Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Catella Nordic Corporate Bond Flex RC

Catella Nordic Corporate Bond Flex är en alternativ räntefond med målsättningen att leverera en konkurrenskraftig riskjusterad avkastning.

Fonden är en alternativ räntefond som framförallt investerar i företagsobligationer emitterade på den nordiska marknaden. Fonden är väldiversifierad avseende sektorer och investerar i företag med såväl hög som låg kreditvärdighet för att uppnå en tillfredsställande risk- och avkastningsprofil.

Fonden investerar i företagsobligationer, ett tillgångsslag med högre förväntad avkastning än statsobligationer.

Fonden kan passa den som vill ha möjlighet till en högre avkastning än traditionellt räntesparande. Fonden är dessutom ett utmärkt inslag i de flesta aktie och obligationsportföljer, då den ofta har relativt låg samvariation med aktiemarknaden och obligationsmarknaden.

Vi bedömer att centralbankerna allt mer kommer att röra sig i takt med fortsatta styrräntehöjningar från den amerikanska centralbanken Fed samt mindre expansiv penningpolitik i Europa.
Stefan Wigstrand, 2018-03-31

Förvaltarkommentar

Fondens andelsvärde sjönk med 0,23% i mars. Marknadsräntorna fortsatte ner under månaden, vilket påverkade fonden negativt då fonden varit positionerad för stigande räntor. Kreditboken utvecklades försiktigt positivt under perioden och endast mindre justeringar genomfördes i portföljsammansättningen.

Vår tro är att miljön med stabil tillväxt och minskade deflationsrisker fortsätter under inledningen av 2018. Vi bedömer att centralbankerna allt mer kommer att röra sig i takt med fortsatta styrräntehöjningar från den amerikanska centralbanken Fed samt mindre expansiv penningpolitik i Europa. Den så kallade "portföljkanalen" med stigande tillgångspriser har stöttat den ekonomiska utvecklingen alltsedan den senaste lågkonjunkturen 2009. Det finns två viktiga frågetecken som kanske rätas ut under 2018: kommer den låga inflationen, trots allt lägre arbetslöshet, att fortsätta och hur reagerar tillgångsmarknaderna på mindre expansiv penningpolitik?

Fakta om fonden

Riskindikator

Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Fonden kan med tiden flytta både till höger och till vänster på skalan. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti för framtida risk/avkastning. För information om respektive fonds riskklacificering se fondens Faktablad.

Fondfakta

Catella Nordic Corporate Bond Flex är en alternativ räntefond som huvudsakligen investerar i företagsobligationer emitterade i Norden. Mandatet ger möjlighet att allokera mellan olika räntebärande tillgångsslag. Fonden kan använda derivat för att parera såväl stigande som sjunkande marknadsräntor. Vidare används från tid till annan skydd för att begränsa kreditrisk i portföljen. Exponering mot valutarisker säkras genom valutaterminer.

Fonden eftersträvar en absolut avkastning genom att tillämpa en kombination av top-down makroanalys och en bottom-up bolagsanalys. Fonden utgör ett enkelt sätt att få tillgång till ett relativt komplicerat tillgångsslag där likviditet och analyskapacitet kan göra skillnad mellan bra och dålig avkastning.

Fonden fick 2014 pris för "Best Performing Long/Short Credit Fund" av The Hedgefund Journal. Den har dessutom varit nominerad till "Best UCITS Fund in Europe 2013" av EuroHedge Awards, "European Credit Fund of 2013" Hedge Po Investors Choice samt "Best Fund under 50m Euro 2011" UCITS HFS Index Awards.

Fonden passar dig som söker en något högre risk och möjlighet till högre avkastning än traditionellt räntesparande.

Fonden får använda derivat och får ha en större andel av fonden investerad i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder.

Catella Nordic Corporate Bond Flex är en dagligt handlad alternativ UCITS räntefond som är Luxemburg registrerad. Minsta investering: 100SEK/€10.

Historisk utveckling

Förvaltare

Sverige

Thomas Elofsson

Chef Förvaltning och förvaltare
Direkt: +46 8 614 25 62
Sverige

Stefan Wigstrand

Förvaltare
Direkt: +46 8 614 25 58

Riskinformation

Investeringar i fondandelar är förenade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Fonderna Catella Balanserad, Catella Credit Opportunity, Catella Hedgefond och ICA-fonderna är specialfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Catella Sverige Aktiv Hållbarhet och Catella småbolagsfond får använda derivat och fondernas värde kan variera kraftigt över tid. Värdet på Catella Sverige Index kan variera kraftigt över tid. Catella Avkastningsfond får använda derivat och får ha en större andel av fonden investerad i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder, enligt 5 kap. § 8 Lag (2004:46) om värdepappersfonder. Catella Nordic Long Short Equity och Catella Nordic Corporate Bond Flex får använda derivat och får ha en större andel av fonderna investerade i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder. För mer information, fullständig informationsbroschyr, fondfaktablad, årsberättelse och halvårsredogörelse se vår hemsida catella.se/fonder alternativt telefon 08-614 25 00.

Vi använder cookies på den här sidan för att förbättra användarupplevelsen.

Genom att klicka på någon länk på denna sida ger du ditt samtycke till att vi använder cookies.