Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Obligationsvillkor och prospekt

Obligationslån 2021

Catella AB (publ) ("Catella") emitterade den 17 mars 2021 ett icke säkerställt obligationslån om SEK 1 250 000 000 inom ett totalt rambelopp om upp till SEK 1 500 000 000 på den svenska obligationsmarknaden. Obligationslånet löper med en rörlig ränta om STIBOR 3m + 4,75 procent per år och har slutförfall 17 mars 2025. 

Prospekt PDF (Engelska)

 

Emittering av ny och återköpserbjudande av senior icke-säkerställd 2021

Catella AB (publ) har lämnat i uppdrag till ABG Sundal Collier AB och Nordea Bank Abp att gemensamt agera arrangörer och s.k. bookrunners och arrangera möten med obligationsinvesterare för att undersöka möjligheten att emittera nya SEK-denominerade seniora icke-säkerställda obligationer med en förväntad volym om 1 000 miljoner kronor under en ram om 1 500 miljoner kronor med en förväntad löptid om 4,0 år (de ”Nya Obligationerna”).

I samband med emissionen av Nya Obligationerna, erbjuder Catella innehavare av Bolagets utestående seniora icke-säkerställda obligationer med rörlig ränta och med förfall 15 juni 2022, med utestående volym om 750 miljoner kronor (ISIN:SE0009994718) (”Befintliga Obligationerna”), att delta i ett återköp där Bolaget köper tillbaka samtliga Befintliga Obligationer mot kontant vederlag (”Återköpserbjudandet”) till ett pris motsvarande 101,30 procent av det nominella beloppet, plus upplupen och icke betald ränta. De Befintliga Obligationerna kommer att återköpas i enlighet med bestämmelserna och villkoren som beskrivs i ett återköpsdokument daterat 2 mars 2021 (”Återköpsdokumentet”).

Återköpsdokumentet (Engelska)

Call Option Notice (Engelska)

ESG Questionnaire (Engelska)

Terms & Conditions (Engelska)

 

Obligationslån 2018

Catella AB (publ) ("Catella") har den 19 juni 2018 emitterat ytterligare obligationer om 250 000 000 kr inom ramen för Catellas existerande upp till 750 000 000 kr icke säkerställda obligationsram med ISIN SE0009994718 och slutförfall i juni 2022. De ytterligare obligationerna emitterades till ett pris av 102,50 procent av det nominella beloppet. Catella har tidigare emitterat obligationer om 500 000 000 kr (Se nedan), vilket innebär att den totala ramen nu är utnyttjad.

Ändring av obligationsvillkoren, ursprungligen daterade 9 juni 2017 och ändrad 27 juni 2018, för Catellas icke säkerställda obligationer trädde ikraft den 23 maj 2019.

Ladda ner de nya obligationsvillkoren i pdf-format

 

Obligationslån 2017

Catella AB (publ) ("Catella") emitterade den 15 juni 2017 ett icke säkerställt obligationslån om SEK 500 000 000 inom ett totalt rambelopp om upp till SEK 750 000 000 på den svenska obligationsmarknaden. Obligationslånet löper med en rörlig ränta om STIBOR 3m + 4,00 procentenheter per år och har slutförfall 15 juni 2022.

Obligationslånet noterades på företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm och togs upp till handel den 9 augusti 2017.

Ladda ner prospektet i pdf-format

 

Listbyte till Nasdaq Stockholms huvudmarknad

Nasdaq Stockholms bolagskommitté godkände den 5 december 2016 att Catellas A- och B-aktier upptogs till handel på Nasdaq Stockholms huvudmarknad.

Sista dag för handel i Catellas aktier på Nasdaq First North Premier var den 16 december 2016 och första dag för handel på Nasdaq Stockholms huvudmarknad var den 19 december 2016.

Det skedd inte någon nyemission av aktier och aktieägare i Catella behövde inte vidta några åtgärder i samband med listbytet.

Ladda ner prospektet i pdf-format

 

Obligationslån 2012

Catella AB (publ) offentliggjorde den 14 september 2012 emission av ett icke-säkerställt obligationslån om 200 mkr på den svenska marknaden. Obligationslånet var femårigt och löpte med en rörlig ränta om tremånaders STIBOR plus 5,00 procent. Obligationslånet hade ett rambelopp om 300 mkr. Obligationslånet var sedan juli 2013 noterat på Företagsobligationslistan vid NASDAQ OMX Stockholm.

Ladda ner prospektet i pdf-format

 

Prospekt kan beställas i pappersformat från Catellas huvudkontor:

Catella AB (publ)
Besöksadress: Birger Jarlsgatan 6
Box 5894, 102 40 Stockholm.
Tel 08-463 33 10