Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Ett starkt år på den europeiska fastighetsmarknaden

Utvecklingen på den europeiska fastighetsmarknaden 2019 var stark. Med räntor på historiskt låga nivåer fortsatte investerare att se goda möjligheter till attraktiv, riskjusterad avkastning i fastighetsinvesteringar. Följden blev ett fortsatt inflöde av kapital till fastighetsmarknaden.

Upp för bostadssektorn

Investeringsvolymerna i den europeiska fastighetssektorn har ökat relativt stabilt ända sedan 2009. Den positiva utvecklingen ställer krav på aktörer i branschen att skapa nya intressanta investeringsalternativ.

Intresset för olika kategorier inom fastighetstillgångar har skiftat de senaste åren. Visserligen höll kontorsfastigheter fast vid förstaplatsen som föredragen kategori att investera i för andra året i rad, enligt inrev:s Investment Intentions Survey 2020, men kategorin bostadsfastigheter visade en stark ökning och passerade både logistikoch detaljhandelsfastigheter sett till volym. Bostadsfastigheter anses vara en långsiktigt hållbar investering då urbanisering och inflyttning till storstadsregionerna talar för fortsatt stark efterfrågan. Andelen bostadsfastigheter av den europeiska transaktionsvolymen har ökat från 6 procent 2007 till 19 procent 2019. Logistik är ett annat intressant fastighetssegment i Europa. De senaste åren har hyresgäster ställt krav på mer högkvalitativa lokaler för att uppfylla nya standarder inom allt från entrélayout till byggnadsautomatisering. Trenden har skapat ett ständigt behov av nya utvecklingsprojekt, samtidigt som den höga efterfrågan från investerare har resulterat i en dramatisk avkastningsminskning. Logistiksegmentet har blivit hyresgästernas marknad som genom att åta sig längre hyresavtal kan få tillgång till högkvalitativa utrymmen till lägre kostnad. Parallellt fortsatte intresset för detaljhandelsfastigheter att minska under 2019. Segmentet var det enda i inrev:s undersökning där intresset minskade under året; andelen investerare som fortsatt föredrar sektorn som investering sjönk från 75 till 43 procent. Mellan 2018 och 2019 minskade detaljhandelns andel av europeiska transaktionsvolymer med 11 procent. Tillväxten av e-handel spelar en viktig roll i den negativa utvecklingen. Om trenden fortsätter kan det finnas intressanta affärsmöjligheter framöver i sektorn, då exklusiva detaljhandelsobjekt blir mer realistiskt prissatta.

Tyskland på topp i Europa

Sett till region var Tyskland det europeiska förstahandsvalet att investera i under 2019, precis som det var 2018. Storbritannien, Frankrike och Nederländerna hörde också till de mest populära regionerna. Brexit fortsatte under 2019 att påverka investerarnas intresse för Storbritannien negativt och vissa planerade investeringar och nybyggnationsprojekt har skjutits på framtiden. Kapital har i stället allokerats till regioner som Tyskland, Frankrike, Norden och Spanien. Intresset för Storbritannien väntas dock återhämta sig allt eftersom den politiska situationen stabiliseras. Under tiden arbetar många i stället med mer traditionell Asset Management på marknaden, samt med utveckling och förädling av befintliga fastighetsprojekt.

Finland lockar 

Även på den nordiska fastighetsmarknaden var 2019 ett starkt år. Sedan 2014 har internationella fastighetsinvesteringar i Norden växt relativt stadigt då området ansetts undervärderat jämfört med flera andra delar av Europa. Globala aktörer ser möjligheten att diversifiera sina investeringar och söker högre avkastning till en acceptabel risknivå, vilket många anser sig finna i Norden. Det är inte bara värderingen som lockar investerarna till Norden. Ländernas transparens och affärsetik, samt det faktum att flera nordiska länder är medlemmar i eu, gör dem också attraktiva. Kapitalet kommer främst från inom Europa, i synnerhet från Storbritannien och Tyskland, men även intresset från Kina ökar. Sverige förblir det främsta nordiska valet för investerare sett till absoluta tal, men investeringar i Finland har ökat tydligt sedan 2013, med en volymtopp 2017. Även den danska fastighetsmarknaden har tagit stora steg framåt sedan finanskrisen. Den har gått från att vara en inhemsk marknad till en marknad där hälften av investerarna är internationella.

Hållbarhet en het fråga

ESG – eller Environmental, Social, Governance – har blivit en etablerad fråga i fastighetsbranschen och allt fler investerare ställer hårdare krav på dessa aspekter. De efterfrågar exempelvis att företag ska ha tydligt satta nyckeltal på hållbarhetsområdet, att investeringsförvaltare använder det internationella benchmarkingverktyget gresb för utvärdering av fastighetsbolags hållbarhetsarbete eller att fastighetsutvecklare satsar på kolneutrala byggnader. Investerare ser miljömässig hållbarhet som en av de stora framtidsfrågorna och letar efter fördelaktiga investeringsmöjligheter med högt hållbarhetsvärde.