Skip to content Go to main navigation Go to language selector

The sustainable link between property and capital

ESG på Catella

Catella består av flera verksamheter i Europa med olika fokusområden inom fastighetsrådgivning och investeringar. Hållbarhet handlar inte bara om ansvar, det är en strategisk prioritering som säkerställer långsiktig lönsamhet. Den stöder riskreducering lika mycket som den hjälper oss att möta växande förväntningar från samhället, kunder, investerare och inte minst våra kollegor.

Vi tror att det är helt avgörande för oss och våra kunders framgång att integrera hållbarhet i vår verksamhet och de tjänster vi erbjuder. På Catella har vi som mål att minska vår klimatpåverkan inom fastighetsutveckling och kapitalförvaltning. Dessutom tar vi hänsyn till fastigheters miljöpåverkan inom vår transaktionsrådgivning. Vi utvecklar ständigt våra produkter och genom det anpassar vi både oss och våra produkter för att reducera vår miljöpåverkan. Att stärka våra anställda och lokala samhällen är ett viktigt socialt ansvar för vår verksamhet. Det viktigaste är att vi fortsätter att stärka Catella inom områdena miljö-, socialt och styrning genom de produkter vi erbjuder. På så sätt kan vi växa och integrera hållbarhet i vårt affärserbjudande och våra processer.

Miljö

På Catella har vi som mål att minska vår klimatpåverkan inom fastighetsutveckling och kapitalförvaltning. Läs mer här

Läs vår TCFD sammanfattning här

Socialt

Våra medarbetare är vår viktigaste resurs, därför är det vår skyldighet att säkerställa våra kollegors välmående och utveckling.

Läs mer här

Styrning

Styrning, regelefterlevnad och riskhantering är en integrerad del av ett transparent och hållbart tillvägagångssätt. Det är också grunden för god affärsetik.

Läs mer här

Catella Group Hållbarhetspolicy

Vår hållbarhetspolicy beskriver vår syn och vårt strategiska förhållningssätt till ESG. Vår strävan är att bedriva en så ansvarsfull verksamhet som möjligt ur ett miljömässigt, socialt och styrningsperspektiv.

Catella Group består av tre affärsområden: Investment Management, Principal Investments och Corporate Finance. Inom dessa erbjuder vi olika produkter och tjänster som tar hänsyn till hållbarhet och ligger i linje med vår ESG-strategi.

Vår ambition att driva positiv förändringför våra intressenter, det vill säga våra anställda, investerare, ägare, kunder, partners samt det samhälle vi är en del av.

EU:s Taxonomiförordning

Investerare allokerar alltmer kapital till hållbarhetsrelaterade investeringar. I takt med att ESG-marknaden växer förväntar sig investerare standardisering, jämförbarhet och ökad transparens. EU-taxonomin möjliggör allokering av kapital för att stödja övergången till lägre koldioxidutsläpp, motståndskraftigare och resurseffektivare ekonomi. Detta skapar underlaget för en standard för klassificeringen av miljömässigt hållbar ekonomisk verksamhet och bör därför också minska risken för greenwashing.

Läs mer om Taxonomi på Catella

Kontakt

Koncern

Shauna Mehl

Head of ESG
Direkt: +49 (0)89 189 1665 0
Ladda ner vCard