Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Ledningens arbete och ersättning

Koncernledningen har det övergripande ansvaret för verksamheten inom Catellakoncernen i enlighet med den strategi och de långsiktiga målsättningar som fastställts av styrelsen för Catella AB.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Verkställande direktören leder och sammankallar regelbundet dotterbolagschefer och övriga ledande befattningshavare för att diskutera affärsläget och andra operativa frågor. Verkställande direktör har delegerat beslutsrätt till dotterbolagscheferna genom bland annat arbetsordningen i respektive dotterbolag, men ansvaret ligger alltjämt hos verkställande direktör. Till stöd för sitt arbete har verkställande direktören utsett en koncernledning och affärsområ­deschefer för samråd i viktiga frågor. Koncernledningen beskrivs närmare i avsnittet Koncernledning.

Ersättning till verkställande direktör och övriga personer i koncernledningen ska utgöras av fast lön, rörlig ersättning och övriga förmåner samt pension. Den sammanlagda ersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig samt stå i relation till ansvar och befogenheter. Den rörliga ersättningen baseras på resultat i förhållande till individuellt definierade kvalitativa och kvantitativa mål och ska som högst kunna uppgå till 24 månadslöner avseende verkställande direktören och 12 månadslöner avseende övriga ledande befattningshavare. Vid uppsägning av anställningsavtal från bolagets sida ska uppsägningslön och avgångsvederlag sammantaget inte överstiga tolv månadslöner. Pensionsförmåner ska vara avgiftsbestämda, om inte särskilda skäl motiverar något annat. Styrelsen får frångå dessa riktlinjer endast om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för detta.

 

Utvärdering av verkställande direktör

Styrelsen utvärderar fortlöpande verkställande direktörens arbete. Denna fråga behandlas särskilt på ett styrelsemöte per år, där ingen från koncernledningen närvarar.

Gå till finansiella rapporter

This website uses cookies as described in our Cookie Policy. To see what cookies we serve and set your own preferences, please use your web browser's settings. Otherwise, if you agree to our use of cookies, please continue to use our website.