Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Aktiekapital

Aktiekapitalet uppgick per 31 december 2018 till 168 mkr (164), fördelat på 84 115 238 aktier (81 848 572). Kvotvärde per aktie är 2. Aktiekapitalet är fördelat på två aktieslag med olika röstvärde, 2 530555 a-aktier, som ger 5 röster per aktie och 81 584 683 b-aktier med en röst per aktie.

Efter utnyttjandet av teckningsoptioner uppgår det totala antalet aktier i Catella AB (publ) per den 30 april 2019 till 86 281 905 och det totala antalet röster till 96 404 125, varav 2 530 555 är stamaktier av serie A (med totalt 12 652 775 röster) och 83 751 350 är stamaktier av serie B (med totalt 83 751 350 röster).

Bolagsordningen innehåller en rättighet för innehavare av aktier av serie A att omvandla dessa till lika antal aktier av serie B. Under 2018 har inga aktier av serie A omvandlats till aktier av serie B.

På Skatteverkets webbplats finns information om och komplett historik för Catellas aktier.