Skip to content Go to main navigation Go to language selector

​Ägarpolicy

Catella Fondförvaltning AB (”Catella”) handlar uteslutande i kundernas gemensamma intresse. Målet för förvaltningen är att våra kunders förmögenhet skall utvecklas så bra som möjligt.

1. Inledning

Enligt Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder, 15 kap. 9 § §, och enligt EU-kommissionens delegerade genomförandeförordning art. 37 skall styrelsen i ett fondbolag och en förvaltare av alternativa investeringsfonder fastställa interna regler där det anges vilka strategier som bolaget skall följa för att bestämma när och hur det skall använda rösträtter som är knutna till de finansiella instrument som ingår i varje fond.

Syftet med detta dokument är att redovisa hur Catella Fondförvaltning AB (”Catella Fonder”) utövar sitt ägarinflytande och däribland hur och i vilka situationer, den rösträtt som följer på de investeringar som görs inom ramen för bolagets verksamhet, skall utnyttjas. Grundläggande för alla situationer är att Catella Fonder uteslutande skall agera i fondandelsägarnas gemensamma intresse och rösträtter endast användas till förmån för respektive fond. Målet är att fonderna ska ge så hög avkastning som möjligt. Ägarrollen utövas så att portföljbolagens värde och därmed fondandelarnas värde långsiktigt maximeras. Fondernas tillgångar ingår inte i Catella Fonders balansräkning och andelsägarna kan när som helst ta ut sina pengar ur fonderna. Därför är det viktigt att Catella Fonder vid behov och utan dröjsmål kan sälja sina aktier.

2. Principer för utövande ägarinflytande

Catella Fonder investerar för fondernas räkning i framförallt aktier, obligationer och andra skuldförbindelser samt derivatinstrument. Utvecklingen av de företag som Catella Fonder investerar i följs upp löpande och om utveckling ger anledning till missnöje kan Catella Fonder välja att uttrycka detta genom att avyttra sitt innehav, föra en dialog med företagsledningen eller utöva inflytande genom de rättigheter som följer av fondernas ägande.

Catella Fonder ska som ägare agera aktivt i ett portföljbolag, eller i en viss fråga, om man bedömer att det därigenom är möjligt att, antingen ensamt eller i samverkan med andra ägare, skapa ett ekonomiskt mervärde för andelsägarna. Möjligheten att skapa mervärde varierar mellan olika portföljbolag och beror på t.ex. storleken på fondernas innehav, fondernas potentiella avkastning från innehavet, vilka förbättringsmöjligheter som finns i styrningen av portföljbolaget och portföljbolagets ägarstruktur i övrigt. 

3. Deltagande i bolagsstämmor

Catella Fonder ska normalt delta i bolagsstämmor i de bolag där fonderna är stora aktieägare, liksom på stämmor i andra bolag där centrala frågor behandlas, och på dessa stämmor utöva sin rösträtt. Catella Fonder anser sig vara ”stor aktieägare” om fonderna äger 5 procent eller mer av kapital och/eller röster i ett visst portföljbolag. Beroende på hur ägarstrukturen ser ut i övrigt, och vilka möjligheter till ägarsamverkan som finns, kan dock ett aktivt agerande bli aktuellt även i andra portföljbolag.

4. Medverkan i valberedningar m.m.

Catella Fonder kan, om detta bedöms kunna skapa ett mervärde för andelsägarna, utöva ägarinflytande genom att ha representanter i valberedningen hos vissa portföljbolag. I undantagsfall kan det också vara aktuellt för Catella Fonder att utse representanter att ingå i styrelsen hos portföljbolag.

Beslut om att ställa representanter till förfogande för ett portföljbolags valberedning eller styrelse fattas av verkställande direktören.

