Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Risker och osäkerhetsfaktorer

Risker och osäkerhetsfaktorer

Inom verksamhetsgrenen Corporate Finance är säsongsvariationerna betydande. Det innebär att omsättning och resultat varierar under året.

Verksamhetsgrenen Corporate Finance är beroende av att kreditmarknaden fungerar på ett effektivt sätt. Kreditmarknaden påverkar i sin tur marknaden för fastighetstransaktioner, som är Catellas huvudmarknad inom Corporate Finance. Vidare är Corporate Finance mycket personalintensiv och beroende av nyckelpersoner. Vid det fall flera nyckelpersoner väljer att lämna Catella, kan det påverka koncernens omsättning och resultat

Inom verksamhetsgrenen Asset Management and Banking uppstår olika typer av risker som kreditrisker, marknadsrisker, likviditetsrisker och operativa risker. I syfte att kontrollera och begränsa risktagande i verksamheten finns fastställda policys och instruktioner för kreditgivning och övriga verksamhetsrisker.

Inom verksamhetsgrenen Asset Management finns koncernens kapitalförvaltnings- och bankverksamhet. Här ingår kreditgivning i samband med kunders köp av värdepapper och fastigheter inom Europa. Handeln inom verksamhetsområdet sker huvudsakligen för kunders räkning i förbindelse med kunders transaktioner. Alla transaktioner som genomförs för kunders räkning styrs av instruktioner från kund eller överenskomna placeringsreglementen eller fondbestämmelser. Catella bär ingen risk avseende utvecklingen av kundernas finansiella instrument förutom om överenskomna instruktioner inte efterlevs. Ett flertal dotterbolag inom verksamhetsområdet är under tillsyn av tillsynsmyndigheten i det land de har juridisk hemvist.

Bankverksamheten, och den kreditkort- och inlösenverksamhet som bedrivs inom ramen för dotterbolaget Catella Bank S.A., är bland annat exponerad mot kredit- och motpartsrisker samt förändringar i regelverk hänförliga till verksamheten. Bankens omsättning och resultat kan påverkas negativt vid eventuella regelförändringar samt vid förändrad kreditvärdighet hos kunder och motparter. Banken har en begränsad valutaexponering genom transaktioner i utländsk valuta. Valutaexponering säkras genom derivatinstrument.

Finansiella risker hanteras främst genom löpande mätning och uppföljning av den finansiella utvecklingen. Dessutom uppstår finansiella risker eftersom koncernen har behov av extern finansiering och använder olika valutor. Koncernens finansiella risker utgörs huvudsakligen av finansierings- och likviditetsrisk, ränterisk, valutarisk, samt kredit/motpartsrisk. Dessa risker framgår av not 3 i Årsredovisningen.

Inom Catella-koncernen bedriver ett flertal bolag tillståndspliktig verksamhet under tillsyn av respektive hemvistlands finansinspektion. Därutöver lyder Catellas konsoliderade situation under tillsyn av CSSF i Luxemburg sedan 31 mars 2016. Existerande regelverk och den snabba utvecklingen i regelverk är komplex i allmänhet och speciellt avseende Catellas bankverksamhet. Dessa regler ställer höga och i framtiden än högre krav på den tillståndspliktiga verksamhetens rutiner och processer samt likviditets- och kapitalreserver. Att efterleva dessa regelverk är en förutsättning för att bedriva tillståndspliktig verksamhet. Catella arbetar kontinuerlig med att säkerställa efterlevnad av nuvarande regelverk samt förbereder sig för regelefterlevnad av kommande regelförändringar

Upprättandet av finansiella rapporter kräver att styrelsen och koncernledningen gör uppskattningar och bedömningar. Uppskattningar och bedömningar påverkar såväl resultaträkningen som balansräkningen samt upplysningar som lämnas om exempelvis ansvarsförbindelser. Faktiskt utfall kan avvika från dessa uppskattningar och bedömningar beroende på ändrade omständigheter eller ändrade förutsättningar. Ytterligare information om kritiska uppskattningar och bedömningar framgår av not 4.

Finansiella instrument

Finansiella instrument används främst inom verksamhetsområdet Asset Management and Banking enligt följande:

Användning av finansiella instrument

Inom Asset Management and Banking tillhandahålls en aktiv handel i alla förekommande värdepapper och valutor för kunders och förvaltade fonders räkning. Därutöver rådgiver verksamhetsområdet sina kunder i finansiella frågor enligt nedan:

Kortfristiga investeringar: insättning på bankkonto med automatisk omsättning vid förfall.

Medelfristiga investeringar: att på kundens begäran investera i aktier, fondandelar och obligationer anpassade till kundens riskprofil med en tidshorisont på tre till fem år.

Förvaltning av fonder och diskretionär förvaltning: placeringar i enlighet med respektive fonds fondbestämmelser eller placeringsdirektiv baserat på förvaltares bedömningar.

Verksamhetsområdet handlar inte med eller tar positioner för egen räkning i finansiella instrument förutom i syfte att begränsa valutaexponering som uppkommer inom Catella Banks kortverksamhet och inom IPMs investeringstjänster inom diskretionär förvaltning och fondförvaltning. På grund av verksamhetsområdets försiktiga policy för kreditgivning och handel med finansiella instrument är exponeringen för risker begränsad. Verksamhetsområdet är huvudsakligen exponerat för kreditrisk och marknadsprisrisk.

