Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Styrelsens arbete och ersättning

Styrelsen i Catella AB ska bestå av sex ordinarie styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter. Vid årsstämman 2022 omvaldes samtliga styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Styrelsen består av Johan Claesson, Johan Damne, Joachim Gahm, Jan Roxendal, Tobias Alsborger och Anneli Jansson. Årsstämman 2022 beslutade vidare att på nytt välja Johan Claesson till styrelsens ordförande.

Styrelsens ansvarsområden

Styrelsen ansvarar för organisation och förvaltning av bolaget och koncernen i enlighet med den svenska aktiebolagslagen, och utser även verkställande direktör och koncernchef samt revisions- och ersättningsutskott. Styrelsen beslutar även om lön och annan ersättning till verkställande direktör och koncernchef samt övriga i koncernledningen. Styrelsen har fastställt en arbetsordning, vilken inkluderar inrättandet av revisions och ersättningsutskott. Styrelsen har även fastställt en instruktion för ekonomisk rapportering och en instruktion till verkställande direktören samt fastställt nya och uppdaterade policyer. Arbetsordningen reglerar bland annat ordförandens uppgifter, de ärenden som ska behandlas vid varje styrelsemöte samt ärenden som behandlas vid särskilt tillfälle under året. Styrelsen säkerställer kvaliteten avseende den finansiella rapporteringen genom en serie koncernpolicyer, arbetsordningar, ramverk, tydliga strukturer med definierade ansvarsområden och dokumenterade befogenheter.

Styrelsens arbete under 2021

Antalet styrelsemöten under 2021 uppgick till 14 (19) varav 4 (5) var per capsulam. Varje styrelseledamots deltagande i dessa möten redovisas i tabellen nedan. Alla sammanträden under året har följt en dagordning som, tillsammans med dokumentation för varje punkt på dagordningen, tillhandahållits ledamöterna i god tid före styrelsemötena. Utöver den löpande verksamheten har frågor avseende renodling av bolagets verksamhet genom återlämnande av banklicensen i Luxemburg och avveckling av Informed Portfolio Management (IPM), emission av företagsobligationer samt investeringar genom det nya affärsområdet Principal Investments (PI) ägnats särskilt fokus under året. Styrelsens ordförande har lett styrelsens arbete och har haft kontinuerlig kontakt och dialog med bolagets verkställande direktör. Styrelsen har vid ett tillfälle under året träffat bolagets revisor utan närvaro
av någon från koncernledningen och fått del av deras synpunkter på bolagets finansiella rapportering och interna kontroll. Fram till april 2021 fördes protokoll vid styrelsens sammanträden av en extern konsult och därefter har protokoll förts av bolagets Head of Group Legal. Protokollen har justerats av ordföranden samt en av styrelsens ledamöter.
Under den tid som Johan Claesson var tillförordnad verkställande direktör
(fram till den 12 april 2021) deltog Johan Claesson vid styrelse- och utskottsmöten enbart i egenskap av föredragande. 

Utvärdering av styrelsens arbete

Styrelsen genomför årligen en systematisk och strukturerad utvärdering av styrelsearbetet i syfte att utveckla styrelsen arbetsformer och effektivitet. Resultatet av utvärderingen redovisas för valberedningen. Mer information om utvärderingen av styrelsens arbete under 2021 finns i bolagsstyrningsrapportern.

Ersättning till styrelsen 2021/2022

Gå till finansiella rapporter