Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Finansiell riskhantering

Koncernen exponeras för finansiella risker som till exempel ränterisk, valutarisk, finansierings/likviditetsrisk och kreditrisk genom den verksamhet som bedrivs. Catellas styrelse utvärderar nuvarande och framtida risker och beslutar hur de ska hanteras genom framtagande av koncerngemensamma riktlinjer för riskhantering. Dessa riktlinjer utvärderas och förändras löpande. Riskhantering bedrivs även på respektive dotterbolagsnivå under överseende av koncernledningen. Riskhanteringen i väsentliga dotterbolag beskrivs nedan.

Med hänsyn till verksamheten inom Asset Management and Banking finns i dessa dotterbolag en speciell riskhanteringsfunktion som är fristående från affärsverksamheten och ansvarig rapporterar både till respektive dotterbolags verkställande direktör och direkt till dotterbolagets styrelse. Koncernledningen är representerad i dessa styrelser och rapporterar vidare till moderbolagets styrelse.

Dotterbolag under tillsyn av respektive lands tillsynsmyndighet är Catella Real Estate AG, Catella Fondförvaltning AB, Catella Bank S.A., Catella Kapital och Pension AB samt IPM Informed Portfolio Management AB inom verksamhetsgrenen Asset Management and Banking. Inom verksamhetsgrenen Corporate Finance finns inte längre något dotterbolag under tillsyn. Dotterbolag under tillsyn har en egen funktion för regelefterlevnad (”compliance”) vilken följer upp dotterbolagets efterlevnad av såväl interna och externa regelverk som överenskommelser med kunder. Funktionen är oberoende i förhållande till affärsverksamheten i respektive dotterbolag och ansvarig rapporterar både till dotterbolagets verkställande direktör och direkt till dotterbolagets styrelse. Koncernledningen är representerad i dessa styrelser och rapporterar vidare till moderbolagets styrelse.

Som nämnts ovan sker riskhanteringen på dotterbolags- och verksamhetsnivå eftersom de olika verksamhetsgrenarna i koncernen skiljer sig åt med hänsyn till den verksamhet som bedrivs. Av denna anledning beskrivs väsentliga risker inom respektive verksamhetsgren separat under respektive riskavsnitt nedan.

Inom Asset Management and Banking finns koncernens kapitalförvaltnings- och bankverksamhet. Dotterbolagen inom detta verksamhetsområde handlar inte i finansiella instrument förutom i säkringspositioner i förbindelse med kunders transaktioner. Dotterbolagen handlar inte eller tar positioner för egen räkning. På grund av dotterbolagens försiktiga policy för kreditgivning och handel med finansiella instrument är exponeringen för risker begränsad. Verksamhetsområdet är huvudsakligen exponerat för kreditrisk.

Koncernen har en finansförvaltning som omfattar investeringar och placeringar i låneportföljer och fonder. Dessa tillgångar redovisas tillsammans med moderbolaget i kategorin ”Övrigt”. Investeringar i låneportföljer, som beskrivs vidare i not 23 i årsredovisningen, är huvudsakligen exponerat för kreditrisk men även likviditetsrisk beroende på eventuella förändringar i återbetalningstakten av låneportföljerna, ränterisk samt valutarisk eftersom lånen är i annan valuta än SEK och främst utställda till rörlig ränta. Fondplaceringar, som beskrivs vidare i not 23 i årsredovisningen, är huvudsakligen exponerad för marknadsprisrisk på värdet av fonderna och de innehav som finns i dessa.

Läs mer i senaste Årsredovisning not 3.

IR-kontakter

Sverige

Michel Fischier

CFO
Direkt: +46 8 463 33 86
Ladda ner vCard