Derivatinstrument

Inom Catella Banks kortverksamhet och inom IPM finns viss valutaexponering hänförlig till transaktioner i utländsk valuta. Bolagen använder valutaswapar och terminskontrakt för att begränsa risken enligt följande:

Valutaterminskontrakt är åtagande att köpa eller sälja olika valutor för framtida leverans, inklusive olevererade spot-transaktioner.

Valutaswapar är åtagande att växla ett framtida kassaflöde i en valuta för en annan. Swapar resulterar i ett ekonomiskt byte av valutor.

De ovan beskrivna säkringstransaktionerna är av ekonomisk karaktär och redovisas inte som säkringar enligt redovisningsstandarden IFRS 9 Finansiella Instrument.

 

Andra risker

Andra risker i koncernen är till exempel operationella, strategiska, politiska, ryktes- och affärsmässiga risker.

Operationell risk

Operationell risk är risken för förlust till följd av såväl interna orsaker (datafel, misstag, bedrägerier, bristande efterlevnad av lagar och interna regler, övriga brister i den interna kontrollen etc.) som händelser i omvärlden (naturkatastrofer, extern brottslighet etc.). Koncernen har byggt upp rutiner och kontroller för att minimera operationell risk. Inom dotterbolaget Catella Bank finns särskilt stora operativa risker. Det är betydande volymer/transaktioner i realtidssystem med krav på 24 timmars tillgänglighet. I takt med avvecklingen av bankens verksamheter under 2019 förväntas de operativa riskerna minska. Beträffande traditionella försäkringsbara risker såsom brand, stöld, ansvar och liknande bedöms koncernen ha ett tillfredsställande skydd genom de försäkringar som tecknats.

Delar av koncernens verksamhet är tillståndspliktig och lyder under tillsyn av respektive lands tillsynsmyndighet. Existerande regelverk och den snabba utvecklingen i regelverk är komplex i allmänhet och speciellt avseende Catellas bankverksamhet. Dessa regler ställer höga och i framtiden än högre krav på den tillståndspliktiga verksamhetens rutiner och processer samt likviditets- och kapitalreserver. Att efterleva dessa regelverk är en förutsättning för att bedriva tillståndspliktig verksamhet. Catella arbetar kontinuerligt med att säkerställa efterlevnad av nuvarande regelverk samt förbereder sig för regelefterlevnad av kommande regelförändringar. Utifall dotterbolag ej skulle kunna möta de krav som regelverk ställer kan det få en negativ effekt på koncernens resultat och värdet på koncernens tillgångar. I takt med avvecklingen av bankens verksamheter under 2019 förväntas de regulatoriska riskerna minska.

 

Ryktesrisk

Ryktesrisk är risken att koncernen får ett försämrat anseende på marknaden, i media eller hos kunder vilket kan medföra en negativ effekt på koncernens resultat. I takt med att koncernen växer och blir en större aktör på marknaden ökar också ryktesrisken. I dagsläget upplever Catella att anseendet är gott och att det finns en bred kundbas.

Politiska risker

Catella innehar aktier, fonder och låneportföljer. Den mest väsentliga investeringen finns i dotterbolaget European Equity Tranche Income (”EETI”). EETI har investerat i värdepapperiserade europeiska lån med huvudsaklig exponering mot bostäder. Låneportföljerna ägda av EETI beskrivs vidare i not 3 och 23 i årsredovisningen. Förutom de finansiella riskerna som beskrivs i dessa noter är EETI exponerat för politisk risk. Retroaktiva lagändringar kan få en negativ effekt på värdet på EETI:s investeringar. Det är svårt att exakt bedöma hur sådana förändringar kommer att påverka konsumenternas agerande, och det är möjligt att graden av förskottsbetalningar ökar och påverkar det förväntade kassaflödet från investeringarna.

Andra politiska risker är att ändringar kan ske i regelverk som påverkar koncernens verksamhet och hur den bedrivs. Utifall dotterbolag ej skulle kunna möta de krav som eventuella nya regelverk ställer, kan det få en negativ effekt på koncernens resultat och även på värdet på tillgångar i dessa dotterbolag. Ingen bedömning kan göras av eventuell påverkan av denna risk.

Strategisk risk och övriga risker

Strategisk risk kan vara i form av institutionella förändringar och förändringar i grundläggande marknadsförutsättningar. Legala och etiska risker härrör ur dels externa regelverk, främst lagstiftning och tillsynsmyndigheters författningar, råd och anvisningar gällande för verksamheten, dels omgivningens krav på att verksamheten bedrivs på förtroendeskapande grunder. Catella arbetar aktivt med branschorganisationer, legala nätverk och andra kontakter för att tidigt kunna styra och anpassa bolagens verksamhet till förändringar av strategiska risker. Det finns interna regelverk för processer i verksamheten. Löpande utbildning, kontroll och uppföljning av att regelverk efterlevs sker inom risk- och juridik/compliance som också tillsammans med ledningen ansvarar för att regelverket uppdateras kontinuerligt.

IR-kontakter

Sverige

Michel Fischier

CFO
Direkt: +46 8 463 33 86
Ladda ner vCard