Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Revision

Revisorn utses av årsstämman för en mandatperiod på ett år. Catella ska enligt bolagsordningen ha lägst en och högst två revisorer med högst två revisorssuppleanter. Till revisor och, i förekommande fall, revisorssuppleant ska utses auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag.

Årsstämman 2021 valde revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB (PwC) med auktoriserad revisor Daniel Algotsson som huvudansvarig revisor. Bolagets externa revisorer var närvarande vid samtliga revisionsutskottssammanträden. Utöver revisionen har PwC haft ett antal övriga uppdrag för Catella, bland annat relaterat till frågor kring olika förvärv och försäljningar som främst är relaterade till den strategiska översynen avseende affärsområdet Banking under 2019.

Revisionsarvode till revisorn ska enligt stämmobeslut utgå enligt godkänd räkning. Den ersättning som utgick till revisorerna för räkenskapsåret 2020 framgår av not 8 i Årsredovisningen 2020.

 

 

Gå till finansiella rapporter

Daniel Algotsson (1982) Revisor

Catellas revisionsbolag är sedan 2011 Pricewaterhouse­Coopers AB (PwC). Huvudansvarig revisor Daniel Algotsson, Auktoriserad revisor och medlem av FAR.

  • Andra revisionsuppdrag: Altor, Baseload, FCG Fonder och Proventus.
  • Aktieinnehav: Inga. 
  • Optionsinnehav: Inga. 
  • Ägande: N/A