Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Information om årsstämmor och extra stämmor i Catella AB

Årsstämma i Catella AB (publ)

Årsstämma i Catella AB (publ) (”Bolaget”) ägde rum måndagen den 28 maj 2018 kl. 14.00 på Summit/GT30, Grev Turegatan 30 i Stockholm.

 

Dagordning

 1. Bolagsstämmans öppnande.
 2. Val av ordförande vid bolagsstämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Godkännande av dagordning.
 5. Val av två protokollsjusterare.
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Verkställande direktörens redogörelse.
 8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen, och av revisorsyttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som har gällt sedan föregående årsstämma har följts.
 9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
 10. Beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 11. Fråga om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
 12. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter.
 13. Fastställande av arvode till styrelsen och revisor.
 14. Val av styrelse och styrelseordförande.
 15. Val av revisor.
 16. Beslut om valberedning inför årsstämman 2019.
 17. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
 18. Beslut om ändring av bolagsordning.
 19. Stämmans avslutande.

This website uses cookies as described in our Cookie Policy. To see what cookies we serve and set your own preferences, please use your web browser's settings. Otherwise, if you agree to our use of cookies, please continue to use our website.