Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Aktiekapital

Det registrerade aktiekapitalet uppgick per 31 december 2020 till 177 mkr (173) fördelat på 88 348 572 aktier (86 281 905). Kvotvärde per aktie är 2. Aktiekapitalet är fördelat på två aktieslag med olika röstvärde. 2 530 555 a-aktier, som ger 5 röster per aktie, och 85 818 017 b-aktier med 1 röst per aktie.

På en extra bolagsstämma beslutas att ge ut teckningsoptioner och under mars 2020 nyttjades 2 066 667 teckningsoptioner för teckning av lika många nyemitterade aktier för ett pris om 7,40 kr per aktie. Emittering av de nya B-aktierna skedde i april 2020 genom registrering hos Bolagsverket och införande i Euroclears aktiebok. Moderbolaget har per 31 december 2020 totalt 3 000 000 utestående teckningsoptioner varav samtliga i eget förvar. Vid fullt utnyttjande av de 3 000 000 teckningsoptionerna blir utspädningen av kapitalet och rösterna i bolaget 3,3 respektive 3,0 procent. Under 2020 har inga aktier av serie a omvandlats till aktier av serie b.

På Skatteverkets webbplats finns information om och komplett historik för Catellas aktier.