Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Bolagsstyrning

Catella AB (publ) är ett publikt svenskt aktiebolag med säte i Stockholm, Sverige. Catella är noterat på Mid Cap vid Nasdaq Stockholm sedan 2016 och lyder under den svenska aktiebolagslagen, Svensk kod för bolagsstyrning samt Nasdaq Stockholms regelverk.

Styrning och kontroll

Ansvaret för ledning och kontroll av verksamheteni Catella med dotterbolag fördelas mellan aktieägarna på årsstämman,styrelsen, verkställande direktören, övriga ledande befattningshavare samt internrevisions-, compliance- och riskfunktionerna. Ansvaret tar sin utgångspunkt i aktiebolagslagen, bolagsordningen, Svensk kod förbolagsstyrning, Nasdaq Stockholms regelverksamt interna arbetsordningar, policyer och instruktioner. Dessa tillämpas och följs upp med hjälp av gemensamma rapporteringsrutineroch standarder.

Catellas bolagsstyrningsrapport 2017

Catellas bolagsstyrningsrapport 2016

Kontakt

Niklas Bommelin

Investor Relations
Direkt: +46 8 463 34 26

This website uses cookies as described in our Cookie Policy. To see what cookies we serve and set your own preferences, please use your web browser's settings. Otherwise, if you agree to our use of cookies, please continue to use our website.