Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Fastighetsmarknaden

Drivkrafterna för fortsatt ökad allokering av kapital till fastighetssektorn är starka och intresset för den europeiska fastighetsmarknaden är särskilt stort.

Ekonomiska förutsättningar

Styrräntan är ett centralt penningpolitiskt verktyg som används för att stimulera konsumtion och investeringar. När räntan är låg tenderar allokeringen av kapital till bland annat fastighetssektorn att öka. Låg kostnad för finansiering i kombination med stabil direktavkastning inom fastigheter utgör ett attraktivt alternativ för investerare.

Den europeiska ekonomin uppvisade god motståndskraft mot global politisk osäkerhet under 2017. Drivkraften för den stadiga ekonomiska tillväxten var privat konsumtion. Dessutom fortsatte arbetslösheten att falla. Till de interna riskerna på marknaden hörde, förutom ovissheten om utgången av Brexit-förhandlingarna och värderingen av euron, också förändrade förutsättningar för finansiering om räntenivåerna skulle höjas snabbare och mer än förväntat.

Drivkrafterna för fortsatt ökad allokering av kapital till fastighetssektorn är dock starka. Undersökningen Investment Intension survey 20181 visar att över hälften av de globala investerarna planerar att öka sin exponering mot  astigheter under de kommande två åren, och intresset för den europeiska fastighetsmarknaden är särskilt stort.

1) Sources: INREV, ANREV and PREA

Urbanisering

När urbaniseringsgraden i ett land ökar blir koncentrationen av befolkningen i stadsområden högre, vilket leder till såväl nybyggande som högre hyror, stigande inköpspriser och högre markpriser i dessa områden. Mer än hälften av världens befolkning bor idag i städer. Om knappt 20 år förväntas andelen ligga över 70 procent.2

Urbaniseringen har stor påverkan på fastighetsmarknaden, där en snabbt ökande efterfrågan i storstadsregioner möter ettlångsamt växande utbud. För branschens aktörer finns affärsmöjligheter i alla faser av den värdeskapande processen inom fastigheter – från analys och projektering till transaktion, förvärv, finansiering, strategisk förvaltning och slutligen försäljning.

2) United Nations, Department of Economic and Social Affairs

Ökat sparande

Fond-och investeringsmarknaden växer i takt med att allt mer kapital sätts av till långsiktigt sparande. Inflödet av sparkapital placeras bland annat i fastighetsfonder som i sin tur investeras i fastigheter i Europa. Detta leder till efterfrågan på rådgivningstjänster när det gäller såväl transaktioner som strategisk förvaltning och utveckling av fastigheter.

Allokering av globalt kapital till Europa

Investeringsvolymerna inom fastighetssektorn i Europa har ökat relativt stabilt sedan 2009 och intresset från investerare i Nordamerika är stort. Även asiatiska investerare allokerar allt mer kapital till Europa. Enkätsvaren i INREV Investment Intension survey 2018 indikerar fortsatt positiv inställning till fastighetsmarknaden, men utmaningen ligger i att hitta lämpliga tillgångar att investera i.

Många större investerare, till exempel fastighetsfonder, söker partnerskap med lokal expertis som kan stödja dem i flera europeiska länder. Det skapar efterfrågan på kvalificerade rådgivningstjänster med djup kunskap om lokala förhållanden på respektive marknad.

Höga transaktionsvolymer

Efter en nedgång 2016 visade den europeiska marknaden för kommersiella fastigheter återigen tillväxt 2017. Transaktionsvolymerna steg med fyra procent till drygt 293 miljarder euro, vilket är den tredje högsta årssiffran som noterats i branschens trendrapporter från Real Capital Analytics (RCA).

Liksom tidigare år är det fortfarande kontorsmarknaden som attraherar mest kapital, med en volym på närmare 120 miljarder euro under det gångna året. Störst ökning noterades dock på marknaden för industriella fastigheter där transaktionsvolymerna jämfört med föregående år steg med 36 procent till 42 miljarder euro 2017. Investeringarna i handelsfastigheter sjönk däremot med 16 procent till en nivå på knappt 52 miljarder euro.

Storbritannien, Tyskland och Frankrike stod tillsammans för 58 procent av de totala fastighetstransaktionsvolymerna i Europa under 2017. I Spanien, Nederländerna och Finland ökade investeringarna med 35, 14 respektive 52 procent – främst på grund av hög aktivitet från gränsöverskridande aktörer. I Sverige sjönk däremot transaktionsvolymerna med 36 procent jämfört med året innan.

Nya tjänster skapar mervärde

Kapitalinflödet till Europa från investerare i andra delar av världen ökar och en stor del av fastighetsinvesteringarna förmedlas av transaktionsrådgivare. På marknaden finns ett stort antal aktörer, både lokala och globala, som främst erbjuder transaktionsrådgivning. Den starka utvecklingen på den europeiska fastighetsmarknaden har lett till ett växande intresse från globala tjänsteleverantörer, vilket skapat prispress på ren transaktionsrådgivning. Samtidigt finns en stor efterfrågan på övriga rådgivningstjänster i såväl uppåtgående som nedåtgående marknadslägen. Efterfrågan på olika typer av tjänster skiljer sig åt mellan länderna i Europa. Investerarna börjar dock successivt bli alltmer sofistikerade, vilket ökar efterfrågan på värdeskapande tjänster och individuella lösningar för att hantera alla steg i en fastighetsinvestering – från analys och förvärv till utveckling och försäljning. För företag med specialistkompetens inom området kan den typen av kapitalmarknadsrelaterade tjänster generera högre marg naler än ren transaktionsrådgivning.

This website uses cookies as described in our Cookie Policy. To see what cookies we serve and set your own preferences, please use your web browser's settings. Otherwise, if you agree to our use of cookies, please continue to use our website.