Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Catella Credit Opportunity

Catella Credit Opportunity är en aktivt förvaltad specialfond med inriktning mot räntebärande värdepapper. Fonden har som målsättning att generera en positiv avkastning oavsett marknadsutveckling. Under rådande marknadsförhållanden är avkastningsmålet 6-8%.

Fonden är har ett brett förvaltningsmandat för att möta dagens utmanande räntemiljö och för att ha möjlighet att kunna anpassa sig till olika marknadsscenarion. Fonden investerar företrädesvis i obligationer, konvertibla förlagsbevis, preferensaktier samt kassahållning. Fonden kommer att även att använda derivat såväl opportunistiskt som för att skydda kapitalet mot ränterisk och kreditrisk.

Investeringsbesluten baseras på en kombination av fundamental bolagsanalys (bottom-up) med macroanalys (top-down). En god riskjusterad avkastning skapas genom en kombination av strategiska långsiktiga innehav och mer kortsiktigt taktiska innehav.

Fonden är ett utmärkt alternativ för dig som söker en räntebaserad investering med möjlighet till en högre avkastning än vad traditionella räntefonder erbjuder. Fonden lämpar sig särskilt väl för dig som vill öka möjligheten till en högre avkastning i din aktie och ränteportfölj utan att öka aktieexponeringen.

Ränterisken minskades något i månaden till -0,3 jämfört med -0,1 vid ingången av perioden.
Thomas Elofsson, 2017-12-31

Förvaltarkommentar

Vår tro är att miljön med stabil tillväxt och minskade deflationsrisker fortsätter under inledningen av 2018. Vi bedömer är att centralbankerna allt mer kommer att röra sig i takt med fortsatta styrräntehöjningar från den amerikanska centralbanken Fed samt mindre expansiv penningpolitik i Europa. Den så kallade ”portföljkanalen” med stigande tillgångspriser har stöttat den ekonomiska utvecklingen alltsedan den senaste lågkonjunkturen 2009. Det finns två viktiga frågetecken som kanske rätas ut under 2018: kommer den låga inflationen, trots allt lägre arbetslöshet, att fortsätta och hur reagerar tillgångsmarknaderna på mindre expansiv penningpolitik?

Fondens andelsvärde steg med 0,15% i december. Vi strävar efter att hålla en balanserad portfölj och har under månaden endast gjort mindre förändringar i portföljsammansättningen. Månadens avkastning genererades huvudsakligen från löpande ränteinkomster från kreditboken. Ränterisken minskades något i månaden till -0,3 jämfört med -0,1 vid ingången av perioden. 

Fakta om fonden

Riskindikator

Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. Kategori 4 innebär inte att fonden är riskfri. Fonden kan med tiden flytta både till höger och till vänster på skalan. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti för framtida risk/avkastning. För information om respektive fonds riskklacificering se fondens Faktablad.

Fondfakta

Catella Credit Opportunity är konstruerad för att möta en utmanande räntemiljö och för att bättre kunna anpassa sig till olika marknadsscenarion.

Fonden är en absolut avkastande specialfond med inriktning mot räntebärande värdepapper. Fonden har ett brett placeringsmandat vilket möjliggör investeringar i hela den räntebärande kapitalstrukturen. Av fondens kapital investeras minst 50 procent i nordiska innehav.

Fonden investerar företrädesvis i ägda obligationer, konvertibla förlagsbevis, preferensaktier samt kassahållning. Fondens oberoende av jämförelseindex ger utrymme för affärsmässiga och flexibla beslut. Fonden kommer att använda derivat såväl opportunistiskt som för att skydda kapitalet mot de två primära riskerna; ränterisk och kreditrisk.

Fonden är en vidareutveckling av den framgångsrika och prisbelönta fonden Catella Nordic Corporate Bond Flex. Den  nya fonden har ett ännu bredare förvaltningsmandat, den tar mer risk i placeringarna men har även större möjlighet till att nyttja derivat som skydd.

Historisk utveckling

Förvaltare

Sverige

Thomas Elofsson

Chef Förvaltning och förvaltare
Direkt: +46 8 614 25 62
Sverige

Stefan Wigstrand

Förvaltare
Direkt: +46 8 614 25 58

Riskinformation

Investeringar i fondandelar är förenade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Fonderna Catella Balanserad, Catella Credit Opportunity, Catella Hedgefond och ICA-fonderna är specialfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Catella Sverige Aktiv Hållbarhet och Catella småbolagsfond får använda derivat och fondernas värde kan variera kraftigt över tid. Värdet på Catella Sverige Index kan variera kraftigt över tid. Catella Avkastningsfond får använda derivat och får ha en större andel av fonden investerad i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder, enligt 5 kap. § 8 Lag (2004:46) om värdepappersfonder. Catella Nordic Long Short Equity och Catella Nordic Corporate Bond Flex får använda derivat och får ha en större andel av fonderna investerade i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder. För mer information, fullständig informationsbroschyr, fondfaktablad, årsberättelse och halvårsredogörelse se vår hemsida catella.se/fonder alternativt telefon 08-614 25 00.

Vi använder cookies på den här sidan för att förbättra användarupplevelsen.

Genom att klicka på någon länk på denna sida ger du ditt samtycke till att vi använder cookies.