Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Valberedning

Catellas valberedning inför årsstämman 2021

I enlighet med beslut från Catellas årsstämma den 26 maj 2020 om principer för valberedningen har en valberedning utsetts för Catella AB (publ) inför årsstämman den 25 maj 2021.

Valberedningen består av följande personer:

  • Eje Wictorson, ordförande i valberedningen och utsedd av CA Plusinvest AB
  • Jan Roxendal, styrelseordförande i Catella AB
  • Mia Arnhult, utsedd av M2 Asset Management AB
  • Kenneth Andersen, utsedd av Strawberry Capital AS

Valberedningens uppgift ska vara att inför årsstämma framlägga förslag avseende antal styrelseledamöter, styrelse- och revisorsarvode, styrelsens sammansättning, styrelseordförande, beslut om valberedning, ordförande på bolagsstämma, samt val av revisorer.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen ska göra detta skriftligen senast den 24 februari 2021 till valberedning@catella.se eller följande adress:

Att: Valberedningen
Catella AB
Box 5894
102 40 Stockholm

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman samt på bolagets hemsida.

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Jan Roxendal
Styrelseordförande
Tel: +46 8 463 33 10

Eje Wictorson
Ordförande i valberedningen
E-post: eje.wictorson@claessonanderzen.com
Mobil: +46 70 600 19 58

Årsprocess för valberedningen

Catellas årsstämma den 26 maj 2020 beslutade om valberedning inför årsstämman 2021.

Valberedningen föreslår att valberedningens ledamöter ska utses genom att styrelsens ordförande
kontaktar de tre röstmässigt största aktieägarna eller ägargrupperna enligt Euroclear Sweden ABs
utskrift av aktieboken per den 30 september 2020, som vardera ska utse en representant att, jämte
styrelsens ordförande, utgöra valberedning för tiden intill dess att nästa årsstämma har hållits
eller, i förekommande fall, intill dess att ny valberedning utsetts. Om styrelsens ordförande,
direkt eller genom bolag, skulle vara en av de tre nyss nämnda största aktieägarna, så ska
valberedningen endast bestå av två ledamöter jämte styrelsens ordförande. Om någon av de tre
röstmässigt största aktieägarna väljer att avstå från sin rätt att utse en representant övergår rätten
till den aktieägare som, efter dessa aktieägare, har det största aktieinnehavet till dess att
valberedningen är fulltalig. Lämnar ledamot valberedningen innan dess arbete är slutfört ska, om
så bedöms erforderligt, ersättare utses av samme aktieägare som utsett den avgående ledamoten
eller, om denne aktieägare inte längre tillhör de tre röstmässigt största aktieägarna, av den nye
aktieägare som tillhör denna grupp.


Majoriteten av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till Bolaget och
bolagsledningen. Minst en av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till
den i Bolaget röstmässigt största aktieägaren eller grupp av aktieägare som samverkar om
Bolagets förvaltning. Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen ska inte
vara ledamot av valberedningen. Styrelseledamöter kan ingå i valberedningen men ska inte
utgöra en majoritet av dess ledamöter. Om mer än en styrelseledamot ingår i valberedningen får
högst en av dem vara beroende i förhållande till Bolagets större aktieägare. Valberedningen utser
ordförande inom gruppen. Styrelseordföranden eller annan styrelseledamot ska inte vara
ordförande för valberedningen.


Sammansättningen av valberedningen ska offentliggöras så snart den utsetts och senast sex
månader före årsstämman. För det fall en förändring i ägarstrukturen sker efter det att
valberedningen satts samman på sätt att en eller flera av aktieägarna som utsett ledamöter i
valberedningen inte längre tillhör de tre till röstetalet största aktieägarna, kan också
valberedningens sammansättning ändras i enlighet med principerna ovan om valberedningen
bedömer att så är erforderligt. Förändringar i valberedningens sammansättning ska omedelbart
offentliggöras.


Valberedningens uppgift ska vara att inför bolagsstämma framlägga förslag avseende ordförande
på bolagsstämman, antal styrelseledamöter, styrelse- och revisorsarvode, styrelsens
sammansättning, styrelseordförande, principer för utseende av valberedning inför nästkommande
årsstämma samt val av revisorer.