Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Styrelsens arbete och ersättning

Enligt beslut av bolagsstämman ska styrelsen bestå av sex ordinarie styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter. Årsstämman den 25 maj 2021 beslutade att, för tiden intill nästa årsstämma, omvälja Johan Claesson, Jan Roxendal, Johan Damne, Tobias Alsborger och Joachim Gahm till styrelseledamöter samt nyval av Anneli Jansson. Till ordförande i styrelsen valdes Johan Claesson.

Styrelsens ansvarsområden

Styrelsen ansvarar för organisation och förvaltning av bolaget och koncernen i enlighet med den svenska aktiebolagslagen, och utser även verkställande direktör och koncernchef samt revisions- och ersättningsutskott. Styrelsen beslutar även om lön och annan ersättning till verkställande direktör och koncernchef samt övriga i koncernledningen. Styrelsen har fastställt en arbetsordning, vilken inkluderar inrättandet av revisions och ersättningsutskott. Styrelsen har även fastställt en instruktion för ekonomisk rapportering och en instruktion till verkställande direktören samt fastställt nya och uppdaterade policyer. Arbetsordningen reglerar bland annat ordförandens uppgifter, de ärenden som ska behandlas vid varje styrelsemöte samt ärenden som behandlas vid särskilt tillfälle under året. Styrelsen säkerställer kvaliteten avseende den finansiella rapporteringen genom en serie koncernpolicyer, arbetsordningar, ramverk, tydliga strukturer med definierade ansvarsområden och dokumenterade befogenheter.

Styrelsens arbete under 2019

Antalet styrelsemöten under 2019 uppgick till 13 (16) varav 3 (5) var per capsulam. Verkställande direktör, Knut Pedersen, var inte ledamot av styrelsen utan agerade som föredragande. Knut Pedersen deltog på samtliga styrelsemöten. Utöver den löpande verksamheten har frågor avseende utveckling av affärsområdena Property Investment Management och Banking, strategi och samordning av verksamheten samt risk- och regelefterlevnadsfrågor ägnats särskilt fokus under året. Ordföranden har lett styrelsens arbete och har haft en kontinuerlig kontakt och dialog med verkställande direktören. Styrelsen har vid ett tillfälle träffat revisorerna och fått del av deras synpunkter på bolagets finansiella rapportering och interna kontroll. Vid styrelsens sammanträden under 2019 har protokoll förts av extern jurist. Protokollen har justerats av ordföranden samt en av styrelsens ledamöter. Se översikt över styrelsens arbete och beslut under året nedan.

Utvärdering av styrelsens arbete

Styrelsens ordförande har ansvarat för utvärdering av styrelsens arbete genom kontakt med de individuella ledamöterna och har tillsett att valberedningen fått ta del av bedömningarna.

Ersättning till styrelsen 2020/2021

Årsstämman 2020 beslutade att arvode till styrelseledamöterna ska utgå med totalt 2 720 000 kronor (2 370 000).

  • 570 000 kronor (föregående år 570 000) till styrelsens ordförande, 350 000 kronor (350 000) vardera till ledamöter.
  • arvode till ordföranden i styrelsens revisionsutskott om 130 000 kronor (130 000) och till övriga två ledamöter 100 000 kronor (100 000) vardera
  • samt ett arvode till ordföranden i styrelsens ersättningsutskott om 40 000 kronor (40 000) och till ledamoten 30 000 kronor (30 000).

Gå till finansiella rapporter