Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Catellas valberedning inför årsstämman 2022

I enlighet med beslut från Catellas årsstämma den 25 maj 2021 om principer för valberedningen har en valberedning utsetts för Catella AB (publ) inför årsstämman den 24 maj 2022.

Valberedningen består av följande personer:

  • Eje Wictorson, ordförande i valberedningen och utsedd av CA Plusinvest AB
  • Erik Eikeland, utsedd av Alcur Fonder AB
  • Mia Arnhult, utsedd av M2 Asset Management AB

Valberedningens uppgift ska vara att inför årsstämma framlägga förslag avseende antal styrelseledamöter, styrelse- och revisorsarvode, styrelsens sammansättning, styrelseordförande, beslut om valberedning, ordförande på bolagsstämma, samt val av revisorer.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen ska göra detta skriftligen senast den 23 februari 2022 till valberedning@catella.se eller följande adress:

Att: Valberedningen
Catella AB
Box 5894
102 40 Stockholm

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman samt på bolagets hemsida.


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Claesson 
Styrelseordförande 
E-mail: johan.claesson@claessonanderzen.com 
Tel: +46 70 547 16 36 

Eje Wictorson
Ordförande i valberedningen
E-post: Eje.Wictorson@claessonanderzen.com
Mobil: +46 70 600 19 58


Årsprocess för valberedningen
Catellas årsstämma den 25 maj 2021 beslutade om valberedning inför årsstämman 2022.
Valberedningen föreslår att valberedningen ska bestå av tre ledamöter. Valberedningens ledamöter ska utses genom att styrelsens ordförande kontaktar de tre röstmässigt största aktieägarna eller ägargrupperna enligt Euroclear Sweden ABs utskrift av aktieboken per den 30 september 2021. Var och en av dessa aktieägare ska erbjudas att utse en representant som ledamot i valberedningen. Den ledamot som företräder den röstmässigt största aktieägaren ska utses till ordförande i valberedningen. Vid valberedningens sammanträden ska även styrelsens ordförande närvara, dock ej som ledamot av valberedningen. Om någon av de tre röstmässigt största aktieägarna väljer att avstå från sin rätt att utse en representant övergår rätten till den aktieägare som, efter dessa aktieägare, har det största aktieinnehavet till dess att valberedningen är fulltalig. Lämnar ledamot valberedningen, eller upphör att representera den aktieägare som utsett denne, innan dess arbete är slutfört ska, om så bedöms erforderligt, ersättare utses av samme aktieägare som utsett den avgående ledamoten eller, om denne aktieägare inte längre tillhör de tre röstmässigt största aktieägarna, av den nye aktieägare som tillhör denna grupp.


Sammansättningen av valberedningen ska offentliggöras så snart den utsetts och senast sex månader före årsstämman. För det fall en förändring i ägarstrukturen sker efter det att valberedningen satts samman på sätt att en eller flera av aktieägarna som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de tre till röstetalet största aktieägarna, kan också valberedningens sammansättning ändras i enlighet med principerna ovan om valberedningen bedömer att så är erforderligt. Förändringar i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras.


Valberedningens uppgift ska vara att bereda och framlägga förslag avseende ordförande på årsstämman, antal styrelseledamöter, styrelse- och revisorsarvode, styrelseledamöter, styrelseordförande, revisorer samt principer för utseende av och instruktioner för valberedningen.
Ingen ersättning ska utgå till ledamöterna i valberedningen. Vid behov ska bolaget betala skäliga omkostnader som valberedningen bedömer vara nödvändiga för att fullgöra sitt uppdrag. Valberedningen ska i samband med sitt uppdrag vidarebefordra viss information till bolaget så att bolaget kan fullgöra sin informationsskyldighet. Valberedningens mandattid löper tills dess att nästkommande valberednings sammansättning offentliggjorts.