fokus och kunnande är koncentrerat till Norden.

Hållbarhetsfaktorer har med åren blivit allt mer affärskritiska och kan utgöra såväl möjligheter som risker i och med en ökad global medvetenhet kring omvärldsutmaningar samt kundernas ökade insikt inom området. Catella skrev under UNPRI, FN:s direktiv för ansvarsfulla investeringar i september 2009, som ett led i arbetet att vara en ansvarsfull investerare och ägare. UNPRIs 6 principer utgör grunden i vårt hållbarhetsarbete. Vi tror att ökat fokus på hållbarhet bidrar till fondernas värdeutveckling genom att belysa risker och möjligheter för portföljbolagen. Catella utvecklar kontinuerligt arbetet med hållbarhetsfrågor och har som mål att öka ambitionen inom alla produkter.

Hållbarhet i investeringsprocessen

Investeringsbesluten i fonderna grundas på förvaltarnas bolagsanalyser i vilken vi söker bolag som är rätt positionerade för framtiden där faktorer såsom affärsmodell, marknadsposition, utvecklingsmöjligheter och risker analyseras. Hållbarhetsfaktorer bedöms parallellt med finansiella faktorer för att utvärdera bolaget - och i slutändan aktiens potential. Ett bolags hållbarhetsprofil bedöms såväl utifrån riskaspekter som möjligheter.

Fondernas investeringsunivers genomlyses halvårsvis utifrån internationella normer,konventioner och negativa kriterier. I dagsläget påverkas inget bolag i indexen SIX RX och VINX. I det fall ett portföljbolag bedöms bryta mot principerna ovan gör ansvarig förvaltare ett aktivt ställningstagande om hur ett innehav ska hanteras. Dessa ställningstaganden ska motiveras och dokumenteras.

Hållbarhet i ägararbetet

Catella är via sina förvaltade fonder ägare i många svenska börsbolag vilket medför ett ansvar och en möjlighet att påverka portföljbolagen. Vi fokuserar vårt ansvar och därmed vår påverkan till de portföljbolag där vi har en större ägarandel, eftersom det är där vi kan göra störst nytta. Syftet med vårt ägarutövande är att tillvarata andelsägarnas gemensamma intresse i ägarfrågor och bidra till en långsiktigt sund utveckling av portföljbolagen och den finansiella marknaden. Vi arbetar för en ökad generell transparens och rapportering inom Miljö, Samhälle och Ägarstyrning (ESG - Environmental, Social, Governance). 

Ägararbetet innefattar mer konkret:

  • Våra förvaltare för en kontinuerlig dialog med portföljbolagens ledande befattningshavare kring deras hållbarhetsarbete, som en integrerad del av den fundamentala analysen.
  • Vi deltar selektivt i valberedningsarbete där bland annat förslag på styrelseledamöter och styrelseordförande tas fram till årsstämman och som ultimat påverkansmetod kan vi utnyttja fondens rösträtt på årsstämmor.
  • Vi deltar selektivt i ägardialoger specifikt inom hållbarhet. – T ex i Nobia där vi under 2016 fört en dialog med dem angående deras hållbarhetsrapportering.

Hållbarhets- och temafonder

Framöver kommer vi, med avstamp i underskriften av UNPRI, ha en högre ambition gällande vårt interna hållbarhetsarbete både vad gäller interna investeringsprocesser som i produkterbjudandet.

Resurser och åtaganden för hållbarhet

Förvaltarna är ansvariga för att arbeta enligt Catellas interna riktlinjer vilka inkluderar hållbarhetsfaktorer som en del av investeringsprocessen. Förvaltarna har ett dagligt ansvar att bevaka de portföljbolag fonden gjort investeringar i. Information om bolaget inhämtas bland annat från analystjänster, media och bolagsdialoger. Detta gäller alla Catellas aktiefonder exklusive Catella Sverige Index.

Vi har rekryterat en förvaltare med hållbarhetsansvar för att säkerställa och fördjupa hållbarhetsarbetet framöver. Den hållbarhetsansvariga skall vara en naturlig samtalspartner för förvaltarna vid inhämtandet av information gäller ESG.

Catella har avtal med Sustainalytics som tillhandahåller som genomför normbaserad screening på bolagsnivå på de portföljbolag som ingår i fonderna. Vi är medlemmar i Swesif och deltar i Fondbolagens förenings arbetsgrupp för ägar- och hållbarhetsfrågor. Daglig kontroll utförs av riskfunktionen som säkerställer att fonden endast har investerat i tillåtna innehav. Screening med avseende på hållbarhet görs halvårsvis.

Hållbarhetsarbetet beskrivs i en årlig rapport sammanställs till UNPRI, FN:s direktiv för ansvarsfulla investeringar och Catella Fondförvaltning AB ’s Policy för ansvarsfulla. Fondernas samtliga innehav publiceras varje hel- och halvår via fondernas Års- och Halvårsredogörelser.

Sverige

Anna Strömberg

Förvaltare / Hållbarhetsansvarig
Direkt: +46 8 614 25 76

Riskinformation

Investeringar i fondandelar är förenade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Fonderna Catella Balanserad, Catella Credit Opportunity, Catella Hedgefond och ICA-fonderna är specialfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Catella Sverige Aktiv Hållbarhet och Catella småbolagsfond får använda derivat och fondernas värde kan variera kraftigt över tid. Värdet på Catella Sverige Index kan variera kraftigt över tid. Catella Avkastningsfond får använda derivat och får ha en större andel av fonden investerad i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder, enligt 5 kap. § 8 Lag (2004:46) om värdepappersfonder. Catella Nordic Long Short Equity och Catella Nordic Corporate Bond Flex får använda derivat och får ha en större andel av fonderna investerade i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder. För mer information, fullständig informationsbroschyr, fondfaktablad, årsberättelse och halvårsredogörelse se vår hemsida catella.se/fonder alternativt telefon 08-614 25 00.

Vi använder cookies på den här sidan för att förbättra användarupplevelsen.

Genom att klicka på någon länk på denna sida ger du ditt samtycke till att vi använder cookies.