Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Catella Sverige Aktiv Hållbarhet

En fond med hållbarhet som mål bör inte bara välja bort bolag, utan i stället aktivt söka upp bolag där hållbarheten ligger i själva affärsidén. Det är tanken bakom Catella Sverige Aktiv Hållbarhet.

Catella Sverige Aktiv Hållbarhet är till för dig som vill ha en mer aktiv förvaltning av dina sparmedel. Ett noggrant urval av ett färre antal aktier för att få högre avkastning.

På sektornivå bidrog framförallt industri, sällanköpsvaror och finanssektorn positivt samtidigt som råvaror och dagligvaror drog ner resultatet.
Henrik Gripenvik, 2017-12-31

Förvaltarkommentar

Under december fortsatte makroekonomisk statistik och ledande indikatorer i både USA och Europa att ge stöd för en stark underliggande konjunktur. I Kina var bilden något mer splittrad då inköpschefsindex föll något men indikerar fortsatt expansion samtidigt som detaljhandeln var något svagare än väntat och investeringar i fasta tillgångar var i linje med förväntningarna. FED valde att höja räntan med 0,25% och guidar fortsatt för ytterligare gradvisa höjningar. Sammantaget ser vi en fortsatt stark global konjunktur vilket till stor del reflekteras i bolagens värderingar. 

Under december föll Catella Sverige Aktive Hållbarhet med 0,83% vilket kan jämföras med -1,26% för den svenska marknaden som helhet. På sektornivå bidrog framförallt industri, sällanköpsvaror och finanssektorn positivt samtidigt som råvaror och dagligvaror drog ner resultatet. På bolagsnivå var Outotec, efter att ha fått ett antal större ordrar, och undervikten i H&M, vars försäljningssiffror vida understeg marknadens förväntningar, de starkaste bidragsgivarna. På den negativa sidan fanns Ericsson, Essity och Volvo.

Fakta om fonden

Riskindikator

Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Fonden kan med tiden flytta både till höger och till vänster på skalan. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti för framtida risk/avkastning. För information om respektive fonds riskklacificering se fondens Faktablad.

Fondfakta

Catella Sverige Aktiv Hållbarhet erbjuder en koncentrerad portfölj av noga utvalda svenska aktier, det vill säga en möjlighet att få bättre avkastning än index. Fonden investerar med inriktning på större och medelstora företag.

Fonden får använda derivat och fondens värde kan variera kraftigt över tid. Fonden riktar sig till dig som vill ha en aktiv förvaltning av svenska aktier och med en placeringshorisont på minst fem -sju år. 

Historisk utveckling

Förvaltare

Sverige

Anna Strömberg

Förvaltare / Hållbarhetsansvarig
Direkt: +46 8 614 25 76
Sverige

Henrik Gripenvik

Förvaltare
Direkt: +46 8 614 25 56
Sverige

Henrik Holmer

Förvaltare
Direkt: +46 8 614 25 28

Riskinformation

Investeringar i fondandelar är förenade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Fonderna Catella Balanserad, Catella Credit Opportunity, Catella Hedgefond och ICA-fonderna är specialfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Catella Sverige Aktiv Hållbarhet och Catella småbolagsfond får använda derivat och fondernas värde kan variera kraftigt över tid. Värdet på Catella Sverige Index kan variera kraftigt över tid. Catella Avkastningsfond får använda derivat och får ha en större andel av fonden investerad i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder, enligt 5 kap. § 8 Lag (2004:46) om värdepappersfonder. Catella Nordic Long Short Equity och Catella Nordic Corporate Bond Flex får använda derivat och får ha en större andel av fonderna investerade i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder. För mer information, fullständig informationsbroschyr, fondfaktablad, årsberättelse och halvårsredogörelse se vår hemsida catella.se/fonder alternativt telefon 08-614 25 00.

Vi använder cookies på den här sidan för att förbättra användarupplevelsen.

Genom att klicka på någon länk på denna sida ger du ditt samtycke till att vi använder cookies.