Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Information om årsstämmor och extra stämmor i Catella AB

Kallelse till extra bolagsstämma i Catella AB (publ)

Aktieägarna i Catella AB (publ), org.nr 556079-1419, (”Catella” eller ”Bolaget”) kallas till extra bolagsstämma måndagen den 22 januari 2018 klockan 14:00 i bolagets lokaler på Birger Jarlsgatan 6, Stockholm. Inpassering och registrering börjar klockan 13:30. 

Rätt att delta vid stämman

Aktieägare som önskar delta vid stämman ska:

 • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen tisdagen den 16 januari 2018
 • dels ha anmält sitt deltagande skriftligen till Catella AB (publ), Att: Investor Relations, Catella AB, Box 5894, 102 40 Stockholm, eller per e-post till bolagsstamma@catella.se tisdagen den 16 januari 2018. Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav och eventuella biträden (högst två) eller ombud. 

Ombud

Sker deltagande med stöd av fullmakt bör denna insändas i samband med anmälan om deltagande i bolagsstämman. Företrädare för juridisk person bör vidare ta med bestyrkt kopia av registreringsbevis eller liknande behörighetshandling. Kopior på dessa handlingar bör även insändas till Bolaget i samband med anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på Bolagets hemsida www.catella.se. Beställning av fullmaktsformulär sker på samma adress och e-post som ovan. Fullmaktens giltighet får anges till högst fem år från utfärdandet. 

Registrering

Aktieägare som förvaltarregistrerat sina aktier genom ett värdepappersinstitut eller motsvarande utländskt institut måste för att få rösta på bolagsstämman tillfälligt rösträttsregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan registrering ska instruera sin förvaltare därom i god tid före tisdagen den 16 januari 2018, då sådan registrering senast ska vara verkställd.

Förslag till dagordning

 1. Bolagsstämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid bolagsstämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av två protokolljusterare
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Beslut om godkännande av förvärv av aktier i IPM Informed Portfolio management B.V.
 8. Beslut om ändring av villkor för teckningsoptioner av serie 2014/2018:A, 2014/2019:B och 2014/2020:C.
 9. Stämmans avslutande

Vi använder cookies på den här sidan för att förbättra användarupplevelsen.

Genom att klicka på någon länk på denna sida ger du ditt samtycke till att vi använder cookies.