Skip to content Go to main navigation Go to language selector

EU:s Taxonomiförordning

Syftet med och den positiva effekten av EU-taxonomiförårdningen

Investerare allokerar alltmer kapital till hållbarhetsrelaterade investeringar. I takt med att ESG-marknaden växer förväntar sig investerare standardisering, jämförbarhet och ökad transparens. EU-taxonomin möjliggör allokering av kapital för att stödja övergången till lägre koldioxidutsläpp, motståndskraftigare och resurseffektivare ekonomi. Detta skapar underlaget för en standard för klassificeringen av miljömässigt hållbar ekonomisk verksamhet och bör därför också minska risken för greenwashing.

EU Taxonomiförordningen på Catella

Eftersom Catella är ett börsnoterat bolag som följer direktivet om icke-finansiell rapportering (Non-Financial reporting Directive NFRD) så gäller även EU:s taxonomiförordning.

Vi anser att förordningen är tillämplig för Catella Principal Investments och beslutade därför att rapportera taxonomiförenlighet för 2022.

EU-taxonomin listar tekniska screeningskriterier för varje aktivitet som omfattas/ingår (eligible). Om en aktivitet uppfyller alla tekniska screening-kriterier för "väsentligt bidrag" och "gör ingen betydande skada" (do no significant harm DNSH), och om minimiskyddsåtgärder (eng. minimum safeguards) efterlevs på företagsnivå, kan den identifierade (eligible) aktiviteten anses förenlig (aligned) med taxanomiförordningen.

Minimiskyddsåtgärder

Som en del av att säkerställa efterlevnad av minimiskyddsåtgärder i enlighet med EU:s taxonomiförordning behövde Catella säkerställa att man inte skadar eller bryter mot några lagar eller förord­ningar rörande:

  • Mänskliga rättigheter
  • Anti-korruption
  • Beskattning
  • Konkurrens

Under 2022 granskade vi våra policyer och processer kopplade till de fyra ovan­stående aspekterna och drog slutsatsen att vi lever upp till styrningskraven.

Korruption

Det uppdaterade styrningsramverket samt det oberoende externa whistle­blower-systemet stödjer de robusta anti-korruptionsprocesserna. Vi har inga rapporterade eller bekräftade fällande domar för kränkning av korruption.

Beskattning

Catella anser tillsynen av skattestyrning och dess efterlevnad är viktiga. Vi har tydliga processer och instruktioner kring beskattning i vår ekonomihandbok och externa revisorer anlitas för granskning. Som ett börsnoterat bolag registrerat på Nasdaq följer Catella alla relevanta lagar och förordningar.

Catellas befintliga strategier för han­tering av skatterisk och skatteprocesser beskrivs i vår finanshandbok. Catella AB genomför årligen en självbedömningsprocess av alla enheter där svaren valideras av externa revisorer. Revisorn rapporterar tillbaka till enheten, Catella AB och styrelsen. Verkställande direktör i respektive dotter- och intressebolag ansvarar för sådant bolags efterlevnad av tillämplig skattelagstiftning och där­till relaterade skyldigheter, Catella har inte varit föremål för lagakraftvunna fällande domar avseende överträdelser av skattelagstiftning. Externa revisorer är skyldiga att rapportera skatteöver­trädelser till relevanta lokala myndigheter om oegentligheter eller överträdelser upptäcks.

Konkurrens

Genom att säkerställa att alla anställda läser, förstår och undertecknar vår upp­förandekod säkerställer Catella att alla är medvetna om vikten av att följa relevanta konkurrenslagar och regler. Catella har inte varit föremål för lagakraftvunna fällande domar avseende överträdelser av konkurrenslagstiftning.

Mänskliga rättigheter

Vår uppförandekod respekterar och stödjer ett flertal internationella dekla­rationer om mänskliga rättigheter och arbetsrätt, bland annat FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, Internationella arbetsorganisationens ILO:s deklaration om grundläggande principer och rättig­heter i arbetet. Vi har åtagit oss att säker­ställa att policyer och processer följer FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter, FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (UNPRI), OECD:s riktlinjer för multinationella företag och FN:s Global Compact.

Som en del av vårt övergripande arbete med minimiskyddsåtgärder genomförde vi under hösten 2022 en konsekvensbedömning av mänskliga rättigheter (Human Rights Impact Assessment, HRIA), som är grunden för arbetet med vår due diligence för mänskliga rättigheter (Human Rights Due Diligence, HRDD). För att uppfylla vårt åtagande att respektera mänskliga rättigheter har vi utvecklat och integrerat en pågående process för due diligence om mänskliga rättigheter, som kommer att implementeras under 2023 och framåt. Resultaten visar att vi har relevanta processer på plats, men att vi ytterligare behöver systematisera och förankra dem i hela organisationen.

Väsentligt bidrag och gör ingen betydande skada

De aktiviteter som identifierades som relevanta och applicerbara på fastighets­projekten inom Principal Investments var 7.1 uppförande av ny byggnad och 7.7 förvärv och ägande av byggnader. Dessa utvärderades sedan utifrån de tekniska screening-kriterier för "väsentligt bidrag" och "inte göra någon betydande skada".

Även om projekten inom Principal Investments har gjort betydande ans­trängningar för att integrera miljömässigt hållbara lösningar i byggnadens design och konstruktion, kunde ingen av bygg­naderna uppfylla alla kriterier av EU-taxonomiförordningen, vilket innebär att vi inte har någon EU-taxonomianpassning för 2022 (se tabeller i slutet av hållbarhetsredovisningen). En anledning till detta är att de tekniska screeningskriterierna för begränsning av klimat­förändringar och klimatanpassning inte har beaktats från projektets start dvs. från planeringsfasen (eftersom dessa först pub­licerades och antogs av EU-kommissionen april 2021).

Taxonomibedömningen som genom­förs 2022 kommer att användas som en lärdom och facit för fastighetsprojekten inom Principal Investments. Bedömnin­gen kommer att användas som gapanalys och för att planera åtgärder för att uppnå en framtida taxonomianpassning. Det ger teamet en färdplan med de åtgärder som krävs för att varje byggnad ska bli anpassad under de kommande åren. Utvärderingen gav oss också ett omfattande verktyg för att bekanta oss med EU:s taxonomikrav och införliva dem i framtida projekt i ett tidigare skede.

Vi kommer att fortsätta att utvärdera och övervaka hur EU:s taxonomin gäller för andra Catella affärsområden, såsom Investment Management, under 2023 för att säkerställa efterlevnad av förordnin­gen och potentiell anpassning.