5. Användande av rösträtter och bevakning av bolagshändelser

  1. Inom Catella-koncernen (”Catella”) finns det flera bolag som investerar för egen eller kunders räkning. Verksamheten inom Catella Fonder är tydligt separerad från dessa övriga verksamheter och Catella Fonder ska därför vid utövandet av rösträtter endast ta hänsyn till vad som är bäst för andelsägarna oavsett vilka eventuella intressen Catella i övrigt kan ha i det berörda bolaget. Detta utesluter emellertid inte att ett samfällt agerande mellan Catella Fonder och ett annat bolag inom Catella (eller för den delen en extern ägare) i enskilda frågor kan bedömas vara i andelsägarnas intresse. För det fall Catella Fonder utövar sin rösträtt sker detta i enlighet med respektive fonds mål och placeringsinriktning, såsom detta framgår av respektive fonds fondbestämmelser. I samband med att Catella Fonder utövar sin rösträtt görs i varje enskilt fall en bedömning av om någon intressekonflikt kan uppstå för fonden eller fondandelsägarna och på vilket sätt denna i så fall bör hanteras.
  2. Det yttersta ansvaret för att bevaka bolagshändelser och att en fond på en bolagsstämma röstar i enlighet med fondens placeringsinriktning och mål, vilar på den ansvarige förvaltaren. Catella Fonder arbetar dock med utgångspunkten från att samtliga fonder skall ha en samsyn i viktiga frågor som rör bolagets verksamhet. För detta ändamål har Catella Fonder utsett en ägaransvarig som, i samråd med ansvarig förvaltare, beslutar hur fonden skall rösta på stämman. Den ägaransvarige rapporterar i sin tur till Catella Fonders VD och till Catella Fonders styrelse.
  3. Ovanstående att respektive fonds förvaltare ansvarar för att en fond röstar i enlighet med fondens placeringsinriktning säkerställer att intressekonflikter omhändertas.
  4. Catella Fonder kan, om det bedöms lämpligt, ge fullmakt till utomstående att företräda Catella Fonder på stämma. En sådan fullmakt skall föregås av samma förberedande arbete som om Catella Fonder själv, genom anställd person, skulle vara representerad på stämman.

Catella Fonder redovisar i efterhand på förfrågan och kostnadsfritt Catella Fonders ställningstaganden i väsentliga enskilda ägarfrågor samt motiven för dessa till andelsägare.

6. Principer för information om arbete med miljö, socialt ansvarstagande och styrning

Catella Fonder har gjort ett etiskt ställningstagande genom undertecknandet av PRI (Principles for Responsible Investments), antagandet av en policy för ansvarsfulla investeringar och i allmänhet öppet redovisa vårt etikarbete. Detta utgör stommen i vår etiska profil. Detta ställningstagande baseras såväl på våra egna värderingar som våra kunders önskemål och har resulterat i att vi har integrerat miljö-, sociala- och ägarstyrningsaspekter i vår förvaltningsverksamhet. Policyn omfattar Catella Fonders aktiefonder, med undantag av Catella Sverige Index, och deras nordiska aktieinnehav. 

7. Hantering av insiderinformation i ägarutövandet

Catella Fonders uppdrag vid förvaltningen av värdepappersfonder och specialfonder är att uteslutande handla i andelsägarnas gemensamma intresse. Det innebär att Catella så långt möjligt ska undvika restriktioner i förvaltningen av fonderna. Catella undviker därför i möjligaste mån att ta del av kurspåverkande information som inte är allmänt känd eller offentliggjord, dvs insiderinformation, eller att ta del av information som är i gränslandet till insiderinformation – gråzoner, gemensamt benämnda ”insidersituationer”. Från tid till annan kommer Catella Fonder trots detta att hamna i insidersituationer. I dessa situationer gäller bland annat att kretsen av personer som internt informeras om insidersituationen ska hållas så begränsad som möjligt och att Catella Fonder ska vidta åtgärder för att förhindra att anställda använder informationen för egen räkning eller i bolagets verksamhet.

Frågor beträffande Catella Fonders policy inom ägarfrågor besvaras av bolagets ägaransvarige eller av bolagets VD.

Fastställd av styrelsen den 04 december 2017

Riskinformation

Investeringar i fondandelar är förenade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Fonderna Catella Balanserad, Catella Credit Opportunity, Catella Hedgefond och ICA-fonderna är specialfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Catella Sverige Aktiv Hållbarhet och Catella småbolagsfond får använda derivat och fondernas värde kan variera kraftigt över tid. Värdet på Catella Sverige Index kan variera kraftigt över tid. Catella Avkastningsfond får använda derivat och får ha en större andel av fonden investerad i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder, enligt 5 kap. § 8 Lag (2004:46) om värdepappersfonder. Catella Nordic Long Short Equity och Catella Nordic Corporate Bond Flex får använda derivat och får ha en större andel av fonderna investerade i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder. För mer information, fullständig informationsbroschyr, fondfaktablad, årsberättelse och halvårsredogörelse se vår hemsida catella.se/fonder alternativt telefon 08-614 25 00.
Senast ändrad: 4 december 2017

Vi använder cookies på den här sidan för att förbättra användarupplevelsen.

Genom att klicka på någon länk på denna sida ger du ditt samtycke till att vi använder cookies.