Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Starkt intresse för den europeiska fastighetsmarknaden från globala investerare

Trots en allvarlig ekonomisk nedgång i kombination med ökad global osäkerhet som utlösts av pandemin har de europeiska fastighetsmarknaderna visat sig vara relativt krisresistenta.

Fastighetsmarknaderna har under året dragit nytta av utvecklingen då kommersiella fastigheter betraktas som tillgångar som kan generera avkastning i tider av låga eller negativa räntor. Dessutom innebär minskningen av långsiktiga ränteförväntningar lägre framtida avkastningar på kort sikt, vilket leder till framgångsrika exitstrategier och högre värderingar på grund av lägre diskonteringsräntor.

Motståndskraftig fastighetsmarknad
Osäkerheten som utlöstes av Covid-19 resulterade i en förändring av marknadsaktörernas preferenser: investerarnas riskaversion ökade med en tydlig förflyttning mot ökad kvalitet och stabilitet i form av core-tillgångar och offentliga fastigheter. Detta märktes framför allt på kontorsmarknaden, där core-fastigheter med solida hyresgäster såldes till rekordpriser. Det senaste årets utveckling av fjärrarbete och kontorsutnyttjande pekar dock på en relativt osäker kontorsmarknad framåt.
Den växande e-handeln har haft stor tillväxtpåverkan på logistikfastigheter som noterar ett ökat inflöde av kapital. Med få existerande produkter på marknaden finns ett stort efterfrågegap som lämnar utrymme för ny projektutveckling. Konkurrensen är enorm inom området logistikfastigheter och avkastningen är historiskt låg, vilket kan vara ett tecken på att all risk inte är prissatt. Investerare indikerar även ett stort ökat intresse för sektorn hälso- och sjukvård.

Detaljhandeln har sedan tidigare visat en nedåtgående trend bland annat orsakad av en ökad e-handel. Pandemin och de efterföljande nedstängningar som skett i många länder har accelererat krisen, och flera stora konkurser drabbade branschen under året. Även hotell- och restaurangsektorn har drabbats kraftigt av pandemin och det kommer sannolika dröja innan marknaden för affärsresor återhämtar sig.
Marknaden för bostadsfastigheter har gynnats av efterfrågan på stabila ränteintäkter och utvecklingen och den tidigare noterade uppgången fortsatte under 2020. Det finns en stor aptit för bostadsfastigheter i olika former.
Nya aktörer har tillkommit med fokus på mer defensiva riskavvikande strategier som tillskrivs den höga osäkerheten. Även om antalet tillgängliga objekt varit lågt var investeringsvolymen nära tidigare rekordnivåer och översteg till och med dessa, bland annat i Frankrike.


Hållbarhet får ytterligare ökad relevans
Intresset för att bygga hållbara städer och miljöer har inte påverkats av hälsokrisen utan snarare ökat hos långsiktiga institutionella investerare. ESG – Environmental, Social, Governance – är väl etablerat i fastighetsbranschen och allt fler investerare ställer höga krav på hållbarhet i fastighetstillgångar. Investeringsförvaltare använder
i allt högre grad det internationella benchmarkingverktyget GRESB för utvärdering av fastighetsbolagens hållbarhetsarbete, och det finns en förväntansbild att bolagen har signerat United Nations Principle for Responsible Investments (UNPRI). Institutionella investerare ser miljömässig hållbarhet som en av de stora framtidsfrågorna och letar efter fördelaktiga investeringsmöjligheter med högt hållbarhetsvärde.