Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Catella Nordic Long Short Equity IC

Catella Nordic Long Short Equity är en fond med målsättningen att leverera god avkastning, oavsett om de nordiska aktiemarknaderna går upp eller ner.

Fonden har ett investeringsmandat som möjliggör att positionera sig för uppgång såväl som nedgång i utvalda aktier. Fonden kombinerar aktieinvesteringar med korta positioner, så kallad ”blankning”, samt derivatinstrument. På detta sätt skapas förutsättningar för god avkastning även när aktiemarknaden går ner, samtidigt som fondens samvariation med marknaden minskar.

Investeringsbesluten i långa positioner baseras på Catellas aktieanalys där investeringar huvudsakligen görs i kvalitetsbolag som enligt vår bedömning handlas med rabatt jämfört med dess grundläggande värde. Korta positioner tas i bolag vi, efter kvantitativ analys i kombination med traditionell aktieanalys, bedömer är övervärderade.

Fonden kan med fördel användas för dig som söker god riskjusterad avkastning, gärna som en del av en portfölj med aktiefonder. Ofta kan Catella Nordic Long Short Equity då bidra till att minska portföljens nedgång när aktiemarknaden går ner, jämfört med en portfölj med enbart aktiefonder.

Främsta innehaven under månaden var Wallenius Wilhelmsen samt kortpositionerna i Coloplast och Vestas Wind.
Martin Nilsson, 2017-11-30

Förvaltarkommentar

Nordiska börser utvecklades svagt under november. De relativa börsvinnarna i norden var Norge och Finland, medan den danska och svenska börsen redovisade större nedgångar. De starkaste sektorerna i norden under månaden var kraft och teleoperatörer medan olja & gas, samt övriga råvaror var svagast.

Mycket av marknadens fokus har senaste tiden lagts på den amerikanska skattereformen. Representanthuset och senaten har röstat fram varsin skattereform som nu ska jämkas ihop till ett gemensamt. För att minska USA:s handelsunderskott kommer USA fortsätta sätta press på sina handelspartners, och då främst Kina. Detta var något President Trump poängterade under sin resa i Asien. 

Catella Nordic Long Short Equity gick under månaden ned med 3,44 procent samtidigt som det nordiska börsindexet VINX Nordic sjönk med 2,7 procent. De aktier som utvecklades svagast under månaden var Lundin Mining, Saferoad och Subsea 7. Lundin Mining annonserade ett stort investeringsprogram för de nästkommande åren, som långsiktigt skapar värde men påverkar lönsamheten negativt under 2018. Främsta innehaven under månaden var Wallenius Wilhelmsen samt kortpositionerna i Coloplast och Vestas Wind.

Fakta om fonden

Riskindikator

Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Fonden kan med tiden flytta både till höger och till vänster på skalan. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti för framtida risk/avkastning. För information om respektive fonds riskklacificering se fondens Faktablad.

Fondfakta

Catella Nordic Long Short Equity är en alternativ absolutavkastande aktiefond med nordisk inriktning som har möjlighet att prestera i både upp- och nedgång. Den har en lägre risk än börsen och ska leverera en konkurrenskraftig riskjusterad avkastning. Fonden förvaltas av Martin Nilsson och Ola Mårtensson som skapar en relativt koncentrerad portfölj av innehavda och korta positioner i Norden. Risken i fonden balanseras med hjälp av derivat. 

Fonden är ett bra inslag i långsiktigt sparande och passar investerare som vill ha en aktieexponering med möjlighet att även tjäna pengar i en fallande aktiemarknad.

Fonden får använda derivat och får ha en större andel av fonden investerad i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder.

Avkastningsmål: God riskjusterad absolut avkastning

Catella Nordic Long Short Equity IC är en institutionell andelsklass av fonden Catella Nordic Long Short Equity och är en Luxemburg-noterad dagligt handlad UCITS-fond. Minsta insättning är 10 miljoner SEK.

Historisk utveckling

Förvaltare

Sverige

Ola Mårtensson

Förvaltare
Direkt: +46 8 614 25 79
Sverige

Martin Nilsson

Förvaltare
Direkt: +46 8 614 25 64

Riskinformation

Investeringar i fondandelar är förenade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Fonderna Catella Balanserad, Catella Credit Opportunity, Catella Hedgefond och ICA-fonderna är specialfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Catella Sverige Aktiv Hållbarhet och Catella småbolagsfond får använda derivat och fondernas värde kan variera kraftigt över tid. Värdet på Catella Sverige Index kan variera kraftigt över tid. Catella Avkastningsfond får använda derivat och får ha en större andel av fonden investerad i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder, enligt 5 kap. § 8 Lag (2004:46) om värdepappersfonder. Catella Nordic Long Short Equity och Catella Nordic Corporate Bond Flex får använda derivat och får ha en större andel av fonderna investerade i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder. För mer information, fullständig informationsbroschyr, fondfaktablad, årsberättelse och halvårsredogörelse se vår hemsida catella.se/fonder alternativt telefon 08-614 25 00.

Vi använder cookies på den här sidan för att förbättra användarupplevelsen.

Genom att klicka på någon länk på denna sida ger du ditt samtycke till att vi använder cookies.