Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Governance

Utöka och integrera hållbarhet i vår affär

God styrning, regelefterlevnad och riskhantering är en integrerad del av ett transparent och hållbart tillvägagångssätt. Det är också grunden för god affärsetik. Vår Code of Conduct  styr våra policys, definierar vårt ansvar och hur vi arbetar.

Vi följer flera internationella deklarationer, konventioner, standarder och riktlinjer. Dessa inkluderar FN:s allmänna förklaring om mänskliga rättigheter, Internationella arbetsorganisationens (ILO) grundläggande konventioner, FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter, OECD:s riktlinjer för multinationella företag och FN:s Global Compact. Dessutom har vi undertecknat FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (UNPRI).

Det viktigaste är att vi fortsätter att utveckla vår grupp och de produkter vi erbjuder baserat på miljömässiga, sociala och styrande aspekter och på så sätt naturligt integrerar hållbarhet i vårt affärserbjudande och våra processer. Våra mål är:

Säkerställa ESG-integration i fastighetsförvaltning, -utveckling och -transaktioner

Motverka korruption och skydda kundernas integritet

Säkerställa en hållbar försörjningskedja

 

Principal Adverse Impact (PAI)

Catella Group håller med om att fastighetsbranschen har ett stort ansvar att identifiera och minska potentiella negativa effekter av dess ekonomiska verksamhet på miljö och samhälle.

I linje med detta förhållningssätt bedömer Catella den negativa inverkan en investering har på ESG-frågor och i den löpande övervakningen av investeringar. Vår Princpal Adverse Impact Policy beskriver hur Catella Group identifierar och prioriterar denna påverkan på hållbarhetsfaktorer.

Styrning - Att bedriva affärer med integritet och ansvar

Årsredovisning

Vi hade inga rapporterade eller bekräftade fall av korruption under 2021

Vi har inte tagit emot några klagomål i relation till kundernas integritet från externa parter eller tillsynsorgan

Läs mer i vår Års & Hållbarhetsredovisning 2022

UNPRI

2021 undertecknade Catella FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (PRI) och dess sex vägledande principer. Syftet med UN PRI är att främja inkorporeringen av miljömässiga, sociala och styrande faktorer i investeringsbeslut.

Styrningsramverk

Vår Code of Conduct är vår etiska kompass. Den sätter tydliga standarder och förväntningar på hur man ska agera och är det styrande dokumentet i vårt ramverk. Vi påpekar vikten av det delade ansvaret av att göra affärer med integritet.

Hitta ett urval av våra policyer här

Behöver du visselblåsa? Hitta instruktionerna här