Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Catella Hedgefond

Catella Hedgefond är en fond med låg risk och målsättningen att leverera en jämn, positiv avkastning i alla marknadsklimat.

För att åstadkomma detta investerar fonden i en kombination av nordiska aktier, räntebärande tillgångar och derivatinstrument. Fonden har ett brett mandat som innebär ett stort urval av investeringsmöjligheter. Investeringsbesluten baseras på Catellas fundamentala analys och det erfarna förvaltarteamets goda kunskap om nordiska bolag.

Fonden kan passa den som söker ett helhetsalternativ med låg risk god riskjusterad avkastning eller som en större del av en aktie- eller obligationsportfölj.

Oron på börserna fortsatte under mars pådrivet av hot om handelstullar och kraftiga fall för amerikanska internetaktier under andra halvan av månaden.
Martin Jonsson, 2018-03-31

Förvaltarkommentar

Catella Hedgefond sjönk med -1.01% under februari jämfört med VINX Nordic -2.5% (inklusive återlagda utdelningar). Det otillfredställande resultatet förklaras främst av långa aktieinnehav, men även blankningspositioner och ränteplaceringar gav ett negativt avkastningsbidrag. Korta OMX-terminer, Lebara och Elekta var största bidragsgivare under månaden medan Bund-terminer, Outotec och Kvaerner gav de största negativa avkastningsbidragen.

Oron på börserna fortsatte under mars pådrivet av hot om handelstullar och kraftiga fall för amerikanska internetaktier under andra halvan av månaden. Om det skarpa börsfallet i februari sammanföll med starka makroekonomiska data, inflationsoro och kraftiga ränteuppgångar så karakteriseras utvecklingen i mars av lägre räntor och en viss oro för avmattande tillväxt. Ledande indikatorer och råvarupriser visade på en blandad utveckling under mars med fortsatta stark data i USA, svagare i Europa, högre oljepriser men lägre metallpriser. Fonden har minskat både sin brutto- och nettoexponering i den rådande marknadsmiljön.

Fakta om fonden

Riskindikator

Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren alternativt fondens högsta tillåtna risk. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Över tiden kan fondens riskindikator ändras både uppåt och nedåt. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data för fondens modellportfölj som inte är en garanti för framtida risk/avkastning.

Fondfakta

Catella Hedgefond har som målsättning att leverera en jämn, positiv avkastning oavsett utvecklingen på aktiemarknaderna.

För att tjäna pengar i uppgång såväl som nedgång i marknaden investerar förvaltarna i nordiska räntebärande papper och aktier, samt skyddar sig för nedgång via derivat. Tajming är med andra ord ingen fråga vid investeringar i Catella Hedgefond och låg risk är en hörnpelare för fonden.Totalt sex förvaltare sköter fonden.Teamets erfarenhet och kunskap skapar förvaltningsresultat.

Priser och utnämningar:

  • Bästa Hedgefond 2015- Fondmarknaden.se
  • Årets Hedgefond- Privata Affärer 2014
  • Bästa Hedgefond 2014- Fondmarknaden.se
  • Nominerad Euro Hedge Awards 2014 
  • Nominerad Nordic Hedge Award 2014
  • Nominerad Investors Choice European Multi Strategy Fund of 2014

Historisk utveckling

Senast ändrad: 31 augusti 2017

Förvaltare

Sverige

Thomas Elofsson

Chef Förvaltning och förvaltare
Direkt: +46 8 614 25 62
Sverige

Martin Jonsson

Förvaltare
Direkt: +46 8 614 25 59
Sverige

Martin Nilsson

Förvaltare
Direkt: +46 8 614 25 64
Sverige

Sven Thorén

Förvaltare
Direkt: +46 8 614 25 72
Sverige

Anders Wennberg

Förvaltare
Direkt: +46 8 614 2560
Sverige

Stefan Wigstrand

Förvaltare
Direkt: +46 8 614 25 58

Riskinformation

Investeringar i fondandelar är förenade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Fonderna Catella Balanserad, Catella Credit Opportunity, Catella Hedgefond och ICA-fonderna är specialfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Catella Sverige Aktiv Hållbarhet och Catella småbolagsfond får använda derivat och fondernas värde kan variera kraftigt över tid. Värdet på Catella Sverige Index kan variera kraftigt över tid. Catella Avkastningsfond får använda derivat och får ha en större andel av fonden investerad i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder, enligt 5 kap. § 8 Lag (2004:46) om värdepappersfonder. Catella Nordic Long Short Equity och Catella Nordic Corporate Bond Flex får använda derivat och får ha en större andel av fonderna investerade i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder. För mer information, fullständig informationsbroschyr, fondfaktablad, årsberättelse och halvårsredogörelse se vår hemsida catella.se/fonder alternativt telefon 08-614 25 00.

Vi använder cookies på den här sidan för att förbättra användarupplevelsen.

Genom att klicka på någon länk på denna sida ger du ditt samtycke till att vi använder cookies.