Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Catella Hedgefond

Catella Hedgefond är en fond med låg risk och målsättningen att leverera en jämn, positiv avkastning i alla marknadsklimat.

För att åstadkomma detta investerar fonden i en kombination av nordiska aktier, räntebärande tillgångar och derivatinstrument. Fonden har ett brett mandat som innebär ett stort urval av investeringsmöjligheter. Investeringsbesluten baseras på Catellas fundamentala analys och det erfarna förvaltarteamets goda kunskap om nordiska bolag.

Fonden kan med fördel användas för att ett helhetsalternativ för dig som söker låg risk god riskjusterad avkastning eller som en större del av en aktie- eller obligationsportfölj.

Avkastningsbidraget för fonden för december kom framförallt från aktieinnehav men även blankningar, indexderivat och räntesidan bidrog positivt.
Martin Jonsson, 2017-12-31

Förvaltarkommentar

Makrodata i USA och Europa kom in starkt i december, i linje med tidigare trend. Makroindikatorer i Kina var lite mer blandade. Förslaget till skatteändring i USA gick igenom efter en lång och utdragen process. Olje- och metallpriser avslutade året starkt samtidigt som dollarn försvagades något. Fondens netto och bruttoexponering var relativt oförändrad i december jämfört med månaden innan. Vår målsättning är att öka fondens bruttoexponering under 2018. 

Catella Hedge avslutade året starkt +0,99% i december, vilket ska jämföras med de nordiska börserna (MSCI Nordic) som gick ner -0,40 % under samma period. Bra aktieval på långsidan och god avkastning på hedgar var anledningen. Av de nordiska börserna så stod Sverige ut med en tillbakagång med -1,3 % medan de övriga gick upp. Råvarurelaterade bolag gick starkt under december. H&M försäljningssiffror var en besvikelse. NCC och Munters vinstvarnade. Avkastningsbidraget för fonden för december kom framförallt från aktieinnehav men även blankningar, indexderivat och räntesidan bidrog positivt. De största enskilda positiva bidragsgivarna var BW Offshore, Aker Asa och OMX indexterminer. De största negativa bidragsgivarna var Nokia, Perstorpobligationer och SKF. Catella Hedgefonds avkastning hamnade på 4,64% för året.

Fakta om fonden

Riskindikator

Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Fonden kan med tiden flytta både till höger och till vänster på skalan. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti för framtida risk/avkastning. För information om respektive fonds riskklacificering se fondens Faktablad.

Fondfakta

Catella Hedgefond har som målsättning att leverera en jämn, positiv avkastning oavsett utvecklingen på aktiemarknaderna.

För att tjäna pengar i uppgång såväl som nedgång i marknaden investerar förvaltarna i nordiska räntebärande papper och aktier, samt skyddar sig för nedgång via derivat. Tajming är med andra ord ingen fråga vid investeringar i Catella Hedgefond och låg risk är en hörnpelare för fonden.Totalt sex förvaltare sköter fonden.Teamets erfarenhet och kunskap skapar förvaltningsresultat.

Priser och utnämningar

  • Bästa Hedgefond 2015- Fondmarknaden.se
  • Årets Hedgefond- Privata Affärer 2014
  • Bästa Hedgefond 2014- Fondmarknaden.se
  • Nominerad Euro Hedge Awards 2014 
  • Nominerad Nordic Hedge Award 2014
  • Nominerad Investors Choice European Multi Strategy Fund of 2014

Historisk utveckling

Senast ändrad: 31 augusti 2017

Förvaltare

Sverige

Thomas Elofsson

Chef Förvaltning och förvaltare
Direkt: +46 8 614 25 62
Sverige

Martin Jonsson

Förvaltare
Direkt: +46 8 614 25 59
Sverige

Martin Nilsson

Förvaltare
Direkt: +46 8 614 25 64
Sverige

Sven Thorén

Förvaltare
Direkt: +46 8 614 25 72
Sverige

Anders Wennberg

Förvaltare
Direkt: +46 8 614 2550
Sverige

Stefan Wigstrand

Förvaltare
Direkt: +46 8 614 25 58

Riskinformation

Investeringar i fondandelar är förenade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Fonderna Catella Balanserad, Catella Credit Opportunity, Catella Hedgefond och ICA-fonderna är specialfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Catella Sverige Aktiv Hållbarhet och Catella småbolagsfond får använda derivat och fondernas värde kan variera kraftigt över tid. Värdet på Catella Sverige Index kan variera kraftigt över tid. Catella Avkastningsfond får använda derivat och får ha en större andel av fonden investerad i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder, enligt 5 kap. § 8 Lag (2004:46) om värdepappersfonder. Catella Nordic Long Short Equity och Catella Nordic Corporate Bond Flex får använda derivat och får ha en större andel av fonderna investerade i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder. För mer information, fullständig informationsbroschyr, fondfaktablad, årsberättelse och halvårsredogörelse se vår hemsida catella.se/fonder alternativt telefon 08-614 25 00.

Vi använder cookies på den här sidan för att förbättra användarupplevelsen.

Genom att klicka på någon länk på denna sida ger du ditt samtycke till att vi använder cookies.