Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Redovisningsprinciper

Koncernredovisningen för Catella har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen, RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner, samt International Financial Reporting Standards (IFRS) och IFRIC-tolkningar sådana de antagits av EU. Koncernredovisningen har upprättats enligt anskaffningsvärdemetoden förutom vad beträffar omvärderingar av finansiella tillgångar som kan säljas samt finansiella tillgångar och skulder (inklusive derivatinstrument) värderade till verkligt värde via resultaträkningen.

Upprättandet av finansiella rapporter kräver att styrelsen och koncernledningen gör uppskattningar och bedömningar. Uppskattningar och bedömningar påverkar resultaträkning, rapport över totalresultat och rapport över finansiell ställning samt upplysningar som lämnas såsom eventualförpliktelser. Faktiskt utfall kan komma att avvika från dessa bedömningar under andra antaganden eller under andra förutsättningar. De områden som innefattar en hög grad av bedömning, som är komplexa eller sådana områden där antaganden och uppskattningar är av väsentlig betydelse för koncernredovisningen är bland annat bedömning av framtida kassaflöden som exempelvis ligger till grund för värdering av låneportföljer, goodwill, varumärke och kontraktsportföljer, värdering av uppskjutna skattefordringar hänförliga till förlustavdrag, värdering av kundfordringar samt bedömningar av tvister och behov för avsättningar för dessa.

I årsredovisningen återfinns de fullständiga redovisnings-principerna. Rapporter och presentationer